Hjem Prosjekt Future of Work (FoW)

Future of Work (FoW)

Det foreligger allerede solid dokumentasjon på at psykologiske og sosiale arbeidsbetingelser kan påvirke arbeidstakeres helse. Men endringer i samfunn og arbeidsliv kan medføre nye arbeidsmiljøutfordringer, som igjen kan begrense potensialet innovasjoner og teknologiske fremskritt har for å faktisk forbedre arbeid og fremme produktivitet. Perioder med rask endring i teknologi og organisasjoner innebærer en iboende mangel på forutsigbarhet - hvilket kan føre til usikkerhet og arbeidsbelastninger som er nye på flere måter. I hvilken grad dette påvirker ansattes helse og livskvalitet er uvisst.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

En allerede tydelig følge av digitalisering og automatisering er nedbemanning i mange bedrifter. For mange arbeidstakere fører nedbemanningsprosesser til jobb- og ansettelsesusikkerhet som kan påvirke psykologisk og fysisk helse, også blant de som ikke mister jobben («survivor sickness»). Dette kan delvis skyldes den direkte psykologiske belastningen av å føle seg truet, men kan også skyldes at arbeidsmiljø og arbeidsinnhold endrer seg.

Vi vet allerede at faktorer som eksempelvis tidspress, arbeidsmengde og kontroll over avgjørelser kan påvirke produktivitet og helse. Et annet aspekt av digitalisering kan være en økt mulighet for omfattende, detaljert rapportering av deloppgaver. Dette kan innebære at flere arbeidsoppgaver utføres i henhold til fastsatte prosedyrer. Konsekvensene for arbeidstakere er uvisse, men en mulig bieffekt er en reduksjon av autonomi og myndighet til å beslutte hvordan arbeidet skal utføres.

I det nåværende prosjektet skal vi studere konsekvenser av nye og fremvoksende arbeidsformer for psykososiale arbeidsfaktorer som kan påvirke helse. Prosjektet er en del av et større prosjekt organisert av FAFO. Se nettside for prosjektet

Tre hoveddeler er planlagt:

1. En litteraturstudie som skal oppsummere nåværende kunnskap

2. En nordisk Delfistudie der et strategisk utvalg av eksperter på nordisk arbeidsmiljø skal vurdere hvilke arbeidsfaktorer som fortjener spesiell oppmerksomhet i tenkningen angående fremtidens arbeidsmiljø

3. En sluttrapport som oppsummerer og begrunner hvilke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som bør vektlegges ved utforming av retningslinjer knyttet til arbeidsmiljø i Norden.

 

Les litteraturstudien (2020) og Delfistudien (2021)

Aktuelle nyhetsartikler

Få nyhetsbrev
Lukk