Prosjektleder

Prosjektdeltakere

MUST kartlegger medarbeidernes oppfatning av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, og det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen får virksomheten informasjon som kan brukes i forbedrings- og utviklingsarbeidet.

Kunnskapsbasert forebygging

Hvilke arbeidsmiljøfaktorer er spesielt viktige i statlig sektor? Ulike yrker og bransjer har ulike utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og arbeidsinnhold. Grunnlaget for effektiv forebyggende aktivitet er forskningsbasert kunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene man står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer.

En slik kunnskapsbasert innretning på forebyggingsarbeidet knyttet til både å avdekke hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse påvirker yrkesaktives helse kan bidra til økt velvære og produktivitet og mindre arbeidsrelaterte plager.

Vitenskapelige formål i MUST

• Bidra til kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale- organisatoriske faktorer og helse, fravær og jobbengasjement i statlige virksomheter
• Frembringe kunnskap om betydningen av etablerte risikofaktorer – for det «nye» arbeidslivet
• Identifisere faktorer av betydning for nye måter å utføre og organisere arbeidet på
• Belyse endring og utvikling over tid i psykososiale- organisatoriske arbeidsmiljøforhold blant ansatte i statlige virksomheter
• Utvikle og kvalitetssjekke spørsmål som fanger nye måter å utføre og organisere arbeidet på

Trender over tid

Separate målinger, det vil si måling av påvirkning (eksempelvis kontorløsning) på ett tidspunkt og utfall (som psykisk helse, sykefravær) på et senere tidspunkt gjør at man kan trekke sikrere konklusjoner om sammenhenger.
Videre gir målinger over tid informasjon om endringer og variasjon i arbeidsmiljø og utfall. Dette gir muligheter for å avdekke om det foreligger spesifikke utviklingsmønstre.

Undersøkelser med flere målinger kan også avdekke dose-effekt relasjoner – betydningen av kortvarig intens eksponering versus vedvarende moderat eksponering. Dette er særlig viktig for kunnskap om senvirkninger av intense arbeidsperioder med høyt arbeidspress og for å fange opp virkninger av nylig innførte arbeidsformer.

Observasjoner over tid har også potensiale for synliggjøre virkninger av «naturlige» hendelser – som pandemier, konjunkturendringer og politiske vedtak.

Unik innsikt

Kunnskap fra forskning i norsk arbeidsliv og internasjonalt viser at flere av faktorene som måles i MUST innvirker på arbeidstakeres helse, fravær, frafall og motivasjon.

Data fra MUST vil i tillegg kunne belyse hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er spesielt viktige i statlig sektor. Forhold som har hatt lite fokus tidligere blir også belyst gjennom MUST – med sikte på å avdekke betydningen av disse gitt nylig innførte tilpasninger i det «nye arbeidslivet».

 

Fremtidens arbeidsliv i en digital verden

Dette prosjektet tar sikte på å utforske konsekvenser digitale arbeidsmåter kan ha for arbeidsinnhold og arbeidsmiljø, for å kunne vurdere eventuelle virkninger på arbeidstakeres helse.

Gjennomføring av MUST

Medarbeiderundersøkelsen i staten er en vitenskapelig kvalitetssikret undersøkelse med cirka 70 spørsmål om arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for arbeidstakeres helse, fravær, trivsel, engasjement.