Hjem Prosjekt Kartlegger vold og trusler blant barnever[...]

Kartlegger vold og trusler blant barnevernsansatte

Hensikten med prosjektet er å kartlegge omfang av vold, og trusler om vold, blant ansatte i barnevernstjenesten i Oslo kommune, og å undersøke konsekvenser av vold og trusler blant de ansatte. Prosjektet vil også bidra med kunnskap som kan brukes for å utvikle effektive og gode tiltak mot vold og trusler som vil ivareta de ansatte i tjenesten.

En nylig kartlegging fra Fellesorganisasjonen viser at over halvparten av ansatte i barnevernet har vært utsatt for vold eller trusler om vold. I tillegg er det funnet at ansatte i kommunalt barnevern er den yrkesgruppen som er mest utsatt for trusler, sjikane og hatytringer på internett. Både faktiske voldshendelser og trusler om vold kan ha alvorlige konsekvenser for den som er utsatt ved at slike opplevelser rammer helse, sikkerhet og trivsel. Det er derfor viktig å forstå hvordan man kan redusere risiko for voldshendelser og håndtere denne type situasjoner på en best mulig måte når de først oppstår. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes mot vold og trusler. Arbeidsgivere skal forebygge vold og trusler på den samme systematiske måten som de forebygger andre risikoforhold på arbeidsplassen.

Kartlegge omfang og gi kunnskap om tiltak

Oslo kommune v/ byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester ønsker å utføre en undersøkelse blant ansatte i barneverntjenestene i bydelene for å kartlegge både direkte og indirekte eksponering for trusler om vold og faktisk vold, og vil derfor i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomføre et forskningsprosjekt blant ansatte i kommunen.

Hensikten med prosjektet er først å kartlegge omfang av vold og trusler blant ansatte i barnevernstjenesten, samt å undersøke konsekvenser av vold og trusler blant de ansatte. Prosjektets andre hovedmål er å bidra med kunnskap som kan brukes for å utvikle effektive og gode tiltak mot vold og trusler. Det vil her bli sett på i hvilken grad ansatte opplever seg ivaretatt med hensyn til vold og trusler, om ansatte kjenner til hva slags rutiner som gjelder og hvordan disse fungerer, hvordan de opplever disse, samt hva som eventuelt mangler vedrørende rutiner og kompetanse.

Viktig for helse

Kunnskap om jobbrelaterte eksponeringer blant ansatte i barnevernet er viktig for å kunne ivareta ansattes helse, trivsel og arbeidsevne, noe som igjen vil avgjøre kvaliteten på arbeidet ansatte utfører. Resultatene fra dette prosjektet vil bidra til å identifisere spesifikke risikofaktorer ansatte i barnevernet er utsatt for og betydningen av disse for helse og trivsel. Funnene vil dermed også ha betydning for utvikling av tiltak og handlingsplaner for videre ivaretakelse av ansatte.

Kartlegging gjennom ett år

Forskningsprosjektet vil gjennomføres som en spørreskjemaundersøkelse med tre kartleggingsrunder over en periode på 12 måneder. Alle ansatte i barnevernet i Oslo kommune vil bli bedt om å delta. I tillegg vil ansatte som selv ønsker det, få mulighet til å delta i en oppfølgingsundersøkelse. Første runde med spørreskjema vil bli sendt ut senhøsten 2019 eller tidlig i 2020.

Ekstern samarbeidspartner

Oslo Kommune

Økonomisk bidrag

Oslo kommune

 

Du kan lese mer om trusler og vold på arbeidsplassen på Arbeidstilsynet sine nettsider og og på temasiden til Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA).

Flere av STAMIs prosjekt

Få nyhetsbrev
Lukk