Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Teknologiske endringer  og globalisering fører til at arbeidslivet endrer seg med stor fart, dette kan ha dypgripende konsekvenser for hvordan vi jobber og hvordan vi opplever jobben vår. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) endrer måten vi samhandler på og legger til rette for endringer i  produksjonsprosesser og organisasjonsstrukturer. Mange jobber og arbeidsprosesser vil endres fundamentalt.

Både arbeidets innhold og de sosiale samspillene  i arbeidet vil kunne endre seg som en konsekvens av slike utviklingstrekk. Nye kontraktsformer og ansettelsesavtaler kan endre ansettelsestrygghet og forutsigbarhet. Vi vet lite om konsekvenser av slike utviklingstrekk for arbeidsinnhold og –miljø eller hvilke endringer som vil få betydning for helse, fravær og frafall fra arbeidslivet. Men det er rimelig å tro at nye former for jobbkrav vil oppstå, at begreper om arbeidstid og -sted vil endre seg  og at det kommer til å være økende krav om kontinuerlig læring og kompetanseutvikling.

For å undersøke konsekvenser av nye utviklingstrekk trenger man nye kartleggingsinstrumenter som tar slike forhold med i betraktningen. Prosjektet vil utvikle et nytt spørreskjemainstrument for kartlegging av psykologiske og sosiale faktorer i et arbeidsliv som er under utvikling. Instrumentet skal kunne anvendes i forskning, men også i generelt utviklings- og forbedringsarbeid i virksomheter. Instrumentet kan gi bedre indikatorer for overvåkning av arbeidsforholdene i Norge.