Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hvordan jobbe mest hensiktsmessig med arbeidsmiljø? En bra dag på jobb er et pilotprosjekt der STAMI har utviklet et verktøy som utvalgte virksomheter tester ut om kan fungere for å ta tak i relevante arbeidsmiljøutfordringer på sin arbeidsplass. Målet er at det skal være et lett forståelig og tilgjengelig hjelpemiddel for å jobbe med arbeidsmiljø tilpasset hver enkelt bransje, og man skal ikke være avhengig av eksterne ressurser for å gjennomføre gode prosesser, men kan styre dem selv.

Arbeidsprosessene tar utgangspunkt i en nettside med korte filmer om det forskning viser er spesifikke arbeidsmiljøutfordringer i hver enkelt bransje.

 

Skjermbilde fra nettsiden enbradagpåjobb.no

Skjermbilde fra nettsiden enbradagpåjobb.no

Bakgrunnen for pilotprosjektet

Arbeidsmiljøet påvirker de ansattes helse og jobbengasjement samt virksomhetens resultater. Viktigheten av at det arbeides systematisk og godt med arbeidsmiljø er kjent, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gå fram i praksis. Dette henger sammen med at faktorer i arbeidsmiljøet varierer mellom ulike yrker og bransjer, og kanskje også fra avdeling til avdeling. I tillegg legges det mye ulikt i selve begrepet.

Pilotprosjektet er en del av myndighetene- og partene i arbeidslivets IA-satsing. En bra dag på jobb er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), spesielt utformet og tilpasset relevante, bransjespesifikke forhold. Det baserer seg på kunnskap fra forskning og statistikk, supplert med erfaring fra fagfolk og arbeidstakere i feltet.

En bra dag på jobb ble testet ut i virksomheter i fire bransjer: Sykehjem, barnehage, frisør og næringsmiddelindustri.

Prosjektet videreført

Etter at pilotprosjektet var ferdigstilt har En bra dag på jobb blitt videreført i flere bransjer, Les mer og se filmer og arbeidsprosess på enbradagpajobb.no

Ta kontakt på enbradagpajobb@stami.no om du har spørsmål om prosjektet.