Nyhetsarkiv

Nyhet 3. november 2012

Høge krav og låg kontroll i jobben gjev auka risiko for hjarte-karsjukdom

Arbeidstakarar som både opplever høge psykologiske krav og har lite kontroll over eigen arbeidskvardag, har 23 prosent større risiko e...

Nyhet 3. november 2012

Liten samanheng mellom mobbing og sjukefråvær

Ein ny studie frå Statens arbeidsmiljøinstitutt viser ein sterk samanheng mellom mobbing og dårleg mental helse, medan sjukefråværet...

Nyhet 2. november 2012

Norsk arbeidsmiljø kjem godt ut i ei ny europeisk arbeidsmiljøundersøking

Samanlikna med gjennomsnittet av dei europeiske landa er arbeidsmiljøet i Noreg bra. Dette kjem fram i ein ny rapport frå Statens arbei...

Nyhet 3. september 2012

Små partiklar – stor påverknad?

Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar o...

Nyhet 3. august 2012

Genetikken gjer at kvinner har meir smerte enn menn

Kvifor utviklar fleire kvinner enn menn isjias og langvarige smerter i krossryggen? Ein ny artikkel som vart publisert i The Journal of N...

Nyhet 2. april 2012

Tilrettelegging av arbeidsmiljøet for gravide

Ulike eksponeringar i arbeidslivet kan føre til skadar i svangerskapet. I Noreg blir ca. 70 prosent av alle gravide periodevis sjukmelde...

Nyhet 3. februar 2012

Helserisiko ved arbeid med avløpsvatn

Fleire internasjonale undersøkingar har rapportert luftvegsplager og plager frå sentralnervesystemet (m.a. trøyttleik, hovudverk og ko...

Nyhet 3. januar 2012

Fagevaluering av STAMI-forskinga

I fagevalueringa frå Forskingsrådet fekk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) særs gode skotsmål, og vart skildra som internasjonal...

Nyhet 5. desember 2011

Nakkesmerter er vanlege i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager er ei av dei vanlegaste årsakene til sjukmelding og uførepensjon i Noreg, og det er særleg vanleg med smerte...

Nyhet 5. november 2011

Mobbing på arbeidsplassen og psykisk helse

Det å bli utsett for mobbing på arbeidsplassen aukar risikoen for å få psykiske plager. Samstundes rapporterer arbeidstakarar med psy...

Nyhet 5. november 2011

Organofosfat i luftfartsindustrien

Organofosfat har blitt påvist i arbeidslufta til tilsette i luftfartsindustrien på eit utval av flymodellar. I samband med denne studie...

Nyhet 5. november 2011

Posttraumatisk stressliding (PTSD) og arbeidslivet

Diagnosen posttraumatisk stressliding (PTSD) har ei alvorleg hending som nødvendig diagnostisk kriterium. Ei potensielt traumatiserande...

Nyhet 3. november 2011

Negative helseeffektar av endotoksinpåverknad kan reverserast

Eksponering for endotoksinhaldige bakteriar i arbeidslivet påverkar lungefunksjonen og kan gi betennelsesreaksjonar. Men dersom eksponer...

Nyhet 3. november 2011

Risikofaktorar for langtidssjukmelding med muskel- og skjelettdiagnosar

Muskel- og skjelettlidingar er den hyppigaste årsaka til både langvarig sjukefråvær og uførepensjon i Noreg. I ein ny studie frå ST...

Nyhet 5. oktober 2011

Mental helse og deltaking i arbeidslivet

Har deltaking i arbeidslivet ein positiv effekt på den mentale helsa til arbeidstakarane, eller er arbeidsbelastingane ein møter i arbe...

Nyhet 3. oktober 2011

Skiftarbeid i offshoreindustrien og psykiske plager

Ein ny studie ved STAMI viser at det er ein samanheng mellom individuelle og arbeidsrelaterte faktorar og mental helse i form av symptom...

Nyhet 29. september 2011

Måling av smerte i hjernen

STAMI har i samarbeid med University of Michigan i USA gjennomført ein studie der ein har påført huda varmesmerte ved to ulike tempera...

Nyhet 5. august 2011

Allergi og arbeid med laboratoriedyr

Arbeid med laboratoriedyr er ein velkjent risikofaktor for allergiske lidingar. Typiske luftvegseffektar inkluderer allergisk betennelse...

Nyhet 5. april 2011

Nattarbeid og brystkreftrisiko

Ein ny studie av norske sjukepleiarar viser samanheng mellom fleire års arbeid i skiftordningar med mange påfølgjande nattevakter og a...

Nyhet 3. februar 2011

Gravide i arbeid på laboratorium – utgjer kjemisk arbeidsmiljø ein risiko?

Laboratoriet er ein arbeidsplass med potensielle arbeidsmiljøutfordringar, særleg knytt til bruken av kjemikaliar. Desse utfordringane...

Nyhet 3. februar 2011

Luftvegslidingar blant avløpsarbeidarar

Arbeidarar på ulike avløpsanlegg i Noreg har rapportert om høge støvnivå og fysiske symptom som mellom anna irritasjonar og luftvegs...

Nyhet 20. januar 2011

Kor mykje av sjukefråværet er arbeidsrelatert?

Sjukefråvær har vore eit aktuelt tema dei siste åra. Men kor mykje av sjukefråværet er arbeidsrelatert i den forstand at det har sam...