Nyhet

Oljebransjen inne i EXPO

STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemder å registrere målingar av arbeidslufta i det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar, EXPO. Resultatet vart EXPO Addon, ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa. Equinor har allereie teke i bruk verktøyet.

Illustrasjonsfoto av Eirik Linder Aspleund

Illustrasjonsfoto av Eirik Linder Aspleund

 

Denne tilleggsmodulen er i første omgang tilpassa oljebransjen. Equinor, som andre selskap, har sett på moglegheitene for å etablere ein elektronisk database for trygg lagring av selskapet sine kjemiske eksponeringsmålingar. I denne prosessen har Equinor sett det som ein fordel å kunne samarbeide med STAMI for å utvikle EXPO Addon, ein versjon av EXPO Online tilpassa olje- og gassnæringa.

Allereie i bruk

På den måten har Equinor til ein relativt låg kostnad fått tilgang til ein database som dekkjer våre behov, der STAMI står for vidareutvikling og vedlikehald, seier Kristin Gellein, fagleiar yrkeshygiene i Equinor.

Equinor har allereie teke i bruk ein versjon av EXPO Addon.

– For oss er det stor vinning i at vi no får eigne eksponeringsdata tilgjengelege for søk, sortering og samanlikning, noko som forenklar mellom anna kartleggingsarbeidet, uthenting av data ved rapportering og erfaringsoverføring på tvers av selskapet. Vi håpar difor at EXPO Addon kan halde fram med å vere nokolunde standardisert med omsyn til sentrale parameter som til dømes yrke og arbeidsoperasjon, slik at Equinor kan gjere gode samanlikningar mellom selskapet sine eksponeringsnivå og middelverdi for bransjen, seier Kristin Gellein vidare.

Verdi for selskapet

– Vi er særs glade for at ein så stor og seriøs aktør som Equinor i oljebransjen ser fordelane med lagring i EXPO, at dei ønskjer å lagre eksponeringsmålingar i den nasjonale databasen og bruke desse i sitt arbeidsmiljøarbeid. Vi håpar og trur at dette vil føre til at andre selskap også ser kva for verdi EXPO tilfører verksemdene, seier Ragnhild Strand Østrem, EXPO-ansvarlig i STAMI.

Dette er EXPO:

EXPO er det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar utført i norsk arbeidsliv. EXPO skal gi auka kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet. Registeret skal bidra til å fremje gode arbeidsforhold for arbeidstakaren gjennom kjennskap til samanhengar mellom kjemisk eksponering og helse.

EXPO Online er ei gratis nettløysing som verksemder kan bruke for å registrere og samle sine luftprøver. Her får verksemder oversikt over kva dei tilsette blir utsett for, og om nivåa er høge eller låge. Dette er svært nyttig i HMS-arbeidet for å kunne gjennomføre målretta tiltak der det trengs.

EXPO Addon er ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa slik at også denne næringa enkelt kan nytte EXPO til enkel lagring, søk og samanlikning av eksponering i eiga verksemd og med næringa.

 • Meir info om EXPO-registeret

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri

  Sammenheng mellom støv i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer blant arbeidere i sementindustrien i Europa er undersøkt. Studien kan bidra til å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier for støveksponering.

 • Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

  Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant annet kommer det frem at dieseleksos kan omdanne normale lungeceller til kreftlignende celler.

 • Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

  Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.

 • Nano- og ultrafine partikler i luft

  Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- og ultrafine partikler og mulige negative helseeffekter av disse blitt viet stor oppmerksomhet.

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

 • EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

  Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeidet sitt. I 2017 vart EXPO Online, eit gratis register der verksemder enkelt og trygt kan lagre sine luftprøveresultat, oppretta. Samstundes får verksemder auka kjennskap til kva dei vert utsett for på jobben. For STAMI og Arbeidsmiljømyndigheitene bidreg registeret til å kunne oppdage nye trendar, som kan vise kor det trengs større forskingsinnsats og førebyggjande arbeid i framtida. Tilveksten av verksemder som tek i bruk systemet er jamt stigande.

Få nyhetsbrev
Lukk