I sin avhandling har Iselin Rynning og medarbeidere ved STAMI undersøkt biologiske effekter fra dieseleksos i en høyt eksponert yrkesgruppe og utført mekanistiske laboratoriestudier hvor lungeceller ble dyrket i kultur. Dieseleksos består av gasser og partikler som blant annet inneholder tjærestoffer (PAH), og høy eksponering er forbundet med lunge- og hjertesykdommer og kreft. Kunnskap om biologiske effekter ved dieseleksponering er viktig for å forebygge yrkesskade.

Skade i DNA og endringer i celler

Tunnelferdigstillere, som jobber med vann- og frostsikring og elektriske installasjoner i tunneler, ble undersøkt i studien. Blodprøver fra denne yrkesgruppen viser høyere nivå av skade på arvestoffet (DNA) i blodceller sammenlignet med en referansegruppe. Forskerne målte også biomarkører som mikroRNA, som er viktige i regulering av genuttrykk, og de fant endringer i cellene som teoretisk sett kan ha betydning for kreftutvikling.

Normale lungeceller i kultur som i lang tid ble eksponert for dieselpartikler viste endringer som er typiske for kreftceller. Cellene ble med det omdannet og utviklet nye egenskaper. Ved eksponering for dieselpartikler viste transformerte celler forskjeller fra normale celler blant annet i betennelsesreaksjoner. Studier hvor man sammenlignet dieseltransformerte celler med lungeceller transformert med andre tjærestoffer viste endringer i uttrykk av gener og mikroRNA som kan være viktige i forståelsen av transformasjonsprosessen.

Studiene støtter opp om at dieseleksos kan være kreftfremkallende og bidrar med økt kunnskap om biologiske hendelser når normale lungeceller blir transformert med stoffer som inneholder tjærestoffer. Samlet gir avhandlingen ny og viktig kunnskap om mulige helseeffekter ved dagens yrkeseksponering for dieseleksos.

 

Iselin Rynning forsvarte sin doktorgradavhandling ved STAMI 29. mai 2019.

Prøveforelesning:

Emne: «Health effect of air pollution – Agreement between epidemiological and toxicological data and the integrated exposure response curve from the Global Burden of Disease Project».

Disputas:

“Toxicity of diesel exhaust: Biological effects of occupational exposure and chemical in vitro transformation of human bronchial epithelial cells».

Mer info