Publisert

Arbeidsrelatert astma blant aldersgruppen 20-29 år var spesielt vanlig hos frisører, bakere og tømrere, og kontakteksem hos frisører og kokker.

– Disse funnene tyder på at det er særlig behov for god forebygging i disse yrkene for å forhindre at sykdom utvikler seg, sier Lisa Aarhus, en av forskerne bak rapporten.

Enklere å forebygge enn å lege

Hun understreker viktigheten av å jobbe forebyggende, fremfor å gjøre noe med problemene når de har oppstått, og gir følgende råd:

– Så langt det lar seg gjøre bør man redusere irriterende stoffer i arbeidsmiljøet og sørge for korrekt bruk av verneutstyr som åndedrettsvern og hansker tilpasset arbeidet sitt, eksemplifiserer Aarhus.

Les også: Slik tar du vare på hendene dine på jobb.

 

Når sykdomsplagene først har oppstått, er det viktig at man ikke lenger utsettes for det som har ført til sykdom for ikke å forverre plagene. I noen tilfeller vil det være nødvendig med omplassering eller å skifte yrke.

Hun peker også på at alle leger bør være oppmerksomme på faren for at det kan være en relasjon mellom arbeid og astma og håndeksem blant yrkesaktive.

Frisører og malere mest utsatt

De hyppigste diagnosene som var registrert blant de unge arbeidstakerne var astma, kontakteksem og kronisk nesetetthet (rhinitt). Å bli utsatt for irriterende stoffer (irritanter/allergener) etterfulgt av andre kjemikalier var de hyppigste eksponeringene blant arbeidstakerne.

Yrkesgruppene som hadde flest sykdomstilfeller var frisør og maler/lakkerer. For arbeidsrelatert astma toppet frisør, baker og tømrere statistikken, mens for kontakteksem var frisør, kokk, rørlegger og mekaniker de vanligste yrkene.

Register gir oversikt over arbeidsrelaterte plager

I den nye rapporten har forskerne analysert 910 pasientutredninger utført ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge i perioden 2010-2017. Rapporten beskriver de vanligste diagnosene, yrkene og eksponeringsfaktorene blant aldersgruppen 20-29 år. Dette bidrar til å danne et bilde av helseskadelige påvirkninger i dagens moderne arbeidsliv, som er viktig for målrettet forebyggende arbeid.

Rapporten er basert på et felles pasientutredningsregister som i 2009 ble dannet av de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Her registreres alle pasienter som blir utredet for mulig arbeidsrelatert sykdom.  Registeret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge.

Arbeidsrelaterte plager rammer mange

Tall fra STAMI viser at drøyt 310.000 personer i Norge i 2016 oppga å ha hudplager. Av disse oppga en av fem (ca. 67.000 personer) at jobben er helt eller delvis er årsak til plagene.

Om lag 130.000 yrkesaktive oppga å ha luftveiplager i 2016. Av disse oppga om lag 15 prosent (ca. 18.000 personer) at jobben er helt eller delvis årsak til plagene. Når det gjelder astma, viser studier at 10–15 prosent av alle astmatilfeller som oppstår hos voksne kan være knyttet til arbeid.

Arbeidsrelaterte sykdommer og plager kan føre til både sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette går utover helsen og tilværelsen til yrkesaktive, men også virksomheter sine resultater og kostnader for samfunnet.

 

Les ogsåÅ jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

Les også: Ta ekstra godt vare på unge i arbeidslivet

Les rapporten