Hjem Nyheter Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom b[...]

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekanismene som kan forklare årsakene til den økte risikoen.

Innsikt i biologiske sammenhenger vil i det lange løp kunne bidra til å forebygge brystkreft.

Helt siden de første studiene som viste en sammenheng mellom nattarbeid og brystkreft ble publisert for rundt 25 år siden, har man forsøkt å finne ut hva det er ved nattarbeid som er så uheldig . Fordi det alltid vil være folk i samfunnet som arbeide om natten, forskes det på hvilke hensyn man bør ta, for å minske risikoen for sykdom og helseproblemer.

– Jo bredere forståelse man har om hvordan arbeidstider kan påvirke risikoen for brystkreft, jo bedre kan man tilrettelegge arbeidsmiljøet for skiftarbeidere, og forebygge sykdom, fastslår STAMI-forskerne Shan Zienolddiny og Jenny-Anne Lie.

Forskning på sammenhenger mellom brystkreft og skiftarbeid har engasjert Zienolddiny og Lie i mange år. De forteller at det nye som har kommet frem i forskningen deres, er at endringer i gener som har med syntesen av hormonet melatonin å gjøre, kan medvirke til å øke risikoen for bryskkreft blant nattarbeidere. Et annet nylig funn er at skiftarbeid som involverer nattarbeid påvirker kromosomene, opplyser de.

Brystkreft og nattarbeid forskes bredt på

Flere studier, blant annet fra STAMI, har vist at sykepleiere som jobber om natten er mer utsatt for brystkreft enn de som bare jobber dagtid.

Blant annet viste en studie fra STAMI og Kreftregisteret at flere års arbeid i skiftordninger med mange påfølgende nattskift, økte risikoen for brystkreft hos kvinnelige sykepleiere.

Som forebyggende tiltak foreslår forskerne å begrense antall påfølgende nattskift.

For å kunne gi flere forskningsbaserte anbefalinger, har STAMI forsket videre på de underliggende biologiske mekanismene bak sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft.

→ Les også: Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

Varighet og intensitet av nattarbeid påvirker kromosomene

I endene av hvert kromosom befinner det seg lange elementer som kalles telomerer. Sammen med proteiner, beskytter disse kromosomene mot å bli nedbrutt av aldringsprosesser eller miljøfaktorer. Flere studier har vist at skiftarbeid kan påvirke lengden på telomerene. Forkortning av telomerene vil gjøre arvestoffet ustabilt, som igjen er en mulig mekanisme for utvikling av ulike kreftformer.

– En av våre siste studier viste også en sammenheng mellom varighet og intensitet av nattarbeid, telomerforkortning og økt brystkreftrisiko blant sykepleiere. I tillegg har vi sett at nattarbeid kan føre til epigenetiske forandringer i noen døgnrytme-gener som vi kaller klokkegener. Dette kan også øke risikoen for brystkreft, forklarer Shan Zienolddiny.

Risikoen vil imidlertid variere fra person til person. STAMIs data, som kun viser risiko på gruppebasis, egner seg dermed ikke til å si noe om individuell kreftrisiko, påpeker han.

Lys om natten forstyrrer døgnrytmen

En hypotese som kobler nattarbeid til brystkreft, går ut på forstyrrelsen av den normale døgnrytmen. Kroppen er programmert til å være aktiv når det er lyst, og sove om natten.

– De som arbeider om natten må skyve tidspunktene for blant annet søvn og måltider, og blir utsatt for lys på et tidspunkt da kroppen er programmert til å sove, forteller Jenny-Anne Lie.

Eksponeringen for lys om natten forstyrrer i tillegg den normale produksjon av hormonet melatonin, et hormon som produseres om natten og som blant annet har betydning for immunforsvaret. Forskning viser at også dette er en faktor som kan være med på å påvirke kreftutvikling.

STAMI har tidligere studert genvarianter av klokkegener i relasjon til brystkreftrisiko blant norske sykepleiere. Resultat fra både STAMIs og andres studier har visst at genetiske varianter og epigenetiske forandringer, som DNA-metylering i klokkegenene, kan påvirke risikoen for kreft.

DNA-metylering er en kjemisk prosess som ofte skjer i genene. Cellene bruker denne prosessen for å skru av eller skru på genene i respons til forskjellige miljøpåvirkninger.

– Funn i vår senere forskning tyder på at metylering i melatoninreseptorgenet er involvert i prosessen, sier Zienolddiny og Lie.

Arbeidet med å komme til bunns i den komplekse koblingen mellom brystkreft og skiftarbeid vil holde frem for STAMI-forskerne. Videre planlegges det en rekke samarbeid med forskere i Europa, USA og Australia for å finne ut mer om årsakssammenhenger.

 

Fakta om brystkreft

  •  Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, ifølge tall fra Krekftregisteret.
  • I 2019 fikk 3726 kvinner brystkreft i Norge, ifølge Kreftregisteret.
  • Forekomsten av brystkreft har økt jevnt de siste tiårene.
  • Skiftarbeid, særlig nattarbeid, har i de siste 25 år blitt undersøkt som en mulig medvirkende årsak til brystkreft og noen andre kreftsykdommer.
  • Studiene fra STAMI baserer seg på spyttprøver fra norske sykepleiere fra den norske sykepleiekohorten. Arvestoffet (DNA) fra spyttprøvene blir ekstrahert og analysert for genvarianter, telomerlengde eller DNA-metylering.

Siste vitenskaplige artikler om emnet

  • Lengre artikkel om brystkreft-forskningen fra STAMI i tidsskriftet Ramazzini fra Den Norske Legeforening. Årgang 25 - 2018 / Nr. 2.

Få nyhetsbrev
Lukk