Nyhet

Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri

Sammenheng mellom støv i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer blant arbeidere i sementindustrien i Europa er undersøkt. Studien kan bidra til å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier for støveksponering.

Hensikten med denne studien var å skaffe solide data for å kunne bestemme om det er en sammenheng mellom støvet i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer, til risikovurderinger i sementindustrien, og hvis mulig å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier.

Resultatene i avhandlingen har gitt detaljert informasjon om støvnivåer som har bidratt til funn av tydelige sammenhenger mellom støv og luftveisproblemer. Arbeidere i produksjon, rengjøring og mekanisk vedlikehold var av de mest utsatte jobbtypene i industrien.

 

Arbeid med vedlikehold av sementovn på en fabrikk. Foto: Hilde Notø.

Mangel på kunnskap om helseeffekter

Tidligere studier av arbeidere i sementfabrikker har gitt motstridende resultat angående sammenhenger mellom støvnivå i luft og luftveisproblemer. Undersøkelsene har omfattet få deltakere og ofte ingen målinger av støvnivå.

Innføring av det nye europeiske regelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)- og CLP (Classification, Labelling and Packing) kan føre til innføring av nye grenseverdier for støv og vil kunne få betydning for sementindustrien. Det har derfor vært et ønske å fremskaffe sikrere data på eventuelle negative helseeffekter og ved hvilket støvnivå disse utvikles.

Tusenvis av målinger i åtte land

Torakalt støv inneholder partikkelstørrelser som etter innånding kan passere forbi strupehodet og dermed bli avsatt i bronkier og alveoler. Målinger av dette støvet er gjort med utstyr montert på hver arbeidstaker. Arbeiderne (2534 stk) har gått med prøvetakingsutstyr hele arbeidsdagen og resultatene har blitt brukt i en kartlegging av nivåene for syv forskjellige jobbtyper og ved ulike arbeidsoppgaver for 22 sementfabrikker fordelt på 8 europeiske land (inkludert Tyrkia).

Av de åtte europeiske landene som var med i studien er det bare ett land som per i dag har fastsatt grenseverdi for sementstøv. I Norden jobbes det med å få på plass grenseverdier for dette.

Prøvetakingen er utført i 2007, 2009 og ut 2011 og resulterte i 6111 målinger. Av de 22 fabrikkene så har 16 av dem en eller flere jobbtyper med et gjennomsnittlig støvnivå som ligger over nivået på torakalt støv (1.56 mg m-3) som er beregnet som grensen for reduksjon i lungekapasitet (estimert av Nordby et al. 2016). De resterende 6 har ingen jobbtyper som overskrider denne grensen.

Rengjøring og vedlikehold høyt eksponert

Arbeidere i produksjon, rengjøring og mekanisk vedlikehold pekte seg ut som de mest utsatte jobbtypene i industrien. Blant de som jobbet i produksjon var det arbeidsoppgaver som omfattet pakking og transport som ga høyest eksponering for sementstøv.

De som jobbet med rengjøring var også mye utsatt. Studien viser på samme tid at de fabrikkene som hadde et generelt godt og jamt renhold reduserte eksponeringen både for seg selv og de andre ansatte.

Alt støv som kan pustes inn gjennom munn og nese (inhalerbart) og fint støv som kan trenge helt ned i alveolene i lungene (respirabelt) er to andre definerte helsebaserte støvfraksjoner som sammen med såkalt «totalstøv» er blitt undersøkt. Sistnevnte er den tradisjonelt mest målte støvfraksjonen i sementindustrien. Vi har beregnet forholdene mellom fraksjonene slike at industrien har mulighet til å beregne nivået for andre fraksjoner enn den de selv har målt.

 

Hilde Notø forsvarte sin doktorgradavhandling ved STAMI 14. juni 2019.

Prøveforelesning:

Emne: Health related arguments and suggestions on occupational hygiene sampling of substances simultaneously occuring in both vapor and particle phase, with discrimination between the phases

Disputas:

«Dust Exposure among European Cement Production Workers. Determinants of Thoracic Aerosol Exposure and Relationships between different Aerosol Fractions»

Vitenskaplige publikasjoner

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

  Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant annet kommer det frem at dieseleksos kan omdanne normale lungeceller til kreftlignende celler.

 • Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

  Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.

 • Oljebransjen inne i EXPO

  STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemder å registrere målingar av arbeidslufta i det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar, EXPO. Resultatet vart EXPO Addon, ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa. Equinor har allereie teke i bruk verktøyet.

 • Nano- og ultrafine partikler i luft

  Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- og ultrafine partikler og mulige negative helseeffekter av disse blitt viet stor oppmerksomhet.

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

 • EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

  Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeidet sitt. I 2017 vart EXPO Online, eit gratis register der verksemder enkelt og trygt kan lagre sine luftprøveresultat, oppretta. Samstundes får verksemder auka kjennskap til kva dei vert utsett for på jobben. For STAMI og Arbeidsmiljømyndigheitene bidreg registeret til å kunne oppdage nye trendar, som kan vise kor det trengs større forskingsinnsats og førebyggjande arbeid i framtida. Tilveksten av verksemder som tek i bruk systemet er jamt stigande.

Få nyhetsbrev
Lukk