Nyhet

Har evaluert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø

Den Nordiske Ekspertgruppen (NEG), som STAMI er en del av, har vurdert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø, som blant annet finnes i svømmehaller. Vurderingen vil bli brukt som grunnlag for å fastsette helsebaserte grenseverdier for kloraminer i arbeidsatmosfæren.

I svømmehaller og i matvareindustrien tilsetter man klorforbindelser for å holde vannet rent. Når klor kommer i kontakt med nitrogenforbindelser fra forurensninger i vannet, for eksempel svette eller urin, dannes uorganiske kloraminer. Det finnes flere former av kloraminer. Den formen som er vanligst i luften i svømmebassenger er trikloramin. Nivået av trikloramin som dannes i luften påvirkes av antall badende, temperatur, pH, ventilasjon og tilførsel av friskt vann.

Kan gi helseplager

De siste årene har det vært en økt rapportering om helseplager blant ansatte som jobber i svømmehaller og i matvareindustrien. På bakgrunn av dette ble ekspertgruppen bedt om å gjennomgå litteraturen og foreslå en helsebasert grenseverdi for trikloramin, forklarer Merete Drevvatne Bugge, forsker ved STAMI og medlem i ekspertgruppen.

Trikloramin kan være kraftig irriterende, særlig for øyne og øvre luftveier. Forskning har vist at eksponering for trikloramin kan forverre astma hos astmatikere, men man vet ikke sikkert om trikloraminer kan gi astma hos friske.

Forslag til grenseverdi

I en studie av ansatte i svømmehaller ble irritasjon observert ved et nivå på 0,4 mg/m3 trikloramin i luften.

Med dette som utgangpunkt anbefaler NEG en helsebasert grenseverdi for eksponering på 0,1 mg/m3 (ved personbåren prøvetaking).

Dette tilsvarer 0,2 mg/m3 ved stasjonær prøvetaking i svømmebassengmiljø.

Forslaget til grenseverdi er kun basert på helseeffekter og NEG har ikke tatt stilling til om det vil være teknisk vanskelig å innføre grenseverdien. Det er mulig at denne grenseverdien kan medføre et problem for noen svømmehaller. Ved målinger som har vært gjort i svømmehaller, blant annet i Sverige, har gjennomsnittsnivåene (ved stasjonær prøvetaking) ligget fra 0,15-0,65 mg/m3 i folkebad og skoleanlegg, og rundt det dobbelte i badeland.

Det er nå opp til Arbeidstilsynet å vurdere om det bør fastsettes en grenseverdi for eksponering for uorganiske kloraminer, og hva denne grenseverdien bør være.

Om den Nordiske Ekspertgruppen

Den Nordiske Ekspertgruppen er et nordisk samarbeid som produserer kriteriedokumenter om kjemikalier som grunnlag for å sette grenseverdier for eksponering i arbeidsmiljø. Gruppen ledes av Gunnar Johanson fra Sverige. Norske medlemmer er Helge Johnsen og Merete Drevvatne Bugge, begge fra STAMI.

Videre lesing

 • The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 152. Inorganic chloramines.

Andre artikler knyttet til Luftveislidelser

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

  Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Arbeidsrelatert eksponering for luftbåren forurensning offshore

  Oljeboring har en drevet med i mer enn 150 år, og i dag er flere enn 3500 oljerigger i virksomhet over hele verden. I en nylig studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere sett på luftkonsentrasjoner av oljebaserte borevæsker (mud) i forbindelse med boring etter olje og gass. Forskerne fant borevæske i arbeidsatmosfæren, både ved innendørs og utendørs arbeidsoperasjoner.

 • Disputas ved STAMI

  Maysaa Nemer disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) med avhandlingen “Chemical Exposure and Respiratory Health among Female Hairdressers in Palestine,” torsdag 22 oktober 2015, i STAMIs auditorium.

 • Hvor grønt er grønt?

  I et globalt perspektiv vokser den grønne sektoren med grønne arbeidsplasser knyttet til miljøvennlige løsninger, fornybar energi, gjenvinning og rensing samt jobber med økt energieffektivitet. Jobber som kan bidra til å bevare miljøet og som arbeider for økt bærekraft.

 • Eksponering for luftforurensninger ved moderne tunneldrift og reduksjon i lungefunksjon hos tunnelarbeidere

  Resultatene fra en ny undersøkelse ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det fremdeles er store forskjeller i eksponeringsnivå mellom ulike jobbgrupper i tunnel. Sjaktborere er høyest eksponert for alle målte luftforurensninger sammenliknet med de andre jobbgruppene. Tiltak bør iverksettes for å redusere luftkonsentrasjonene av aerosoler og gasser ved sjaktboring.

Få nyhetsbrev
Lukk