Rundt 1 million arbeidstakere rapporterer at de har hatt plager i nakke/skulder-regionen eller ryggen siste måned. Om lag 390 000 arbeidstakere opplever å være ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i løpet av en måned.

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver. De fleste mennesker opplever muskel- og skjelettplager fra tid til annen, og slike plager er en vanlig årsak til arbeidsfravær. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager indikerer at faktorer i arbeidsmiljøet enten er en mulig direkte årsak til plagene, eller at de bidrar til å forverre allerede eksisterende plager.

Smerter og sykefravær

Muskel- og skjelettlidelser var hoveddiagnosen bak 38 prosent alle tapte dagsverk knyttet til legemeldt sykefravær (2016), og denne andelen har ligget på om lag samme nivå de siste 10 årene. Blant mottakere av uføretrygd var muskel- og skjelettlidelser årsaken i om lag 29 prosent av tilfellene ifølge NAV.

Årsakene til langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet er ofte sammensatte. Kvinner rapporterer gjennomgående mer smerter enn menn, og det er betydelige forskjeller mellom ulike utdanningsgrupper og yrkesgrupper. Det er en klar overhyppighet av slike plager innenfor bygg og anlegg, helsesektoren og flere serviceyrker.

Ny kunnskap om muskelskjelettplager og smerter

Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor de oppstår, og internasjonalt forskes det mye på muskelskjelettplager og andre smertetyper. Her er de nordiske landene betydelig aktører.

3.-5. april er Norge vertskap for den årlige nordiske smertekonferansen SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain). STAMI har flere av sine forskere med på programmet, og er også ansvarlig for konferansens faglige program for doktorgradsstipendiatene. Dette gjennomføres av forskerne Dagfinn Matre og Johannes Gjerstad.
Konferansen er åpen for blant annet forskere, forskningsformidlere og pasienter, men også andre med interesse for fagfeltet. Den er også relevant for forståelsen av smerte i et samfunns- og arbeidslivsperspektiv.

Les mer om konferansen og meld deg på.