Prosjekt 2012–2018

Skiftarbeid og helseplager

Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens arbeidsmiljøinstitutt å finne svar på i en forskningsstudie om skiftarbeid, søvn og helse. En rekke studier har vist at skiftarbeid kan føre til ulike sykdommer, men vi vet i dag for lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker for eksempel muskler og ledd og det er bakgrunnen for denne studien.

Prosjektet er en kombinert eksperimentell studie og feltstudie. Målene er 1) å identifisere effekten av eksperimentell søvnrestriksjon på smerte, 2) å identifisere effekten av arbeidsrelatert søvnrestriksjon på smerte, og 3) å identifisere effekten av skift- og turnusarbeid på subjektive helseutfall.

De eksperimentelle studiene (delmål 1 og 2) undersøker smertesystemets følsomhet med standardiserte metoder i laboratoriet ved STAMI. Utfallsmål er subjektive smerteskåringer og hjerneaktivitet målt ved EEG. En feltstudie (delmål 3) kartlegger søvn, arbeidstid og helseplager ved hjelp av en dagbok som fylles ut på smarttelefon over noen uker. Deltakere er sykehusansatte sykepleiere fra hele Norge om jobber i 3-delt turnus.

En mindre gruppe i feltstudien avgir blod-, urin- og spyttprøver og bærer en liten aktivitetsmåler den samme perioden som dagboken fylles ut. De biologiske prøvene blir lagret i en biobank og vil senere bli brukt til å finne molekyler (proteiner og gener) som kan ha betydning for sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helseplager.

Les mer om Biobanken søvn og smerte

Eksterne samarbeidspartnere
Li Hu, Southwest University, Chongqing, China
Mikko Härmä, Finnish Institute of Occupational Health, Finland
Trond Sand, NTNU, St.Olavs hospital, Trondheim
Bjørn Bjorvatn, Haukeland sykehus/SovNO, Bergen

Publikasjoner
Matre D, Hu L, Viken LA, Hjelle IB, Wigemyr M, Sand T, Nilsen KB. Experimental Sleep Restriction Facilitates Electrically Induced Pain and Cortical Responses (submitted)

Økonomisk bidragsyter(e)
STAMI

 

 

Mer om dette prosjektet

  • Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomføres det en undersøkelse av fysiologiske effekter av lite søvn. ta kontakt om du ønsker å delta i undersøkelsen.

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk