Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Det er mangel på undersøkelser som har undersøkt hvordan arbeidstider og påvirkningene virker sammen. Virkninger av lange arbeidstider er annerledes om eksponeringer under arbeidet (f eks tidspress, støy) er høye enn om de er lave. Tilsvarende kan det tenkes at skiftarbeid kan endre toleransen for belastninger.

Mål: PUSSH skal besvare tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan påvirkes søvn og våkenhet av ulike skiftordninger?
  2. Hvordan påvirkes sikkerhet av ulike skiftordninger ved ulike arbeidsforhold?
  3. Hvordan påvirkes helse, fravær og arbeidsevne av ulike skiftordninger ved ulike arbeidsforhold?

Prosjektet måler både arbeidstidsordninger, arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, holdninger, søvntype og konsekvenser som søvn, helse, og sikkerhetsatferd. Prosjektet kan derfor gi kunnskap om de ulike faktorer virker sammen og om hva som beskytter.

Siden prosjektet samler persondata, kan man få objektive data om arbeidstider. Data kan også kobles med registre for sykefravær eller pensjonering.

To forskningsmiljøer (Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt) ble tildelt midler. For å gi mest mulig utbytte av ressursene har de to gått sammen om et felles prosjekt.

Ansatte i petroleumssektoren på installasjoner offshore og på landanlegg besvarte et spørreskjema sammensatt av en rekke instrumenter to ganger med et års mellomrom. Datainnsamlingen er ferdigstilt.

STAMI har til nå undersøkt virkninger på mental helse (distress). Etter ferdigstillelse av disse arbeidene, tar vi sikte på å analysere virkninger på andre helseforhold.

Eksterne samarbeidspartnere

Prof Ståle Pallesen, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Prof Bjørn Bjorvatn, Medisinske fakultet og Nasjonale kompetansesenter for søvnsykdommer, Universitetet i Bergen.

Økonomisk bidragsyter(e)
Norges forskningsråd (bevilgning avsluttet).