Nyhetsarkiv

Nyhet 17. november 2017

Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et nytt, europeisk forskningsnettverk som s...

Nyhet 13. november 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

I en ny rapport har STAMI gjort en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen på dykking og helseskader, på oppdrag fra Arbeids- og...

Nyhet 9. november 2017

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om byg...

Nyhet 8. november 2017

Prøvetaking til EXPO

EXPO er et nasjonalt register for eksponeringsmålinger utført i norsk arbeidsliv, opprettet for å gi økt kunnskap om kjemisk eksponer...

Nyhet 8. november 2017

Hormonforstyrrende stoffer og grenseverdier for eksponering - hva gjør man når kunnskapsgrunnlaget er dårlig?

Det er i dag kjent at enkelte kjemiske stoffer kan påvirke hormonsystemene i kroppen og hvordan de fungerer. I dag er over 1000 stoffer...

Nyhet 12. oktober 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

En ny rapport fra STAMI gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeids...

Nyhet 3. oktober 2017

Arbeid med vibrerende verktøy kan påvirke hendene

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-...

Nyhet 3. oktober 2017

Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en...

Nyhet 28. september 2017

Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom lan...

Nyhet 25. september 2017

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den f...

Nyhet 22. september 2017

STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmilj...

Nyhet 21. september 2017

Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å v...

Nyhet 14. september 2017

Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldi...

Nyhet 11. september 2017

STAMI-TV: Fastsetting av grenseverdier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

I Norge utsettes mange for kjemikalier i arbeidet sitt. For å sikre arbeidstakere mot helsefare utarbeides det derfor grenseverdier for...

Nyhet 5. september 2017

Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opple...

Nyhet 5. september 2017

Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge

Arbeidsrelatert sykdom har store konsekvenser for enkeltmenneskers helse og livskvalitet. I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene....

Nyhet 14. juli 2017

Ukjente genvarianter påvirker lungekreft

Resultater fra en stor multinasjonal studie der STAMI deltok ble nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Genetics. Biolo...

Nyhet 28. juni 2017

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret...

Nyhet 27. juni 2017

Arbeid påvirker psykisk helse

Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrk...

Nyhet 15. juni 2017

App for hjelp ved strømulykker - nå i oppdatert versjon

Ved en strømulykke må man raskt beslutte hvilken oppfølgning den skadde er best tjent med. Anbefalinger for hvem som skal oppsøke med...

Nyhet 7. juni 2017

Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier...

Nyhet 7. juni 2017

Innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

Vi har begrenset kunnskap om arbeidsmiljøet blant ulike innvandrergrupper i Norge. Mange av de største innvandrergruppene har relativt...

Nyhet 31. mai 2017

Kjemi på arbeidsplassen

Automatisering og roboter har bidratt til å redusere eksponeringer for skadelige kjemikalier og vil gjøre enda mange flere arbeidsplass...

Nyhet 30. mai 2017

Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene he...

Nyhet 30. mai 2017

Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere s...