Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte for å jobbe med utfordringer i arbeidsmiljøet sitt. For å kartlegge utfordringer og finne passende tiltak, kan bransjen gods- og persontransport til sjøs nå ta i bruk verktøyet ‘En bra dag på jobb’.

Verktøyet består blant annet av fem korte filmer som viser de viktigste utfordringene som ifølge forskning har betydning for ansattes helse.

Forskning og erfaring

De som kjenner bransjen gods- og persontransport til sjøs best, er de som selv jobber i den. Derfor er det ikke bare forskere i filmene, men også ledere, tillitsvalgte og verneombud i bransjen deler sine erfaringer.

De bidrar med verdifull kunnskap om hvordan arbeidsmiljøutfordringer kommer til uttrykk hos dem og hva som kan være nyttige tiltak.

Filmene skal stimulere til samtale. «Kjenner vi oss igjen? Er det andre utfordringer som er viktige å ta tak i hos oss?», er relevante spørsmål å stille seg. Poenget er at ledelsen og ansatte sammen skal finne de utfordringene som er mest fremtredende på deres egen arbeidsplass og diskutere disse i grupper på fire til seks personer.

Her finner du verktøyet:

En bra dag på jobb: Gods- og persontransport til sjøs

En del av verktøyet er plansjer som deltakerne skal skrive på i møtene. På det første møtet noterer gruppene de utfordringene som påvirker arbeidsmiljøet deres mest. På et senere møte diskuterer gruppene mulige løsninger og tiltak og skriver ned disse.

Basert på innspillene i møtene lager leder og tillitsvalgt, som er ansvarlige for å drive prosessen, en konkret handlingsplan og sørger for å følge den opp jevnlig.

Samarbeid mellom ledere og ansatte

Partssamarbeidet mellom ledere og ansatte er viktig for å lykkes. Å ha en felles forståelse av hva som er utfordringene på ens egen arbeidsplass gjør det dessuten lettere å samarbeide om å finne passende løsninger.

Ansatte har ofte mange tanker og ideer om hvordan man bedre kan tilrettelegge arbeidshverdagen. ‘En bra dag på jobb’ bidrar til å skape et rom for samtale, der alle kan komme med innspill og bli hørt.

Utfordringer i bransjen

Basert på forskning har vi identifisert de vanligste utfordringene med arbeidsmiljøet i bransjen gods- og persontransport til sjøs. De er:

  • Jobbusikkerhet og nedbemanning
  • Lite støtte fra leder
  • Arbeidsskader og ulykker
  • Jobbe utenom normal arbeidstid
  • Vibrasjoner og støy

Disse arbeidsmiljøutfordringene kan føre til at ansatte mistrives, at de får mindre tillit til arbeidsplassen og at de får fysiske og psykiske helseplager. Da kan ansatte miste motivasjonen, slutte i jobben, eller bli sykemeldte.

Prestasjonene kan bli dårligere, noe som påvirker kvaliteten på arbeidet. Og det er hverken bra for de ansatte, ledelsen eller arbeidsplassen.

Sykefravær som skyldes selve arbeidet, er ofte mulig å forebygge. Innen sjøfart er en betydelig del av sykefraværet relatert til jobben, så forebyggingspotensialet er med andre ord stort.

For å forbedre arbeidsmiljøet trenger man å gjøre noe med hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører selve arbeidet og legger opp arbeidshverdagen.

Å rette oppmerksomheten mot å forbedre arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere sykefravær og frafall. Og ikke minst til å øke motivasjonen, få gode prestasjoner og resultater.