Alle arbeidsplasser har utfordringer i arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til bedre arbeidsflyt og helse, som igjen kan forebygge sykefravær, og er positivt for arbeidsplassens resultater.

Om lag 43.000 personer jobber innen barnevern og sosialtjenester. Flest jobber som vernepleier, sosionom, barnevernspedagog eller assistent.

De vanligste utfordringene i barnevernet er høye emosjonelle krav, jobbusikkerhet på grunn av omstillinger og endringer, lite støtte fra kolleger, vanskelige situasjoner med barn eller foresatte, og ugunstige arbeidstider.

2 av 7 ansatte i bransjen oppgir at det er forhold ved arbeidet som er årsaken til fraværet. På den positive siden er det mulig for ledelsen og ansatte å forebygge mye av dette. Med verktøyet ‘En bra dag på jobb’ blir det enklere å kartlegge utfordringer og mulige løsninger.

Her finner du verktøyet for barnevern:

En bra dag på jobb: Barnevern

Å forholde seg til andres følelser

37 prosent av ansatte i barnevernet opplever høye emosjonelle krav. Det vil si at ansatte må forholde seg til barns vanskelige følelser og samtidig justere eller undertrykke sine egne følelser.

– Det å skulle opptre profesjonelt til enhver tid innebærer at man ikke alltid kan vise de følelsene man har inni seg. Da kan man føle på en frustrasjon og bli veldig sliten, noe som kan være utmattende. Over tid kan dette føre til sykefravær, sier STAMI-forsker Karina Undem.

Høye emosjonelle krav er den utfordringen som er mest utbredt i barnevernet. Selv om det ikke er mulig å fjerne denne utfordringen, kan man finne gode måter å håndtere den på.

Flere ansatte trekker frem støtte fra kolleger og ledelsen som et godt botemiddel. Det er viktig å kjenne at man er der for hverandre og ikke står alene i vanskelige situasjoner.

– Forskning har vist at ansatte tåler emosjonelle belastninger bedre når de har en tro på at de klarer å håndtere krevende situasjoner og har en ledelse som bryr seg om dem, forklarer Undem.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Det er en kjent sak at de arbeidsplassene som lykkes med å forbedre arbeidsmiljøet, er de som har et godt partssamarbeid mellom ledelsen og ansatte. Men hvordan får man til det?

‘En bra dag på jobb’ bidrar til å åpne et rom for ledelsen og ansatte til å prate sammen om utfordringer på arbeidsplassen og mulige tiltak. Også bevaringspunkter, det vil si hva man allerede er god på og vil spille videre på, er verdt å snakke om.

For å få i gang produktive samtaler, består verktøyet av disse virkemidlene:

  • Fem korte filmer som viser hvilke utfordringer som, ifølge forskning, har størst betydning for arbeidsmiljøet i bransjen.
  • Plansjer til bruk i to separate møter hvor ledelsen og ansatte diskuterer arbeidsmiljøutfordringer på sin arbeidsplass og tiltak som kan hjelpe.
  • En mal til å lage en konkret handlingsplan for å følge opp tiltakene man er blitt enig om.

Leder, tillitsvalgt og verneombud har hovedansvaret for prosessen. Det vil si at de inviterer til møtene, deler inn i grupper og utformer handlingsplanen. Samtidig har alle et felles ansvar for å bidra til at arbeidsmiljøet er bra.

Arbeidsplasser får mye igjen for å sørge for et godt arbeidsmiljø. Hvorfor? Fordi ansatte som har det bra, er friskere, mer motiverte og gjør en bedre jobb. Det vinner alle på.