Manges oppfatning er at arbeidsmiljøet er bra når vi har støttende kolleger og hyggelige samtaler sammen. I Mastra barnehagene i Stavanger er de ansatte gode på å støtte hverandre når det oppstår utfordrende situasjoner i grupper eller med enkelte barn.

Og ja, det sosiale miljøet og det gode kollegiale fellesskapet er viktig for trivselen på jobb. Men arbeidsmiljø handler om noe mer.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og partene i arbeidslivet forholder seg til følgende definisjon: Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Og verktøyet En bra dag på jobb hjelper arbeidsplasser med å skape et sterkere arbeidsmiljø.

Påvirker sykefravær

– Det viktigste når det gjelder arbeidsmiljøet, er hvordan vi utfører selve jobben og arbeidsoppgavene våre. Det synes jeg er et godt poeng å huske på – at arbeidsmiljø i stor grad handler om hvordan ledelsen legger til rette for at ansatte kan gjøre en god jobb, sier virksomhetsleder Kjersti Søberg.

Hver dag har de morgenmøter som handler om å organisere dagen og få den til å gå opp best mulig. Her snakker de for eksempel om hvem som er syk den dagen, hvilke avdelinger som har nok voksne og hvem som trenger hjelp i løpet av dagen. De ansatte opplever at det er en god måte å strukturere hverdagen på.

Selv om mange av de ansatte er fornøyde, er sykefraværet høyt. Det kan være flere årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.

Ifølge nasjonal statistikk om arbeidsmiljø er 1 av 3 sykefravær i barnehagesektoren relatert til arbeidet. Det kan ved første øyekast virke som nedslående funn. Men på den positive siden er det lettere å forebygge sykefravær som skyldes arbeidsmiljøet, fordi det er noe konkret å jobbe med.

– Hvis vi klarer å få ned sykefraværet, så gjør det at flere folk er på jobb og det vil bli mindre stress i hverdagen. Det kan være slitsomt når man er få på jobb, eller har vikarer som man ikke kjenner. Dette ønsker vi å jobbe videre med og forebygge, kommenterer Søberg.

Høye emosjonelle krav

En arbeidsmiljøutfordring som ofte forekommer i barnehager, er høye emosjonelle krav. Både fra foreldre, barn og ansatte. Som ansatt i barnehage jobber man tett på andre mennesker og må forholde seg til deres følelser.

En givende del av arbeidet er nettopp disse relasjonene og gledene man får være en del av. Samtidig kan det å forholde seg til andres følelser være en påkjenning.

– Å stå i situasjoner med utfordrende atferd og konflikter går inn på følelsene til oss ansatte. Det tapper deg for energi. Noen ganger kan også krav fra foreldre om en del særskilt oppfølging av bare deres barn være krevende, forklarer Elin Amundsen, som er pedagogisk leder på småbarnsavdeling.

Hvor skal man begynne?

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte for å jobbe med arbeidsmiljøutfordringer. For å kartlegge utfordringer og finne tiltak som kan forebygge noe av sykefraværet, tok Mastra barnehagene i bruk En bra dag på jobb. Dette er et kunnskapsbasert verktøy som gjør det lettere å jobbe målrettet med arbeidsmiljø, og er utviklet av STAMI.

Barnehagene opplevde at verktøyet gjorde det lettere å ta tak i relevante utfordringer, fordi opplegget var enkelt å forstå og ga dem noe konkret å jobbe med.

– Det var nyttig å ha et ferdig og skreddersydd opplegg når vi skulle jobbe med arbeidsmiljøet. For det er jo ofte det som er utfordringen: Hvor skal vi begynne, hva skal vi ha fokus på, og hvordan skal vi sette i gang og fortsette arbeidet? Jeg synes det er veldig kjekt å kunne bruke et verktøy som er ferdig laget, som man bare kan sette i gang med. Ledere og ansatte er med på det, og vi tar opp temaene i senere samtaler også. Alle i barnehagene våre vet hva En bra dag på jobb er nå, så hele personalgruppen har en felles forankring i dette.

De arbeidsplassene som lykkes med å forbedre arbeidsmiljøet, er de som har et godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte. Da skaper man et rom for samtale og bygger en relasjon basert på likeverdighet, involvering og respekt for hverandres roller. Derfor har verneombud og tillitsvalgte vært med gjennom hele prosessen i Mastra barnehagene.

– Tillitsvalgt og verneombud har vært med på møtene og vært en del av diskusjonsgruppene, og de var med på å lage handlingsplanen i etterkant av tiltaksmøtet, utdyper Søberg.

Her finner du En bra dag på jobb

Motivasjon til å komme i gang

For å finne tiltak som svarer på utfordringene de har, syntes de det var nyttig å ha en felles forståelse av hva arbeidsmiljø er. Verktøyet ga dem også motivasjon til å sette i gang med tiltak de hadde diskutert tidligere.

– Foreldremøter med nye foreldre, som legger til rette for et godt samarbeid, er et tiltak som vi har diskutert litt tidligere, men som nå er blitt en realitet fordi vi brukte En bra dag på jobb. Da konkluderte vi med at nå må vi gjøre det, forklarer Amundsen.

– Tiden til personalet blir ofte «spist opp» av foreldre som bruker mye tid i garderoben når de leverer og henter, og det har vi ofte ikke tid til. Vi må sette tydelige grenser for hvor mye vi kan strekke oss, og forklare at selv om praten er hyggelig, så går det ut over noen andre barn som blir alene og trenger de voksne på avdelingen. Jeg er opptatt av et godt foreldresamarbeid, så vi har egne møter med dem om ting som gjelder akkurat deres barn, utdyper Amundsen.

Holde arbeidet varmt

For å holde liv i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet, har ledelsen lagt ut handlingsplanen på barnehagenes intranett og hengt den opp fysisk på avdelingene. I tillegg går de gjennom handlingsplanen på jevnlige planleggingsmøter og minner om tiltakene de har blitt enige om.

Virksomhetsleder Kjersti Søberg tar også opp temaene i HMS-gruppen og rådfører seg med dem om hvordan de kan jobbe videre.

– Nå er det opp til oss i ledelsen å holde dette varmt sammen med personalet. Vi styrer jevnlig inn på spørsmålene: Hva var det vi skulle jobbe med? Hva skal vi gjøre med det? Hva ble vi enige om? Det er mye lettere å huske det vi har blitt enige om når vi har en handlingsplan. Samtidig blir vi minnet på hva vi er gode på og vil spille videre på, avslutter Søberg.