Hjem Kurs og seminar Kurs for leger i spesialisering (LIS): Ri[...]

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Risiko og forebygging for arbeidsmedisinere

STAMI inviterer til kurset risiko og forebygging for arbeidsmedisinere 17. til 20. oktober 2022.

Kursinformasjon

 • Når:
  17. oktober 2022 – 20. oktober 2022
 • Varighet:
  17. oktober til 20. oktober
 • Sted:
  STAMI, Gydas vei 8, i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  19. august 2022
 • Kursavgift:
  6200 kr.

  Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 1. oktober må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24

Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt.

Målgruppen er leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin, men søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter opptaket.

Dette kurset gjennomgår risikovurdering som verktøy til å vurdere helserisiko knyttet til arbeidet og bidra til risikohåndtering i den enkelte virksomheten, med fokus på praktisk tilnærming til kunnskapen og anvendelsen av denne. Kurset fokuserer også på arbeid som helsefremmende faktor.

Kurset er basert på teoretiske forelesninger og gruppeoppgaver der vi bruker temaer fra ulike eksponeringssituasjoner som er aktuelle for arbeidsmedisineren. Kurset skal sikre at læringsmålene knyttet til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter på feltet blir nådd gjennom læringsaktivitet ved kursgjennomføring i kombinasjon med de andre læringsarenaene for risikofeltet.

Opptak til kurset

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 19. august, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, meld deg på kurset. Du vil i likhet med øvrige søkere motta endelig svar på om du har fått plass innen 2. september.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 1. oktober må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.

Kurset vil bli søkt godkjent i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene.

 

Se program under, med forbehold om mindre endringer av programmet.

Læringsmålene for kurset

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utføre risikoanalyse/-vurdering og -kommunikasjon, herunder vurdering av ressurser for å håndtere risiko. (ARB 001)
 • Ha god kunnskap om prinsipper for forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen: primærforebygging, sekundærforebygging, tertiærforebygging. (ARB 004)
 • Ha god kunnskap om helsefremmende faktorer i arbeidslivet på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. (ARB 005)
 • Ha god kunnskap om systematisk HMS-arbeid og internkontroll og selvstendig kunne rådgi virksomhetens ledere og medarbeidere. (ARB 006)
 • Ha god kunnskap om systemer for rusforebyggende arbeid på arbeidsplassen (bedrifters ruspolicy, AKAN), samt arbeidsmedisinerens rolle i slike systemer. (ARB 009)
 • Ha god kunnskap om spesielt utsatte og sårbare grupper i arbeidslivet, herunder gravide, kronisk syke, yngre/eldre og utenlandske arbeidstakere. (ARB 011)
 • Selvstendig kunne informere og rådgi om helsefremme og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader, både på individ- og virksomhetsnivå. (ARB 022)
 • Selvstendig kunne rådgi om helserisiko og forebyggende tiltak for arbeidstakere som reiser, herunder: vaksiner, døgnrytmeforstyrrelser, smitterisiko, klima, vold og ulykker, rusadferd. (ARB 025)
 • Selvstendig kunne rådgi arbeidsgiver og ansatte om helsefremmende tiltak, helserisiko og tilrettelegging for spesielt sårbare grupper som gravide, unge/eldre, kronisk syke m.m. (ARB 026)
 • Ha god kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer, dvs. komponenter fra planter, dyr og mikroorganismer, og deres effekter, samt forebyggende tiltak som vaksiner. (Eksempler på biologiske arbeidsmiljøfaktorer er smittsomme faktorer som virus og bakterier og ikke-smittsomme faktorer som pollen, soppsporer, hår og midd, samt komponenter av disse som endotoksiner, mykotoksiner og glukaner.) (ARB 035)
 • Ha kunnskap om hvordan livsstilsfaktorer/levevaner i samspill med arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke helse. (ARB 037)
 • Selvstendig kunne bistå arbeidsgiver med å føre lovpålagte og andre nødvendige registre, inkludert hvilke arbeidstakere som skal registreres; for eksempel over arbeidstakere eksponert for asbest, bly og kreftfremkallende kjemikalier og arbeidsrelatert skade/sykdom. (ARB 038)
 • Ha kunnskap om arbeidspsykologi og menneskelige faktorer for å forebygge feilhandlinger og ulykker på arbeidsplassen. (ARB 040)
 • Ha kunnskap om akuttmedisinske og beredskapsmessige forhold i arbeidslivet. (ARB 041)
 • Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer. (Eksempler på eksponeringer der målrettede helseundersøkelser er aktuelt er støy, vibrasjon, kjemikalier og støv. (listen er ikke uttømmende)) (ARB 056)
 • Ha kunnskap om krav til funksjon og sikkerhet på ulike arbeidsplasser. (ARB 057)
 • Selvstendig kunne utføre individuell oppfølging ved rusmisbruk. (ARB 059)
 • Selvstendig kunne utføre individuell sykefraværsoppfølging, inkludert funksjonsvurdering, samt kunne rådgi om arbeidsrettet rehabilitering. (ARB 060)
 • Ha god kunnskap om grunnlag og prinsipper for forebyggende tiltak mot arbeidsbetingede luftveissykdommer, herunder eksponerings-/effektforhold, ventilasjon og avsug, typer av åndedrettsvern. (ARB 070)
 • Ha god kunnskap om aktuelle forebyggende tiltak mot arbeidsbetingede hudsykdommer, spesielt eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr. (ARB 077)
 • Ha god kunnskap om grunnlag og prinsipper for forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte skader i nervesystemet, herunder kunnskap om eksponerings-/effektforhold, eliminasjonsteknikk, bruk av personlig verneutstyr. (ARB 091)
 • Under supervisjon kunne utføre risikovurdering ved miljømedisinske problemstillinger. (ARB 112)
Få nyhetsbrev
Lukk