Kursinformasjon

 • Når:
  19. november 2024
 • Varighet:
  4 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  19. august 2024
 • Kursavgift:
  6.800,-
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny spesialiseringsordning, samtidig som gammel ordning blir dekket.

  Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

På kurset gjennomgår vi risikovurdering som verktøy til å vurdere helserisiko knyttet til arbeidet og bidra til risikohåndtering, tiltaksutforming og risikokommunikasjon i den enkelte virksomheten, med fokus på praktisk tilnærming til kunnskapen og anvendelsen av denne i forebyggende øyemed. Kurset fokuserer også på at et godt arbeidsmiljø er helsefremmende og under hvilke forutsetninger den helsefremmende effekten av arbeid kan realiseres.

Kurset er basert på teoretiske forelesninger og gruppeoppgaver der vi bruker temaer fra ulike eksponeringssituasjoner som er aktuelle for arbeidsmedisineren. Kurset skal sikre at læringsmålene knyttet til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter på feltet blir nådd gjennom læringsaktivitet ved kursgjennomføring i kombinasjon med de andre læringsarenaene for risikofeltet.

Opptak til kurset

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom kurset blir fulltegnet blir søkerne prioritert etter hvor langt de er kommet i spesialiseringen, det er derfor viktig å svare spesifikt i påmeldingsskjema for at opptaket skal bli mest mulig korrekt.

Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 19. august, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har relevant bakgrunn og ønsker å delta, melder du deg derfor på kurset som vanlig. Alle søkere vil motta endelig svar på om du har fått plass innen 26. august, eventuelt et tilbud om plass på venteliste.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene

Avmelding

Påmeldingen blir bindende fra og med 19. september, det vil si en måned etter påmeldingsfrist og opptak. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Siste fire uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales ved avmelding 22. oktober eller senere.
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Program

Detaljert informasjon om programmet legges ut etter hvert som det blir klart og i god tid før påmeldingsfristen mandag 19. august.

Vi ønsker velkommen tirsdag 19. november fra kl. 09.00 til registrering og småprat før kursstart klokken 10.00. De øvrige dagene starter kurset fra kl. 09.00 og varer til kl. 16.00 med unntak av fredag, da avrundes kurset allerede kl. 13.00.

Program

 • Kl.

 • Kl.

 • Kl.

 • Kl.

2024 LIS risiko og forebygging for arbeidsmedisinere

 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret (BRG) sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen registrert der.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-001 Risikoanalyse/-vurdering og -kommunikasjon
ARB-004 Prinsipper for forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen
ARB-005 Helsefremmende faktorer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
ARB-006 HMS-arbeid og internkontroll – rådgi ledere og medarbeidere
ARB-009 Rusforebyggende arbeid – ruspolicy, AKAN
ARB-011 Utsatte og sårbare grupper
Informasjons-, rådgivnings- og bistandskompetanse
ARB-022 Helsefremming og forebygging – arbeidsrelaterte sykdommer og skader
ARB-025 Reiser – helserisiko og forebyggende tiltak
ARB-026 Sårbare grupper – helsefremmende tiltak, helserisiko og tilrettelegging
Eksponeringsfaktorer
ARB-035 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-037 Livsstilsfaktorer/levevaner – samspill med arbeidsmiljøfaktorer
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-038 Lovpålagte registre
ARB-040 Arbeidspsykologi – forebygge feilhandlinger og ulykker på arbeidsplassen
ARB-041 Akuttmedisinske og beredskapsmessige forhold
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-056 Helseundersøkelser – målrettede
ARB-057 Krav til funksjon og sikkerhet – ulike arbeidsplasser
ARB-059 Rusmisbruk – individuell oppfølging
ARB-060 Sykefraværsoppfølging
Arbeidsrelaterte luftveissykdommer
ARB-070 Forebyggende tiltak
Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-077 Eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr – forebyggende tiltak
Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
ARB-091 Forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte skader i nervesystemet
Grunnleggende miljømedisinsk kompetanse
ARB-112 Risikovurdering . miljømedisinske problemstillinger