Hjem Hva er arbeidsmiljø? Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

STAMI forsker på en rekke faktorer i arbeidet som til sammen utgjør psykososialt arbeidsmiljø. Her finner du en oversikt over disse faktorene.

 

Hvordan arbeidet organiseres har betydning for hvordan den enkelte opplever sin arbeidssituasjon, og for samhandlingen på jobb.

Psykologiske arbeidsfaktorer handler om opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold. Sosiale arbeidsfaktorer handler om det mellommenneskelige samspillet på jobb. Samlebetegnelsen psykososialt arbeidsmiljø brukes om disse to aspektene ved arbeidet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet.

Betydning for helse, trivsel og produktivitet

STAMI forsker på psykososiale arbeidsforhold for å utvikle kunnskap som kan brukes til å identifisere både faktorer som har gunstige og negative virkninger på arbeidsmiljø, helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet.

Et mål med forskningen er at virksomheter skal kunne ta i bruk og nyttiggjøre seg av kunnskapen for å kunne jobbe forebyggende og systematisk med sitt arbeidsmiljø.

Kunnskapen kan bidra til å synliggjøre hvilke konkrete faktorer det er viktig å inkludere når virksomheter skal kartlegge sitt arbeidsmiljø, og danne grunnlag for at virksomheter kan utvikle og iverksette praktiske tiltak.

Les også: Hva er arbeidsmiljø?

I et arbeidsmiljø finner man typisk både risikofaktorer og beskyttende faktorer. De beskyttende faktorene bidrar til å dempe den negative virkning som risikofaktorer kan ha på helse, trivsel og arbeidsevne.

For eksempel tåler man høye krav i arbeidet bedre dersom man samtidig har stor grad av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen, og endringer på jobb tåles bedre dersom man opplever sin nærmeste leder som inkluderende, støttende og rettferdig.

Eksempler på hva som påvirker positivt

Viser til at leder gir støtte og hjelp i arbeidet, er villig til å lytte og verdsetter arbeidsresultater; og fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og behandler ansatte rettferdig og upartisk.

At man har en aktiv arbeidssituasjon kjennetegnet ved at høye krav er balansert ved stor grad av selvbestemmelse knyttet til hvordan man utfører arbeidet.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes ved å være oppmuntrende, støttende og behagelig.

Viser til en opplevelse av at ferdigheter man har er nyttig i jobben, samt at arbeidssituasjonen oppleves som meningsfull og utfordrende i positiv forstand.

Eksempler på hva som påvirker negativt

Følgende er eksempler på psykososiale faktorer som kan ha negativ virkning på arbeidsmiljø, helse, arbeidsevne og trivsel (risikofaktorer):

Rollekonflikt vil si at man møter ulike krav i arbeidet som ikke lar seg forene.

Rolleuklarhet viser til mangel på tydelige mål og forventninger til jobben man skal utføre.

Mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en maktubalanse i forhold til mobber, noe som gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene.

Viser til at man på jobben kan oppleve slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep, eller trusler om slike handlinger.

Fakta og forskning om psykososialt arbeidsmiljø i Norge

Betydning for helse og arbeidsevne

Forskning på norske yrkesaktive viser at psykososiale arbeidsfaktorer har stor betydning for utbredte plager og lidelser som psykiske plager, søvnvansker og muskelskjelettsmerter. Psykiske plager og muskelskjelettsmerter påvirker arbeidsevnen og gir økt risiko for fravær og frafall fra arbeidslivet.

Muskel-skjelettdiagnoser og psykiske diagnoser ligger til grunn for størsteparten av sykefraværet i Norge. Forskning fra STAMI viser at en betydelig andel av sykefraværet kan knyttes til psykososiale risikofaktorer i arbeidet.

Hjemmekontor og andre store endringer på jobb

I tider hvor arbeidssituasjoner eller organisasjoner er i endring, er det spesielt viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet, da dette kan være en stor påkjenning for både den psykiske helsen og arbeidsmiljøet som helhet.

→ Les våre råd om hva som er viktig å tenke på ved hjemmekontorarbeid

→ Les om viktigheten av god ledelse ved endringer

Innvirkning på sykefravær og uføretrygd

Ifølge en systematisk kunnskapssoppsummering fra STAMI (2016) som har sett på arbeidsfaktorer som har betydning for sykefravær, ble det konkludert med at kombinasjonen høye krav og lav kontroll over arbeid, og trakassering/mobbing på jobb, øker risikoen for sykefravær. Videre ble det konkludert med at kontroll i arbeidet, kontroll over arbeidstiden og et positivt sosialt klima reduserte risikoen.

Psykososiale arbeidsforhold kan også påvirke risikoen for uføretrygd, viser en kunnskapsoppsummering fra STAMI (2017). Studien peker på at risikoen minimeres ved at ansatte får muligheten til å påvirke egen arbeidssituasjon, gjennom å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

Kan forebygge psykiske og fysiske plager

Forskning på norske yrkesaktive viser at ansatte som opplever kontroll over avgjørelser knyttet til sitt arbeid, positive utfordringer i jobben, støtte fra nærmeste leder, en rettferdig leder, tilhørighet til organisasjonen, et godt sosialt klima, og en opplevelse av at organisasjonen vektlegger menneskelige ressurser, var forbundet med lavere risiko for psykiske plager.

Når det gjelder muskelskjelettsmerter viser forskning at ansatte som har et positivt psykososialt arbeidsmiljø hadde den laveste sannsynligheten for å rapportere smerteplager i ettertid. Dette gjaldt ansatte som rapporterte om en arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima. Dette viser at det er viktig å ta helheten i betraktning når man vurderer det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kjente risikofaktorer er viktig å jobbe forebyggende med

Gevinsten ved å jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet vurderes som betydelig. Virksomheter bør sørge for å fremme nevnte psykososiale faktorer som vi vet har gunstige virkninger på ansattes helse og arbeidsevne. Kjente risikofaktorer bør man være observant for, og kan for eksempel inkluderes i medarbeiderundersøkelser slik at mulige arbeidsmiljøproblemer kan identifiseres og praktiske tiltak iverksettes.

Forskning på feltet

Her finner du oversikt over alle STAMIs forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner på feltet psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Les mer

 

Nedenfor er en liste med forskning fra STAMI om betydningen av psykososiale arbeidsfaktorer for helse og arbeidsevne

Muskelskjelettplager og psykososialt arbeidsmiljø

Psykiske plager og psykososialt arbeidsmiljø

Søvnvansker og psykososialt arbeidsmiljø

Mobbing og helseplager

Psykososialt arbeidsmiljø og fravær og frafall

Få nyhetsbrev
Lukk