Ulykker og skader

Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Arbeidsskader er en skade som oppstår under enhver aktivitet som man får en godtgjørelse for.

Film 16. august 2023

Arendalsuka: Nullvisjon – hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker

Kurs

Arendalsuka: Nullvisjon - hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker

Hvordan kan god organisering av arbeidet bidra til å hindre ulykker i petroleumssektoren?

Nyhet 14. februar 2023

Meir kunnskap om straumskader er avgjerande i elektrobransjen

Straumskader er meir relevant i arbeidslivet enn før. 18. til 20. april arrangerer STAMI og NIVA eit kurs om førebygging, eksponering, be...

Kurs

Webinar: Strømskader - forebygging og oppfølging

På dette webinaret kan du lære mer om hvordan man bør følge opp strømulykker på norske arbeidsplasser.

Nyhet 3. november 2022

Talet på meldte arbeidsskadar i bygg og anlegg auka i 2021

Det har vore eit stabilt tal på arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen dei siste tre åra. Men i 2021 vart talet på meldte arbeid...

Kurs

Webinar: Trygg start på arbeidslivet – utfordringar for unge arbeidstakarar

Korleis kan vi skape eit berekraftig arbeidsliv der unge arbeidstakarar er sikra god helse og eit langt yrkesliv?

Nyhet 1. juni 2022

Appen 'Strømulykke' bidrar til meir kunnskap om straumskadar

Det er viktig å raskt søke medisinsk hjelp etter straumulykker, og i tillegg gi god informasjon til helsepersonell. Derfor har STAMI bidr...

Nyhet 8. mars 2022

Flere kan behandles utenfor sykehus etter strømulykker fra lavspenning

For mange pasienter utsatt for lavspenning, kan enkle undersøkelser og korte observasjoner utenfor sykehus være godt nok. Det er konkusjo...

Prosjekt 17. november 2021

Nattarbeid, årstider og søvnighet - sikkerhet på arbeidsplassen i Nordområdene (Noralert)

Prosjektet skal avgjøre om årstidene i Nordområdene innvirker spesielt på arbeidstakere som jobber natt, med konsekvenser for søvnighet p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2027
Nyhet 3. november 2021

Lågaste skadetal i bygg- og anleggsbransjen sidan 2014

Det viser den årlege analysen av arbeidsskadar i bransjen. Talet på ikkje-dødelege skadar har vore stabilt synkande over tid.

Nyhet 24. juni 2021

Lang arbeidstid kan øke risikoen for ulykker på jobben

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lange arbeidsdager og -uker kan øke risikoen for arbeidsulykker.  

Nyhet 11. november 2020

Antallet ulykker i bygg og anlegg økte i 2019

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en ny rapport kartlagt ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen,...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 4. desember 2019

Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg

Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser ein n...

Nyhet 13. november 2018

Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Rap...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr 4/2017. Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De sis...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian

Nyhet 9. november 2017

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- ...

Nyhet 13. januar 2017

Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er...

Nyhet 3. november 2016

STAMI-TV: Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske pla...

Nyhet 2. november 2016

Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og...

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

I denne rapporten har vi sett nærmere på yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid har en økt risiko for å oppleve traumatiske hendelser. Dett...

Skogstad, Marit; Skorstad, Monica

Nyhet 4. november 2015

Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier s...

Nyhet 28. oktober 2015

12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjenn...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Psychosocial factors at work and occupational injuries: A prospective study of the general working population in Norway

Background: We examined the effects of psychosocial stressors at work on subsequent injuries, taking into account organizational and mech...

Johannessen, Håkon Andre; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Sterud, Tom

Prosjekt 26. februar 2015

Senfølger etter lavspent strømgjennomgang

Strømgjennomgang er en eksponering i yrkeslivet som kun er kartlagt i begrenset omfang. Det er en betydelig underrapportering særlig for ...

Pågående Prosjektperiode 2003 – 2022