Ulykker og skader

Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Arbeidsskader er en skade som oppstår under enhver aktivitet som man får en godtgjørelse for.

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 4. desember 2019

Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg

Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser e...

Nyhet 13. november 2018

Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Ra...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De siste tiårene har det ik...

Nyhet 9. november 2017

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om byg...

Nyhet 13. januar 2017

Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dett...

Nyhet 3. november 2016

STAMI-TV: Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske p...

Nyhet 2. november 2016

Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader...

Publikasjoner Utgivelsesår 2011

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

I denne rapporten har vi sett nærmere på yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid har en økt risiko for å oppleve traumatiske hendelser....

Nyhet 4. november 2015

Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier...

Nyhet 28. oktober 2015

12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene ha...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Psychosocial factors at work and occupational injuries: A prospective study of the general working population in Norway

Prosjekt 26. februar 2015

Senfølger etter lavspent strømgjennomgang

Strømgjennomgang er en eksponering i yrkeslivet som kun er kartlagt i begrenset omfang. Det er en betydelig underrapportering særlig fo...

Pågående Prosjektperiode 2003 – 2022
Nyhet 15. januar 2015

Støyskader hos jernbaneansatte

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har samarbeidet med bedriftshelsetjenesten i NSB og Folkehelseinstituttet for å analysere hørsel...

Prosjekt 14. januar 2015

Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv – med spesielt fokus på nordiske forhold

Prosjektet skal belyse unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer k...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Lange arbeidsdager og komprimert arbeidstid – en risikofaktor for hjertesykdom og ulykkesrisiko

Arbeidstidslovgivningen er under debatt i mange europeiske land, også i Norge. Det er derfor behov for solid kunnskap om ulike arbeidsti...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Nyhet 12. desember 2014

Innaskjærs yrkesdykking under kontrollerte tilhøve påverkar ikkje hjernefunksjonane

I ein ny studie frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vart yrkesdykkarar som dykkar til grunne djup, følgt over ein periode på 12...

Nyhet 12. desember 2014

Innaskjærs yrkesdykking under kontrollerte forhold, påvirker ikke hjernens funksjoner

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har yrkesdykkere som dykket til grunne dyp, blitt fulgt over en periode på 12...

Nyhet 8. august 2014

HMS-charter i bygg og anlegg

Bygg- og anleggsnæringa er ikkje berre ei av dei største og viktigaste næringane våre, men også den som er mest utsett for skadar og...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Fatalities in High Altitude Mountaineering: A Review of Quantitative Risk Estimates

Nyhet 8. oktober 2013

Arbeidsulukker blant unge

Det er eit vanleg funn i studiar av arbeidsskadar at det er størst risiko hos dei yngste aldersgruppene, og då særleg hos unge menn. E...

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Epidemiology of trauma: A population-based study of geographical risk factors for injury deaths in the working-age population of Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Fatal accidents among elite mountaineers : A historical perspective from the European Alps

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Helse og funksjon etter yrkesskade :

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggsbransjen