Tema

Ulykker og skader

Beskrivelse

Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Arbeidsskader er en skade som oppstår under enhver aktivitet som man får en godtgjørelse for.

Arbeidsskader defineres som en skade som oppstår under enhver aktivitet som man får lønn/godtgjørelse for i form av penger eller naturalytelser. Dette gjelder for ansatte og selvstendig næringsdrivende og inkluderer jordbruk, skogbruk og fiske på eget bruk. Arbeidsskader inkluderer også skader på midlertidig arbeidsplass, ved transportoppdrag, på tjenestereise, i styreverv, møter osv.

Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Tidligere beregninger gjort (Transportøkonomisk institutt) viste totale kostnader på nærmere12 milliarder årlig. Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge.

Arbeidstilsynet registrerer årlig ca 40-50 dødsulykker. SSB publiserer tall for arbeidsskader meldt til NAV, dette tallet har de siste par årene ligget rundt 24 000. De reelle tallene er anslått å ligge på henholdsvis ca 60-70 dødsulykker og vel 100 000 arbeidsskader. Arbeidsskadedødsfall er definert som en arbeidsskade som medfører at den skadde dør innen ett år etter ulykken. Selv om det er mange europeiske land som har en høyere forekomst, snakker vi fortsatt om et betydelig helseproblem. Skaderisiko varierer betydelig med yrke og næring, og risikoen er høy bl.a. i primærnæringene (bønder, fiskere o.l.), blant håndverkere, i industrien, blant kokker/kjøkkenassistenter og blant pleie- og omsorgsarbeidere.

Grunnet underrapportering og dårlig kvalitet på datakildene finnes det ingen fullstendig oversikt over forekomst og trender av arbeidsskader i Norge.

Nyttige lenker

Arbeidsskader – fakta og tall fra NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse)

Arbeidsulykker – Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

Arbeidsskadedødsfall – statistikk fra Arbeidstilsynet

 

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Nye funn om skader og ulykker i bygg og anlegg

  Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb. De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen, og rapporterer også om flere helseplager enn norske håndverkere. Dette viser en ny rapport om bygg og anlegg fra Arbeidstilsynet og STAMI.

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

  Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er en viktig indikator for risikonivået i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv, dvs. hvis vi ser flere tiår tilbake, har det vært en klar nedgang i arbeidsskadedødsfall.

 • STAMI-TV: Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

  Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. Hva er de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva som kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår? Foredragsholder er Therese Hanvold ved STAMI, og frokostseminaret ble avholdt 27. oktober.

 • Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

  Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

 • Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

  Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier som har undersøkt sammenhenger mellom ulike former for ledelse og ansattes vurdering av sikkerhet. Har dette begrenset vår forståelse av ledelse og sikkerhet?

STAMI-TV