BAKGRUNN. Tilgjengelig statistikk gir relativt pålitelig informasjon om antall meldte yrkesskader – årsaker og skademekanismer – mens det er begrenset kunnskap om skadenes helsemessige konsekvenser over tid. MATERIALE OG METODE. En gruppe henvist til spesialist i forbindelse med krav på yrkesskadeerstatning ble tilbudt å delta i en spørreundersøkelse, ca. tre år etter skaden (median). Opplevd helse og funksjon ble kartlagt med Short Form Health Survey 36 og en 100 mm visuell analog skala for fysisk og psykisk helse. Skadene ble gradert i henhold til Abbreviated Injury Scale (AIS). Utfallet av erstatningskravene ble søkt innhentet fra NAV. RESULTATER. Av 314 sendte spørreskjemaer ble 191 (62 %) returnert. 83 % av respondentene ble bedømt til å ha hatt skader AIS < 2, i hovedsak forstrekninger, forstuvinger og kontusjoner. Rapportert helse og funksjonsnivå var gjennomgående betydelig redusert i forhold til norske normdata, særlig hos dem med bløtdelsskader, alder < 45 år på skadetidspunktet og < 12 års skolegang. 33 % var i fullt arbeid, mens 55 % mottok trygdeytelser. NAV innvilget menerstatning i 30 % av skadetilfellene. FORTOLKNING. Helsesvikten i denne selekterte arbeidsskadegruppen synes vanskelig å forklare ut fra en biologisk skademodell. Forsikringsmedisinske vurderinger bør ta høyde for at prognosen etter yrkesskader kan...

Holtedahl, Robin; Veiersted, Kaj Bo
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 130(15): 1458–1462
Les publikasjon