Prosjektleder

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Prosjektet utdyper hvilke senskader som kan oppstå ved ulykker der lavspent strøm passerer gjennom kroppen. Vi undersøker sammenheng mellom strømgjennomgang og helse basert på en grundig beskrivelse av eksponeringen ved hver ulykke og en helseundersøkelse. I tillegg kartlegges forhold av prognostisk betydning i akuttfasen, inkludert oppfølgingen ulykkesofrene har fått akutt, for å vurdere hva oppfølgingen betyr for senere funksjon. Omstendighetene rundt ulykker kartlegges for å bidra i ulykkesforebygging.

Vi har gjennomført en tverrsnittsundersøkelse av personer utsatt for strømulykker meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) region Øst 1994-2001. Utvalget besto av menn i yrkesaktiv alder som har hatt lavspent strømgjennomgang via armene (N=56), og en gruppe (N=34) utsatt for lysbueulykker uten strømgjennomgang, men der en kortslutning har medført lysbuedannelse og påfølgende brannskader. Alle gjennomgikk en helseundersøkelse bestående av en nevropsykologisk undersøkelse, undersøkelse av hørsel, klinisk undersøkelse av nakke/skulder, og spørreskjemaene «Helsetilstand etter strømulykker. En oppfølgingsundersøkelse», SCL-90 (Symptom Check List – 90), PTSS-10 (Post Traumatisk Stress Symptom-10 spørsmål), samt «Ørebro-skjema» for beskrivelse av plager i bevegelsesapparatet.

Datainnsamling er avsluttet, og sluttrapport til NHOs Arbeidsmiljøfond ble ferdigstilt i 2006. Formidling av resultater og erfaringer fra undersøkelsen, samt samarbeid med elektrobransjen, har hatt høy prioritet, og delresultater og tema fra undersøkelsen har i perioden 2005-2017 vært presentert for myndigheter, partene i arbeidslivet, enkeltbedrifter, lærlinger og skoleelever, og helsepersonell mer enn 150 ganger. Prosjektet har bidratt til et nordisk samarbeid. Resultater er fortsatt under bearbeiding.

Publikasjoner

Goffeng LO, Stormoen DR, Veiersted KB. Elektrikerlærling skadet av strømgjennomgang. Tidsskr Nor Lægeforen. 2018;138(10):930-3.

Goffeng LO, Veiersted KB. Förebyggande arbete – erfarenheter från Norge (Kap.11). I: Gunnarsson L-G, Thomée S, Kristina Jakobsson K (Red.). Elolyckor i arbetet. Arbete och Hälsa 2017;51(2):79-93. Vetenskaplig skriftserie ISBN 978-91-85971-59-6, ISSN 0346–7821. Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet, Sverige.

Goffeng LO, Veiersted KB, Remo E, Benestad Astrup M, Christoffersen K, Kyllingstad F. Forebygging av strømulykker i arbeidslivet – Tiltak for bransje og helsepersonell fra elektrisitetens barndom til dagens strømskade-app. Ramazzini 2016;23(4):21-25.

Goffeng LO, Veiersted KB. Lik sykdom etter strømulykker i arbeidslivet – vekslende oppfølging. Ramazzini 2012;19(2):8-10.

Goffeng LO, Veiersted KB, Kjuus H. Senfølger etter alvorlig lavspent strømgjennomgang hos elektromontører. En etterundersøkelse av elektrikere utsatt for ulykker meldt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektstatusrapport til NHOs arbeidsmiljøfond, Prosjekt 1299. Statens arbeidsmiljøinstitutt 2006:1-29.

Hugoo C, Brandes H & al. Kartläggning av elolyckor bland elyrkesmän [På svensk]. CMA – Centrum för Marknadsanalys AB/ Elsäkerhetsverket 2005. Rapport. Stockholm, September 2005;1-62.

Entelius-Melin E. ”… jag hinner bara tänka „nu dör jag“.“ [På svensk]. Markör Marknad och Kommunikation AB/Elsäkerhetsverket 2005. Rapport. Stockholm, 2005;1-60.

Goffeng LO, Veiersted KB, Moian R, Remo E, Solli A, Erikssen J. Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet. Tidsskr Nor Lægeforen. 2003;123(17):2457-8.

Veiersted KB, Goffeng LO, Moian R, Remo E, Solli A, Erikssen J. Akutte og kroniske skader etter strømulykker. Tidsskr Nor Lægeforen. 2003;123(17):2453-6.

Veiersted KB, Goffeng LO, Tynes T: Senfølger av lavspent strømgjennomgang Rotatortendinose, hørselstap og mulig neuropsykologisk funksjonstap. Tidsskr Nor Lægeforen. 1997;117(23):3363-5.

Eksterne samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Økonomisk bidragsyter

NHOs arbeidsmiljøfond

Les mer om strømskader