STAMI-rapport nr 4/2017. Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De siste tiårene har det ikke vært registrert dødsfall relatert til offshorevirksomheten, mens flere dødsfall har blitt registret i innaskjærs dykking.

STAMI har blitt bedt av Arbeids- og sosialdepartementet om å gjennomgå den vitenskapelige litteraturen på dykking og helseskader med følgende mandat:

Det skal foretas en kunnskapsgjennomgang om helseeffekter av offshore- og innaskjærs yrkesdykking. Gjennomgangen skal omfatte:

• En redegjørelse for kunnskapsstatus om eventuelle helseeffekter som kan forklares av dykking offshore.
• En redegjørelse for kunnskapsstatus om eventuelle helseeffekter som kan forklares av dykking innaskjærs.
• Både nasjonale og internasjonale studier bør inngå i arbeidet.
• Det bør gjøres rede for eventuelle kunnskapshull og forskningsbehov.

Det har, sammenliknet med 1980-90-tallet, vært lav dykkeaktivitet offshore på norsk sokkel de siste årene, og det har forekommet ytterst få alvorlige hendelser knyttet til denne aktiviteten. Det har forekommet alvorlige hendelser knyttet til innaskjærs yrkesdykking.

Kunnkapsgjennomgangen er basert på søk etter engelskspråklige fagfellebedømte artikler i vitenskapelige databaser. I alt ble 1064 vitenskapelige artikler vurdert, hvorav 425 artikler ble inkludert i rapporten på bakgrunn av forfatternes bedømming av relevans, kvalitet og informasjonsverdi. I tillegg har forfatterne konsultert fagmiljøer i Norge for å få informasjon av mer orienterende og utfyllende karakter.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang