Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger arbeidsrelaterte helseplager er viktig for å kunne sikre at så mange som mulig kan delta i arbeidslivet. Unge arbeidstakeres etablering i arbeidslivet bør skje under så gode arbeidsmiljøforhold som mulig for å legge grunnlaget for et langt og sunt arbeidsliv.

Unge arbeidstakere har økt risiko for arbeidsulykker sammenliknet med eldre arbeidstakere. Samtidig er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser vanlige årsaker til redusert helse, sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet, også for unge arbeidstakere. Den praktiske inkludering av unge arbeidstakere i arbeidslivet bør derfor ta hensyn til tiltak som bedrer arbeidsrelatert helse og øker motivasjon og arbeids deltagelse. Prosjektets hovedmål har vært å belyse unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Prosjektet belyser unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer knyttet til yrkessykdommer, skader og sykefravær av unge arbeidstakere identifiseres. Hvilke tiltak som kan forbedre de unge arbeidstakere helse og sikkerhet og øke jobbdeltakelse?

Hovedfunn fra prosjektet:

Prosjektet tydeliggjør at unge arbeidstakere er en sammensatt og heterogen gruppe med ulik tilknytning til arbeidslivet, der noen jobber som lærlinger eller er fast ansatt og i fulltidsjobb har andre en løsere tilknytning til arbeidslivet og jobber kun i feriesesongen eller ved siden av utdanning. Fellestrekket er at de har yrker med lavere krav til utdanning og hvor de yrkesaktive gjennomgående er mer utsatt for ugunstige belastninger i arbeidsmiljøet.

Sårbar gruppe: Statistikk fra de fem nordiske landene viser at unge arbeidstakere har en 70 prosent økt risiko for å ha arbeid som krever tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger samtidig som de har dobbelt så stor risiko for oppleve en ulykke på jobb, sammenliknet med sine eldre kolleger.

Risikofaktorer for arbeidsskade: Gjennomgangen av litteratur på unge arbeidstakere viste at eksponeringer for fysisk tungt arbeid i kombinasjon med høye krav og lite kontroll og dårlig sikkerhetskultur er forbundet med økt skaderisiko blant unge arbeidstakere i Norden.

Arbeidsdeltakelse: Litteraturgjennomgangen viste også at tidligere arbeidsledighet, lav selvvurdert helse, etnisk minoritet og frafall fra skolen var faktorer som var assosiert med lav arbeidsdeltakelse blant unge arbeidstakere i de nordiske landene.

Eksterne samarbeidspartnere

National Research Centre for the Work Environment, Copenhagen, Denmark v/Pete Kines

Finnish Institute of Occupational Health, Finland v/Jukka Vuori & Mikko Nykänen

University of Gothenburg, Department of Occupational and Environmental Medicine, Sweden v/Sara Thomèe

International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norway v/Kari Anne Holte

University of Iceland, Educational Research Institute, Reykjavík, Iceland v/Steingerður Ólafsdóttir.

Publikasjoner i prosjektet:

NIVA rapport fra 2016: Young workers and sustainable work life – Special emphasis on Nordic conditions (diva-portal.org)

Norsk artikkel fra 2018, I det norsk tidsskrift Ramazzini: s. 9-11: ramazzini-3.2018.pdf (legeforeningen.no)

Internasjonal vitenskapelig artikkel fra 2019: Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review – ScienceDirect