Tema

Smerter, muskel- og skjelettplager

Beskrivelse

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Både mekaniske og psykososiale forhold på arbeidsplassen kan lede til smerter og plager i muskel og skjelett. Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget.

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. 20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen.

Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget. Selv om færre har tungt fysisk arbeid enn tidligere, synes ikke nakke- og skuldersmerter å avta i befolkningen.

Årsakene til muskel- og skjelettplager er en sammensetning av gale arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stress eller andre påkjenninger. I tillegg kan forskjellige former for eksponering forekomme i fritiden. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak for muskel- og skjelettlidelse.

Det er nå godt dokumentert at flere faktorer i arbeid øker risikoen for muskelskjelettlidelser. I mange tilfeller er smertene ikke lenger bare et symptom, men blir et alvorlig medisinsk og psykologisk problem. Spesielt lumbago- og isjias-smerte er en vanlig underliggende årsak til sykefravær og uføre-pensjonering, men også andre smerteopplevelser. Slike smerter er nokså vanlige hos ansatte med kontorarbeid. I noen tilfeller er det god dokumentasjon for at et spesifikt arbeidsforhold kan være en vesentlig utløsende årsak.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Mekaniske eksponeringer i arbeidslivet

  Mekaniske eksponeringer i arbeid består stort sett av utøvelse av kraft og bevegelser. Det er en allmenn antakelse i befolkningen at fysisk tungt arbeid kan forårsake muskelskjelettplager. Kunnskapen om virkninger av fysisk tungt arbeid bygger i hovedsak på forekomst av helseplager og sykefravær i yrker med antatt tungt arbeid.

 • Skiftarbeid, søvn og smerte

  Langvarige smerter og søvnproblemer er vanlige i den generelle befolkningen. Flere studier antyder en gjensidig sammenheng mellom søvnproblemer og smerter. I et pågående forskningsprosjekt kartlegger STAMI sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smerte ved å gjennomføre eksperimentelle studier.

 • Tungt arbeid og mekaniske eksponeringer i arbeidsmiljøet

  Mekaniske eksponeringer har primært betydning for muskel- og skjelettlidelser, som er den største enkeltårsak til sykmeldinger og uføretrygd i Norge i dag. En stor andel av sykmeldingene kan tilskrives mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet.

 • Tungt fysisk arbeid i bygg- og anleggsbransjen

  Hvordan påvirker det helsen å ha et fysisk krevende yrke? Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort en studie av arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen der man ved hjelp av hjertemålinger har undersøkt belastning både i arbeid og på fritiden.

STAMI TV