Om lag fem prosent av menn i arbeid anslås å arbeide med vibrerende verktøy, og årlig meldes 30-60 vibrasjonsskader til arbeidstilsynet. Det er lite kunnskap om senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy, og lite kunnskap om prognosen hos arbeidstakere som tidligere har fått diagnosen HAVS (hånd-arm vibrasjonssyndrom).

I denne studien undersøkte vi arbeidstakere som ble undersøkt med et testbatteri for vibrasjons­skader i 1994. Studien inkluderte 40 arbeidstakere som ved undersøkelsen 22 år etter første undersøkelse gikk gjennom en omfattende testing av håndfunksjon. Resultatene ble sammenholdt med resultater fra første undersøkelse, resultater på blodprøver og arbeidseksponering gjennom oppfølgingstiden. Prosjektet resulterte i tre artikler i anerkjente arbeidsmedisinske tidsskrifter.

Formålet med prosjektet var å undersøke mulige senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy.

Den første artikkelen fra prosjektet omhandler anfall med hvite fingre, den andre artikkelen tar for seg nevrologiske plager, som nummenhet, mens den tredje artikkelen omhandlet målinger av tremor (skjelving). Artikkelen om hvite fingre mottok pris for beste artikkel i tidsskriftet «Occupational Medicine» i 2018. Artikkelen ble beskrevet å ha ”.. a strong message for those working in occupational health”.

Vi fant, kort oppsummert, at plagene ved HAVS kan bli langvarige/kroniske, noe som understreker viktigheten av forsvarlig bruk av håndholdt vibrerende verktøy. Dette er viktig informasjon til arbeidstakere, arbeidsgivere og bedriftshelsetjeneste. Videre viste studien at fortsatt arbeid med vibrasjonsverktøy etter at man har fått hånd-arm vibrasjonssyndrom var forbundet med en forverring av anfall med hvite fingre og mer smerte. Derfor bør personer med slike plager være ekstra påpasselig med bruk av vibrasjonsverktøy. Derimot fant vi ikke direkte effekter av eksponering på tremor (skjelving).

Resultatene er presentert på forskningskonferanser, blant annet i Edinburgh (Epicoh) og Dublin (ICOH).