Tema

Kreft

Beskrivelse

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering.

Kreft er en av de mest vanlige og alvorlige sykdommer vi har i dag. Anslag viser at det i løpet av ett år på verdensbasis, er om lag 14 millioner personer som får kreft, og i overkant av 8 millioner som dør av kreft. Arbeid regnes å ha helsefremmende effekt, likevel kan faktorer i arbeidsmiljøet ha betydning for helsen.

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Til tross for strenge regler når det gjelder kontroll for eksponering, kan arbeidstakere bli eksponerte for ulike miljøfaktorer som kan bidra til utvikling av kreft. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering som kan være kreftfremkallende.

Mange norske arbeidstakere har vært eksponert for kreftfremkallende faktorer på arbeidsplassen. Omfattende undersøkelser har vist at blant annet asbest, kvarts, benzen, krom, nikkel, formaldehyd, trestøv og ioniserende stråling har kreftfremkallende egenskaper. For andre stoffer og situasjoner er dokumentasjonen noe mer begrenset.

Økt kunnskap om kreftfremkallende faktorer har ført til at det har blitt satt i gang flere tiltak for å beskytte arbeidstakerne. Reguleringer har ført til en nedgang i yrkeseksponering i Norge, men fortsatt eksponeres enkelte arbeidstakere for faktorer som kan føre til kreft. Det er fortsatt mye forskning på yrkesrelatert kreft, og STAMI har mange studier innen feltet.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

  Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette, og finne ut hvordan man best mulig kan forebygge.

 • Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er omtrent like farlige å puste inn

  Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, det danske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), viser at dieselpartikler utløser samme reaksjoner som carbon black nanopartikler hos mus når de får partiklene ned i lungene. Det tyder på at carbon black kan påvirke vår helse på samme måte som dieselpartikler.

 • Ny STAMI-rapport om LH-kreft ved Rosenborglaboratoriene, NTNU

  Denne rapporten, Forekomst av lymfohematologisk kreft hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene, NTNU, omhandler forekomst av lymfohematologisk kreft (LH-kreft) blant studenter og ansatte ved Rosenborglaboratoriene i perioden 1960-2004. Undersøkelsesgruppen omfatter alle ansatte, stipendiater og studenter med tilknytning til Rosenborglaboratoriene ved NTNU i perioden fra 1960 til 2004. Hensikten med denne undersøkelsen er å beskrive forekomsten av LH-kreft i Rosenborgkohorten i lys av individuell tilknytning til laboratorier og kurs der kreftfremkallende agens har vært i bruk, med en lengre observasjonstid enn det man har hatt tidligere.

 • Genvariant styrer utvikling av lungekreft

  Nye forskningsfunn publisert i J Natl Cancer Institute viser at mennesker med en bestemt genetisk variasjon i CHRNA5-genet i gjennomsnitt bruker fire år lenger tid på å slutte og røyke. Studien viser også at de har større risiko for å utvikle lungekreft i yngre alder (fire år tidligere), sammenlignet med røykere uten denne genvarianten.

STAMI TV