Tema

Kreft

Beskrivelse

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering.

Kreft er en av de mest vanlige og alvorlige sykdommer vi har i dag. Anslag viser at det i løpet av ett år på verdensbasis, er om lag 14 millioner personer som får kreft, og i overkant av 8 millioner som dør av kreft. Arbeid regnes å ha helsefremmende effekt, likevel kan faktorer i arbeidsmiljøet ha betydning for helsen.

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Til tross for strenge regler når det gjelder kontroll for eksponering, kan arbeidstakere bli eksponerte for ulike miljøfaktorer som kan bidra til utvikling av kreft. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering som kan være kreftfremkallende.

Mange norske arbeidstakere har vært eksponert for kreftfremkallende faktorer på arbeidsplassen. Omfattende undersøkelser har vist at blant annet asbest, kvarts, benzen, krom, nikkel, formaldehyd, trestøv og ioniserende stråling har kreftfremkallende egenskaper. For andre stoffer og situasjoner er dokumentasjonen noe mer begrenset.

Økt kunnskap om kreftfremkallende faktorer har ført til at det har blitt satt i gang flere tiltak for å beskytte arbeidstakerne. Reguleringer har ført til en nedgang i yrkeseksponering i Norge, men fortsatt eksponeres enkelte arbeidstakere for faktorer som kan føre til kreft. Det er fortsatt mye forskning på yrkesrelatert kreft, og STAMI har mange studier innen feltet.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

 • EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

  Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvarende tall fra Norge er anslått til nærmere 500. EU-regelverket som har som formål å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer skal nå oppdateres med bindende grenseverdier for flere stoffer.

 • Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

  Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette, og finne ut hvordan man best mulig kan forebygge.

 • Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er omtrent like farlige å puste inn

  Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, det danske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), viser at dieselpartikler utløser samme reaksjoner som carbon black nanopartikler hos mus når de får partiklene ned i lungene. Det tyder på at carbon black kan påvirke vår helse på samme måte som dieselpartikler.

STAMI TV