Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tema

Forskningsområde

Temaovergripende

NOCCA New er en videreføring av NOCCA (Nordic Occupational CAncer study). I NOCCA ble registerdata på yrke og kreft samlet inn for alle yrkesaktive i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NOCCA-dataene inkluderer 2.8 millioner krefttilfeller blant 15 millioner personer som var 30 – 64 år i Folke- og boligtellinger i 1960, 1970, 1980/1981 og/eller 1990, og som ble fulgt opp i nasjonale kreftregistre i inntil 45 år, til ca. 2005.

Formålet var å beregne kreftforekomst og kreftrisiko for ulike yrkesgrupper. I 2009 ble den første NOCCA-artikkelen publisert. Resultatene inkluderte risiko for 84 krefttyper blant 54 yrkesgrupper. Siden har NOCCA-dataene resultert i mer enn 50 publikasjoner, og det er utviklet en nordisk jobbeksponeringsmatrise (NOCCA-JEM) som inkluderer eksponeringsnivå for over 20 kreftfremkallende eller potensielt kreftfremkallende eksponeringer i over 300 yrkesgrupper.

Forbedrer og utvider tidligere analyser om risiko

Formålet til NOCCA New er å oppdatere, forbedre og utvide eksisterende NOCCA-analyser. Tidligere estimerte yrkesspesifikke risikoer vil bli oppdatert, og nye risikoer vil bli beregnet for krefttyper som ikke har blitt undersøkt tidligere i NOCCA. I tillegg vil NOCCA New studere yrkesspesifikk kreftoverlevelse og andelen av yrkesspesifikk kreftforekomst som kan tilskrives jobbeksponeringer.

Dataene vil utvides til å inkludere næring, som vil gi mer presise eksponeringsestimater, og flere bakenforliggende faktorer som kan påvirke forholdet mellom yrke og kreftrisiko, deriblant utdanning og livsstilsfaktorer.

Dataene vil også utvides til å inkludere kreft- og yrkesdata frem til og med 2017 eller lenger. Det gjør at flere hele yrkeskarrierer blir inkludert i oppfølgingstiden, og det vil gi et bedre grunnlag for å studere kreftrisikoen blant de yngste i kohorten. Samtidig har arbeidslivet endret seg. For mange vil arbeidet i større grad være stillesittende, og noen yrker vil ha endret eksponeringsnivå, enten som følge av endrede arbeidsoppgaver eller på grunn av forebyggende tiltak. NOCCA New vil i større grad reflektere det morderne arbeidslivet og vil gi innsikt i hvilken effekt tiltak som er innført, har hatt.

Kan bidra til at det settes i verk bedre tiltak på arbeidsplasser

Data fra de nordiske landene egner seg godt til å studere arbeidsrelatert kreft. De har kreftdata av høy kvalitet over en lang tidsperiode, og den høye andelen kvinnelige arbeidstakere gjør det mulig å beregne gode risikoestimater for begge kjønn.

Ved å kombinere data fra de nordiske landene vil antall krefttilfeller være stort nok til å studere sjeldne krefttilfeller og kreftforekomst i mindre yrkesgrupper. I tillegg til å fremskaffe ny kunnskap om yrke og kreft, vil derfor en viktig nytte av NOCCA New være å bekrefte funn fra mindre studier.

Kunnskapen som genereres i NOCCA New, vil gi økt forståelse av sammenhenger mellom yrke og kreft og kan bidra til at det settes i verk bedre arbeidsplassrettede tiltak for å redusere risiko for kreft.

Prosjektet ledes av det finske Kreftregisteret (Finnish Cancer Registry). Norsk prosjektleder er Ingrid Sivesind Mehlum.

Eksterne samarbeidspartnere

Kreftregisteret (Norge)

Finnish Cancer Registry og Finnish Institute of Occupational Health (Finland)

Karolinska Institutet (Sverige)

Kræftens Bekæmpelse (Danish Cancer Society) og Københavns Universitet (Danmark)

Icelandic Cancer Society og Icelandic Cancer Registry (Island)

International Agency for Research on Cancer, IARC (WHO)

 

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet har mottatt økonomisk forskningsbidrag fra Nordic Cancer Union