Nyhet

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

Asbesteksponering og kobling til kreftformene lungekreft og mesoteliom har vært kjent lenge. Selv om det har vært forbudt med asbest i byggematerialer i mange tiår, regner man fortsatt med at over hundre personer i Norge dør av kreft på grunn av eksponering for asbest. På 1980-tallet kom det et forbud mot å bruke asbest i byggematerialer, men asbestholdige byggematerialer kan ha blitt brukt senere hos visse som satt med store lagre. I andre virksomheter ble asbest brukt lengre; i bilindustrien ble det for eksempel brukt fram til midten av 90-tallet, og i båtindustrien helt frem til 2005.

– At asbest fins i byggematerialer er i seg selv ikke et problem så lenge de ligger urørt. Asbest utgjør ingen risiko så lenge man ikke eksponeres for det. Det er når man begynner å rehabilitere eller rive i gamle materialer som inneholder asbest at man kan bli eksponert, dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene, forteller prosjektleder og forsker ved STAMI, Pål Graff.

Ser på luftprøver ved sanering

Bilde av asbest-typen krysotil tatt med elektronmikroskop

Asbesttypen krysotil avbildet i elektronmikroskop. (Foto. STAMI/Torunn Kringlen Ervik

For å kartlegge eksponeringen ved rivning og oppussing av asbestholdig materialer vil STAMI samle inn luftprøver under og etter sanering for å se på mengden av fibre, typer asbest og størrelsen på fibrene. STAMI ønsker også å undersøke eksponering for asbest ved husbrann. Den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved helsefaren av små asbestfibre. Derfor vil også forekomsten av små asbestfibre i arbeidsluften bli undersøkt.

– Å få oppdatert informasjon om eksponeringen er viktig, da dette er en aktuell problemstilling for mange forskjellige yrkesgrupper som potensielt kan være utsatt, slår Pål Graff fast.

Resultatene fra studien vil kunne brukes til blant annet å bedre risikobedømminger ved arbeid der asbesteksponering kan forekomme. De kan også brukes i undervisning og informasjon om risiko ved arbeid hvor man er utsatt for asbest.

– I tillegg kan funnene brukes til å vurdere hvilken analysemetode for asbest man bør benytte.  Dessuten kan prosjektet belyse mulig eksponering for andre yrkesgrupper enn sanerere, som for eksempel håndverkere, brannmenn og branntekninkere, legger Graff til.

Forskerne har til nå blant annet gjennomgått en grundig opplæring i bruk av verneutstyr, og vil etter planen starte med en mindre omfattende prøveinnsamling i løpet av høsten 2018.

Les mer om prosjektet

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv og Kreft

 • EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

  Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvarende tall fra Norge er anslått til nærmere 500. EU-regelverket som har som formål å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer skal nå oppdateres med bindende grenseverdier for flere stoffer.

 • Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

  Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette, og finne ut hvordan man best mulig kan forebygge.

 • Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er omtrent like farlige å puste inn

  Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, det danske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), viser at dieselpartikler utløser samme reaksjoner som carbon black nanopartikler hos mus når de får partiklene ned i lungene. Det tyder på at carbon black kan påvirke vår helse på samme måte som dieselpartikler.

 • Ny STAMI-rapport om LH-kreft ved Rosenborglaboratoriene, NTNU

  Denne rapporten, Forekomst av lymfohematologisk kreft hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene, NTNU, omhandler forekomst av lymfohematologisk kreft (LH-kreft) blant studenter og ansatte ved Rosenborglaboratoriene i perioden 1960-2004. Undersøkelsesgruppen omfatter alle ansatte, stipendiater og studenter med tilknytning til Rosenborglaboratoriene ved NTNU i perioden fra 1960 til 2004. Hensikten med denne undersøkelsen er å beskrive forekomsten av LH-kreft i Rosenborgkohorten i lys av individuell tilknytning til laboratorier og kurs der kreftfremkallende agens har vært i bruk, med en lengre observasjonstid enn det man har hatt tidligere.

 • Genvariant styrer utvikling av lungekreft

  Nye forskningsfunn publisert i J Natl Cancer Institute viser at mennesker med en bestemt genetisk variasjon i CHRNA5-genet i gjennomsnitt bruker fire år lenger tid på å slutte og røyke. Studien viser også at de har større risiko for å utvikle lungekreft i yngre alder (fire år tidligere), sammenlignet med røykere uten denne genvarianten.

 • Spesifikk menneskeskapt nano-produkt på WHOs liste over mulige kreftfremkallende stoffer

  En bestemt type flervegget nanokarbonrør blir av Verdens Helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifisert som potensielt kreftfremkallende.

Få nyhetsbrev
Lukk