Hjem Prosjekter Kreftrisiko blant brannmenn

Kreftrisiko blant brannmenn

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

 

STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer. STAMI vil også anslå nivåer av biopersistente flammehemmere og forbrenningsprodukter  (f.eks. polybromerte difenyletere (PBDE), PCB, PFOS og dioksiner) hos brannmenn sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I forbindelse med prosjektet vil det bli samlet inn statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Eksponeringsindikatorene og resultatene av eksponeringsmålingene og vil deretter bli benyttet til å konstruere en historisk jobbeksponeringsmatrise (JEM) for brannmenn basert på kvalitative og kvantitative mål på eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

Formålet med studien er:

  • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
  • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Status for prosjektet

Prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn har i 2018 og 2019 hatt fokus på innsamling av prøver, hovedsakelig fra reelle branner og øvelsesbranner.

Urinprøver

Det er samlet inn urinprøver fra 205 brannkonstabler i forbindelse med slukking av ulike typer branner (hvorav 80 fra øvelsesbranner og 125 fra reelle branner). Urinprøvene blir analysert med hensyn på nedbrytningsprodukter av kreftfremkallende stoffer (benzen, 1,3-butadien og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Blodprøver

Blodprøver fra 20 brannkonstabler som har arbeidet minst 20 år som røykdykkere, har blitt samlet inn fra ulike brannstasjoner. Blodprøvene har blitt analysert med hensyn på forbindelser som har lang nedbrytningstid i kroppen (polybromerte difenyletere, polyklorerte bifenyler og dioksiner).

Verne- og underbekledning

Det er målt etter kreftfremkallende stoffer (for eksempel PAH, benzen, formaldehyd, 1,3-butadien) i luften innenfor og utenfor vernebekledningen til 36 brannkonstabler under øvelsesbranner i fire hus og fire kjøretøy. I tillegg er hudeksponering for PAH på halsen i forbindelse med de samme øvelsesbrannene blitt bestemt.

Underbekledning (58 ulltrøyer og 38 brannhetter) brukt over lengre tid og vasket på brannstasjonene, har blitt innsamlet fra tre store brannvesen. Biter fra disse plaggene har blitt analysert for å undersøke om underbekledningene blir rene med hensyn på PAH etter at disse har vært brukt under arbeid med brannslukking.

Godt samarbeid

Arbeidet med å samle inn ulike typer prøver til prosjektet er nå sluttført. STAMI er imponert over det engasjementet som samarbeidende brannvesen har vist for å få gjennomført dette forskningsprosjektet. Vi ønsker å takke Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR), Oslo brann- og redningsetat (OBRE), Bergen brannvesen, Skien brannvesen, samt prosjektets referansegruppe for godt samarbeid.

Forsinkelse grunnet Covid-19

Arbeidet med å analysere de innsamlede prøvene og skrivingen av STAMI-rapporten med eksponeringsresultatene fra studien er forsinket. Dette skyldes at STAMI, som de fleste andre arbeidsplasser, har vært stengt store deler av våren 2020 på grunn av Covid-19-pandemien. I perioden etter nedstengningen har det derfor vært ingen eller begrenset aktivitet på våre laboratorier.

STAMI analyserer forløpende prøver som er innsamlet i prosjektet, men det vil ikke være mulig for STAMI å ta inn igjen den tiden laboratoriene våre har vært stengt. Dette medfører at rapporten med eksponeringsresultater fra studien blir forsinket. Nytt tidspunkt for publisering av STAMI-rapporten er derfor satt til juni 2022.»

 


 

Eksterne samarbeidspartnere

Kreftregistret, Kristina Kjærheim.

Kreftregistret,Tom K. Grimsrud.

Folkehelseinstituttet, Cathrine Thomsen.

Folkehelseinstituttet, Line Småstuen Haug.

Økonomiske bidragsytere

Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet

Fagforbundet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kreftforeningen

Oslo Brannkorpsforening

Brannmenn mot kreft

Arbeidstilsynet

Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger.

Få nyhetsbrev
Lukk