Hjem Prosjekter Kreftrisiko blant brannmenn

Kreftrisiko blant brannmenn

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn.

 

STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer. STAMI vil også anslå nivåer av biopersistente flammehemmere og forbrenningsprodukter  (f.eks. polybromerte difenyletere (PBDE), PCB, PFOS og dioksiner) hos brannmenn sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I forbindelse med prosjektet vil det bli samlet inn statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Eksponeringsindikatorene og resultatene av eksponeringsmålingene og vil deretter bli benyttet til å konstruere en historisk jobbeksponeringsmatrise (JEM) for brannmenn basert på kvalitative og kvantitative mål på eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

Formålet med studien er:

  • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
  • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

 

Status for prosjektet:

Se pdf: Nyhetsbrev Kreftrisiko blant brannmenn – april 2018


 

Eksterne samarbeidspartnere

Cecilie Rosting.

Kreftregistret, Kristina Kjærheim.

Kreftregistret,Tom K. Grimsrud.

Folkehelseinstituttet, Cathrine Thomsen.

Folkehelseinstituttet, Line Småstuen Haug.

Økonomiske bidragsytere

Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet

Fagforbundet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kreftforeningen

Oslo Brannkorpsforening

Brannmenn mot kreft

Arbeidstilsynet

Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger.

Få nyhetsbrev
Lukk