STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer. STAMI vil også anslå nivåer av biopersistente flammehemmere og forbrenningsprodukter  (f.eks. polybromerte difenyletere (PBDE), PCB, PFOS og dioksiner) hos brannmenn sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

I forbindelse med prosjektet vil det bli samlet inn statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Eksponeringsindikatorene og resultatene av eksponeringsmålingene og vil deretter bli benyttet til å konstruere en historisk jobbeksponeringsmatrise (JEM) for brannmenn basert på kvalitative og kvantitative mål på eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

Formålet med studien er:

  • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
  • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

Status for prosjektet

Prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn har i perioden 2018 til 2020 hatt fokus på innsamling av prøver, hovedsakelig fra reelle branner og øvelsesbranner.

Urinprøver

Det er samlet inn urinprøver fra 205 brannkonstabler i forbindelse med slukking av ulike typer branner (hvorav 80 fra øvelsesbranner og 125 fra reelle branner). Urinprøvene blir analysert med hensyn på nedbrytningsprodukter av kreftfremkallende stoffer (benzen, 1,3-butadien og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Blodprøver

Blodprøver fra 20 brannkonstabler som har arbeidet minst 20 år som røykdykkere, har blitt samlet inn fra ulike brannstasjoner. Blodprøvene har blitt analysert med hensyn på forbindelser som har lang nedbrytningstid i kroppen (polybromerte difenyletere, polyklorerte bifenyler og dioksiner).

Verne- og underbekledning

Det er målt etter kreftfremkallende stoffer (for eksempel PAH, benzen, formaldehyd, 1,3-butadien) i luften innenfor og utenfor vernebekledningen til 36 brannkonstabler under øvelsesbranner i fire hus og fire kjøretøy. I tillegg er hudeksponering for PAH på halsen i forbindelse med de samme øvelsesbrannene blitt bestemt.

Underbekledning (58 ulltrøyer og 38 brannhetter) brukt over lengre tid og vasket på brannstasjonene, har blitt innsamlet fra tre store brannvesen. Biter fra disse plaggene har blitt analysert for å undersøke om underbekledningene blir rene med hensyn på PAH etter at disse har vært brukt under arbeid med brannslukking.

Godt samarbeid

Arbeidet med å samle inn ulike typer prøver til prosjektet er nå sluttført. STAMI er imponert over det engasjementet som samarbeidende brannvesen har vist for å få gjennomført dette forskningsprosjektet. Vi ønsker å takke Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR), Oslo brann- og redningsetat (OBRE), Bergen brannvesen, Skien brannvesen (nå en del av Grenland brann og redning IKS), samt prosjektets referansegruppe for godt samarbeid.

Forsinkelse grunnet Covid-19

Arbeidet med å analysere de innsamlede prøvene og skrivingen av STAMI-rapporten med eksponeringsresultatene fra studien er forsinket pga. covid-19. Dette skyldes at STAMI, som de fleste andre arbeidsplasser, har vært stengt store deler av våren 2020 på grunn av Covid-19-pandemien.

I tillegg har prosjektet i samarbeid med deltagende brannvesen og brannkonstabler klart å samle inn mange flere prosjektprøver enn det man på forhånd trodde var mulig.  STAMI-rapporten vil bli publisert i løpet av våren 2024.

 


 

Eksterne samarbeidspartnere

Kreftregistret, Kristina Kjærheim.

Kreftregistret,Tom K. Grimsrud.

Folkehelseinstituttet, Cathrine Thomsen.

Folkehelseinstituttet, Line Småstuen Haug.

Økonomiske bidragsytere

Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet

Fagforbundet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Kreftforeningen

Oslo Brannkorpsforening

Brannmenn mot kreft

Arbeidstilsynet

Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger.