Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tema

Formålet med prosjektet er å sammenligne den totale effektiviteten til dagens og neste generasjons vernebekledning med hensyn på brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer i forbindelse med øvelsesbranner, samt å generere økt kunnskap om den todelte utfordringen med varmeeksponering ved bruk av vernebekledning og eksponering for kreftfremkallende stoffer.

Prosjektet planlegger å gjennomføre målinger av brannkonstablers eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer og varme i forbindelse med fire nedbrenningsøvelser i miljøsanerte hus.

Sammenligner bekledning

Totalt 40 mannlige brannkonstabler vil delta. Brannkonstablene vil bli delt opp i par hvor den ene brannkonstabelen har på seg dagens vernebekledning og den andre har på seg neste generasjon vernebekledning mens de slukker en brann.

Det vil bli samlet inn yrkeshygieniske målinger av luften utenfor og innenfor vernebekledningen og målt eksponering for varme (kjernetemperatur og temperatur på hud) i forbindelse med øvelsesbrannene. Videre vil hudeksponering for PAH bli undersøkt på hals, bryst, høyre arm, høyre legg og panne.

I tillegg vil det bli samlet inn urinprøver fra deltagerne for å kunne biologisk overvåke eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

Status:
Prosjektet har medio desember 2021 gjennomført en nedbrenningsøvelse og samlet inn prøver fra seks mannlige brannkonstabler. De siste tre øvelsesbrannene er planlagt gjennomført i mars-april 2022.

HERO BRANN er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI, SINTEF DIGITAL, Kreftregistret og RISE Fire Research. SINTEF er prosjektansvaret for hele HERO BRANN prosjektet, mens STAMI har ansvaret for en av arbeidspakkene i prosjektet.

Eksterne samarbeidspartnere i arbeidspakke 4:

SINTEF
RISE Fire Research
Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS
Drammensregionens Brannvesen IKS
Devold of Norway AS
Wenaas Workwear AS
Lejon Kemi