Prosjekter

Prosjekt 9. desember 2021

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

I 2020 fikk STAMI i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å etablere Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). A-TID skal gi et ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – -
Prosjekt 4. juni 2020

EPHOR - Exposome Project for Health and Occupational Research

EPHOR er et unikt og ambisiøst europeisk samarbeidsprosjekt bestående av 19 partnere fra 12 europeiske land. Prosjektet studerer sammenhe...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdatere ...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Prosjekt 28. februar 2020

Arbeidsskader – forekomst, risikofaktorer og forebyggingspotensiale

Kunnskapen om omfanget av arbeidsskader, årsaker til og konsekvenser av arbeidsskader i norsk arbeidsliv er mangelfull. Hensikten med pro...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Prosjekt 27. mai 2020

Etablering av en nordisk arbeidsuførhetsdatabase: I hvilken grad kan arbeidsuførhet og frafall fra arbeidslivet forebygges?

Høy arbeidsdeltakelse er viktig for å finansiere velferdsstaten og er et høyt prioritert politisk mål. For å iverksette effektive og målr...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2021
Prosjekt 27. mai 2020

Effektene av arbeidsplassrettede tiltak for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen – nye statistiske og kausale metoder for storskala registerdata

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet medfører store kostnader både for samfunnet, virksomheter og for den enkelte det gjelder....

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023
Prosjekt 14. august 2020

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med pros...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Prosjekt 12. januar 2016

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

Prosjektet var et nordisk samarbeidsprosjekt, ledet av det finske arbeidsmiljøinstituttet, der STAMI og det danske Nationale Forskningsce...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2019
Prosjekt 27. februar 2015

Årsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv

En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem år, og...

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2018
Prosjekt 2. mars 2015

Arbeidsrelaterte hudsykdommer i Norge og hudkreft i Norden: Har arbeidsmiljøfaktorer betydning? En epidemiologisk studie i yrkesbefolkningen

Arbeidsbetingede hudsykdommer representerer opptil 30 prosent av registrerte yrkessykdommene i Europa. Det kroniske forløpet av denne typ...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 14. januar 2015

Foreldres yrkeseksponering og risiko for å utvikle testikkelkreft hos deres barn. En registerbasert case-kontrollstudie i de nordiske landene

Norsk: Forekomsten av testikkelkreft har økt betydelig de senere år, og særlig Norge og Danmark har hatt er stor økning (mer enn dobling)...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016