EU-kommisjonen har nylig definert at manglende forebygging av arbeidsbetingede hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioritereres, og Verdens helseorganisasjon har definert dette som en utfordring for arbeidstakeres helse.

Vår innsikt i arbeidsbetingede hudsykdommer kommer hovedsakelig fra studier i andre land, og da gjerne studier av selekterte grupper av pasienter, databaser med resultater fra lappetesting og offisielle yrkessykdomsregistre (1). Sammenligningen med norske forhold er begrenset av forskjeller mellom landene både når det gjelder eksponering og rapportering. Dette gir begrensede muligheter for å sammenligne norske forhold med de rapportere forholdene i internasjonal faglitteratur. På verdensbasis finnes det få oppfølgingsstudier og det er nødvendig med flere epidemiologiske studier på populasjonsnivå som kan gi et vitenskapelig grunnlag for det forebyggende arbeidet.

STAMI har derfor i 2014 etablert et prosjekt med formål å studere sammenhengen mellom eksponering på jobb og hudproblemer hos yrkesaktive i Norge. Et viktig delmål er å studere sammenhengen mellom yrkeseksponering og hudkreft i Norden.  Prosjektet er internt finansiert av STAMI og består av et samarbeid mellom Avdeling for nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ved STAMI, Arbeidstilsynet, Kreftregisteret, Oslo universitetssykehus og Videncenter for Allergi i Danmark.

De foreløpige resultater gir holdepunkt for at arbeidsrelaterte hudsykdommer er underrapportert i Norge (2) og at kjemiske eksponeringer i arbeidsmiljøet kan fremdeles gi økt risiko for hudsplager.

Resultatene i prosjektet vil være verdifulle ved forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer i yrkesaktive i Norge.

Eksterne samarbeidspartnere

Prof. Jacob Thyssen. Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital. Danmark.  http://www.videncenterforallergi.dk/
Kristina Kjærheim. Kreftregisteret. http://www.kreftregisteret.no/
Prof. Jan-Øivind Holm. Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin. UiO.
Yogindra Samant. Direktoratet for Arbeidstilsynet. www.arbeidstilsynet.no
COST action TD 1206. STANDERM.
www.standerm.eu

Publikasjoner
Alfonso JH, Danielsen TE, Holm JØ (2015). RE: The working environment continues to cause illness (Article in Norwegian). Tidsskr Nor Lageforen 2015; 135:11Alfonso JH, Løvseth EK, Samant Y, Holm, JØ (2015). Work-related skin diseases in Norway may be underreported: data from 2000 to 2013. Contact Dermatitis. doi: 10.1111/cod.12355

Økonomisk bidragsyter(e)
Intern finansiert av STAMI

Forskningsområde
Yrkesdermatologi, epidemiologi.