Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Kunnskapen om omfanget av arbeidsskader, årsaker til og konsekvenser av arbeidsskader i norsk arbeidsliv er mangelfull. Den begrensede kunnskapen er et resultat av at vi i Norge har et grunnleggende problem i form av mangel på gode, representative og komplette data på arbeidsulykker og skader.

Prosjektet har som formål å øke og forbedre kunnskapsgrunnlaget for arbeidsskader ved bruk av prospektive data, i tråd med STAMIs strategi for tidsrommet 2016-2025. Strategien vektlegger også å styrke datagrunnlaget for arbeidsinnvandreres arbeidsmiljø og –helse samt å bygge ny kompetanse knyttet til blant annet aldersgruppespesifikke problemstillinger. Prosjektet vil fremskaffe ny kunnskap på disse områdene samt utgjøre et viktig bidrag inn i arbeidsmiljøovervåkingsarbeidet.

Forskning og tilsynsdata viser at utenlandske arbeidstakere er en gruppe med overhyppighet av arbeidsskader. Datagrunnlaget er imidlertid noe usikkert. Blant annet er det vanskelig å identifisere denne gruppen i de offisielle skadedataene fra SSB og NAV og selvrapporterte data fra LKU (Levekårsundersøkelsen med tema arbeidsmiljø). I prosjektet er målet å benytte systematisk registrerte prospektive og komplette arbeidsskadedata fra Oslo Skadelegevakt, noe som gir mer detaljert og ikke-selektert kunnskap om skadebildet fordelt på ulike undergrupper, der innvandrere vil være en viktig gruppe.

I lys av IA-avtalen, som har et klart bransjefokus, vil det også i prosjektet være et spesielt fokus rettet mot skadeutsatte næringer. Dette for å kunne bedre kunnskapen om bransjer og sektorer som har størst potensial for å redusere ulykker og skader, og sykefravær og frafall som følge av dette. På denne måten bidrar prosjektet til å nå de nasjonale målene for avtalen. Dette krever komplette skadedata på bransjenivå og vil kunne føre til en mer målrettet forebyggende innsats.

Hensikten med prosjektet er å:

  • Anslå forekomsten av arbeidsskader med prospektive og komplette skadedata fra Oslo Legevakt
  • Undersøke risikofaktorer for og helsemessige konsekvenser av arbeidsskader, knyttet til f.eks. yrkes- og næringstilknytning, arbeidstidsordninger og tilknytningsformer
  • Undersøke forskjeller i skadeforekomsten etter landbakgrunn og hva som i tilfelle er årsakene til dette

Data og design

Data fra Oslo Skadelegevakt vil bli brukt i prosjektet. Der er det et stort volum av skadetilfeller (nær 6000 arbeidsskader registrert i 2018). Det vil si at skadene vil være representative, ihvertfall for Oslo-regionen. Det vil også si at datagrunnlaget sannsynligvis vil gi tilstrekkelig robuste tall til å si noe om skaderisiko blant innvandrere. Dessuten vil man kunne sammenligne med tidligere studier, fra 1973 og 2001.

Det vil bli fylt ut et skjema om samtlige arbeidsskadetilfeller som behandles ved Oslo Skadelegevakt i løpet av et år. Hver fjerde uke vil det bli samlet inn noe ekstra informasjon, innhentet ved personlig intervju av de skadde. Spørreskjemaet som benyttes i disse ukene samler inn relevant informasjon om yrke/næring, fødeland (etter verdensdel, men med en litt mer detaljert inndeling av europeiske land), tilknytningsformer, arbeidstidsordninger, omstendigheter rundt skadetilfellet med mer. Prosjektet vil ha et særlig fokus på utenlandske arbeidstakere. De øvrige ukene skal alle journaler gås gjennom manuelt, og et enklere skjema fylles ut.

Status på prosjektet

Datainnsamlingen startet 1. januar 2020. Den ble imidlertid avbrutt i mars 2020, da tiltakene i forbindelse med korona-pandemien hadde store konsekvenser for skadeforekomsten. Ny periode for datainnsamling er 1. november 2021 – 31. oktober 2022.

Eksterne samarbeidspartnere

Oslo Skadelegevakt

Helsedirektoratet

Økonomiske bidragsytere (eksternt)

Helsedirektoratet