Prosjektleder

Forskningsområde

Temaovergripende

Men sammenhengen mellom frafall fra skolen og lav arbeidsdeltakelse kan også skyldes seleksjon. Personer som dropper ut, er ofte forskjellig fra dem som fullfører. De som har problemer på arbeidsmarkedet, har av samme grunner større sannsynlighet for å droppe ut. Begge mekanismer (årsak og seleksjon) kan bidra til sammenhengen mellom frafall og arbeidsdeltakelse, men den relative betydningen av de to mekanismene er usikker.

Flere faktorer kan ha betydning for disse sammenhengene, bl.a. individfaktorer, som evnenivå, motivasjon og helse, familiebakgrunn og oppvekstforhold, og regionale og lokale samfunnsmessige forhold knyttet til utdanning og sysselsetting. Det er komplekse årsakssammenhenger mellom oppvekstforhold og utdanningsløp, og konsekvensene av disse på arbeidsdeltakelse, sosial posisjon, arbeidsmiljø og tidlig avgang fra arbeidslivet. Vårt hovedmål er å studere og forsøke å nøste opp i disse komplekse sammenhengene i et livsløpsperspektiv.

Prosjektet var en videreføring av en stor kohortstudie som ble startet i 2002. Studien er basert på en kohort av alle som er født levende i Norge i årene 1967-1976, totalt 626 928 personer. Helt fra fødselen av er data innhentet i en rekke registre, som Medisinsk fødselsregister, NAVs registre på pensjon, inntekt og sykepenger, Forsvarets sanitets vernepliktregister, Dødsårsaksregisteret og flere SSB-registre. For deler av denne populasjonen er det supplert med data fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa) og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3).

Kohortstudien har tidligere mottatt støtte fra Forskningsrådet til to delprosjekter: Helse i barneårene og senere deltakelse i arbeidslivet og Work participation and work-related health: a life course perspective.

Gjennom prosjektet ønsket vi å forstå årsaker til frafall fra videregående skole, både risikofaktorer og beskyttende faktorer, på individ-, familie- og samfunnsnivå, samt konsekvensene av å droppe ut av skolen, på arbeidsdeltakelse (inn i arbeid), arbeidsmiljø og sosial posisjon (i arbeid) og det å falle ut arbeidslivet (ut av arbeid).

Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om mekanismer og årsakskjeder for frafall og fullføring av videregående skole og senere arbeidsdeltagelse. Dette vil kunne identifisere innsatsområder og tiltak som kan settes inn der de har størst effekt, for derved å redusere frafall fra skolen, øke arbeidsdeltakelse og forhindre tidlig avgang fra arbeidslivet.

Eksterne samarbeidspartnere

Universitetet i Oslo
Odd Aalen, Avd. for biostatistikk, Det medisinske fakultet
Jon Michael Gran, Avd. for biostatistikk, Det medisinske fakultet
Kirsten Sivesind, Inst. for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Torkild Hovde Lyngstad, Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Columbia University, New York
Ezra Susser, Dept. of Epidemiology, Mailman School of Public Health
Katherine M. Keyes, Dept. of Epidemiology, Mailman School of Public Health

Statistisk sentralbyrå
Tom Kornstad

Økonomiske bidragsytere
Prosjektet mottar økonomisk forskningsbidrag fra Norges forskningsråd, FINNUT-programmet.