Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Prosjektet besto av tre arbeidspakker (work packages, WP), ledet av hvert av de tre instituttene, men alle teamene var  involvert i alle deler og analyserte sine respektive nasjonale data. STAMI ledet WP1 (Work-relatedness of musculoskeletal diseases and mental disorders). Det ble etablert et nordisk yrkesregister (Nordic Occupational Register) på aggregert nivå, som bl.a. inkluderer yrke, bransje, data om fysiske og psykososiale jobbeksponeringer, arbeidsuførhet, sykenærvær og forventet arbeidsdeltakelse. Vi benyttet data fra nasjonale registre (befolkning i yrkesaktiv alder), nylig etablerte jobb-eksponeringsmatriser (JEM) og representative befolkningsstudier.

WP1 og WP2 gikk ut på å etablere registeret, som inneholdt data på aggregert nivå. Vi identifiserte forskjeller mellom yrkesgrupper og bransjer mht. arbeidsdeltakelse, målt som arbeidsuførhet (sykefravær/uførepensjon), arbeidsledighet, tidligpensjonering og dødelighet, inkl. diagnoser, samt forskjeller mellom de ulike land og over tid. I WP3 ble det, ved bruk av JEM og individdata, beregnet hvilken effekt intervensjoner mht. fysisk og psykososialt arbeidsmiljø vil kunne ha for helse og arbeidsdeltakelse i ulike yrkesgrupper, bransjer og nasjonalt.  Effekten av befolkningsrettede intervensjoner på nasjonalt nivå (regelverksendringer, anbefalinger fra myndighetene) ble også undersøkt.

Eksterne samarbeidspartnere

Finnish Institute of Occupational Health

  • Svetlana Solovieva
  • Eira Viikari-Juntura
  • Kirsti Tuulikki Husgafvel-Pursiainen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  • Nils Fallentin
  • Jacob Pedersen
  • Elsa Bach

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  • Jon Michael Gran

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet mottok økonomisk forskningsbidrag fra NordForsk, en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.