Hjem Prosjekter Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy [...]

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

Prosjektet er et nordisk samarbeidsprosjekt, ledet av det finske arbeidsmiljøinstituttet, der STAMI og det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø også deltar.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Prosjektet er 3-årig og består av tre arbeidspakker (work packages, WP), ledet av hvert av de tre instituttene, men alle teamene skal være involvert i alle deler og analysere sine respektive nasjonale data. STAMI skal lede WP1 (Work-relatedness of musculoskeletal diseases and mental disorders). Det skal etableres et nordisk yrkesregister (Nordic Occupational Register) på aggregert nivå, som bl.a. inkluderer yrke, bransje, data om fysiske og psykososiale jobbeksponeringer, arbeidsuførhet, sykenærvær og forventet arbeidsdeltakelse. Vi skal benytte data fra nasjonale registre (befolkning i yrkesaktiv alder), nylig etablerte jobb-eksponeringsmatriser (JEM) og representative befolkningsstudier.

WP1 og WP2 går ut på å etablere registeret, som skal inneholde data på aggregert nivå. Vi skal identifisere og studere forskjeller mellom yrkesgrupper og bransjer mht. arbeidsdeltakelse, målt som arbeidsuførhet (sykefravær/uførepensjon), arbeidsledighet, tidligpensjonering og dødelighet, inkl. diagnoser, samt forskjeller mellom de ulike land og over tid. I WP3 skal vi, ved bruk av JEM og individdata, beregne hvilken effekt intervensjoner mht. fysisk og psykososialt arbeidsmiljø vil kunne ha for helse og arbeidsdeltakelse i ulike yrkesgrupper, bransjer og nasjonalt. Vi skal også studere effekten av befolkningsrettede intervensjoner på nasjonalt nivå (regelverksendringer, anbefalinger fra myndighetene).

Eksterne samarbeidspartnere

Finnish Institute of Occupational Health

  • Svetlana Solovieva
  • Eira Viikari-Juntura
  • Kirsti Tuulikki Husgafvel-Pursiainen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  • Nils Fallentin
  • Jacob Pedersen
  • Elsa Bach

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  • Jon Michael Gran

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet mottar økonomisk forskningsbidrag fra NordForsk, en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Få nyhetsbrev
Lukk