Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble først signert i 2001 og har blitt videreutviklet og fornyet fire ganger. Den nåværende avtalen gjelder til og med 2022. I IA-avtalen forplikter virksomhetene seg til å arbeide systematisk for å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, bl.a. gjennom forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Virksomhetene får tilgang til NAV arbeidslivssenter hvor de kan få støtte og bistand til å nå målene i avtalen, og virksomhetene kan gi utvidet rett til bruk av egenmelding. Målet er at IA-tiltakene skal gi økt sysselsetting gjennom et mer inkluderende arbeidsliv, og det brukes betydelige ressurser på både nasjonalt nivå og ved den enkelte virksomheten.

Formålet med prosjektet er å undersøke effekter av IA-avtalen. Ved å utvikle og ta i bruk avanserte statistiske og kausale metoder for storskala registerdata, blant annet multistate-modeller, vil prosjektet estimere effekten av IA-avtalen på sykefravær og deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet ønsker også å studere hvordan effekter av tiltak som skal redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen varierer mellom yrker og sektorer i næringslivet, kjønn og sosioøkonomisk posisjon. Vi vil ha et særlig fokus på de to største diagnosegruppene ved sykefravær og uførhet, nemlig muskel-skjelett- og psykiske lidelser. Prosjektet er basert på to store kohorter som henter data fra en rekke nasjonale registre. Den ene kohorten består av 626 928 personer født i Norge mellom 1967-1976. Den andre kohorten inkluderer i underkant av fire millioner personer bosatt i Norge mellom 2000 og 2010.

Arbeidet bygger på, og er en videreutvikling av prosjektet «Helse i barneårene og senere arbeidsdeltakelse» som startet i 2002 og som mottok støtte fra Forskningsrådet første gang i 2006, og senere til to andre delprosjekter: «Arbeidsdeltakelse og arbeidsrelatert helse: Et livsløpsperspektiv» (2010) og «Årsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv» (2014).

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI og Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, med Jon Michael Gran som overordnet prosjektleder.

 

Eksterne samarbeidspartnere

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

  • Jon Michael Gran
  • Niklas Maltzahn
  • Odd O. Aalen

NAV

  • Grete Damberg

Columbia University, New York

  • Ezra Susser, Dept. of Epidemiology, Mailman School of Public Health
  • Katherine M. Keyes, Dept. of Epidemiology, Mailman School of Public Health

Department of Medical Statistics and Bioinformatics, Leiden University Medical Center, Nederland

  • Hein Putter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

  • Jacob Pedersen

 

Økonomisk bidrag

Prosjektet mottar økonomisk forskningsbidrag fra Forskningsrådet, HELSEVEL — Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester