Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Forskningsområde

Temaovergripende

Prosjektet er ledet av det finske arbeidsmiljøinstituttet (FIOH). I tillegg til STAMI deltar også Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra Danmark (NFA) og Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting og Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet fra Sverige. Prosjektet er en videreføring av «Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå»

Prosjektformål

Prosjektets formål er å identifisere forskjeller i arbeidsdeltakelse mellom yrkesgrupper og bransjer, over tid og mellom de fire nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige. For å måle arbeidsdeltakelse benytter vi nasjonale registerdata på sykefravær, uførepensjonering, rehabiliterings- og arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighet og alderspensjon. Der det er relevant, vil vi også se på diagnoser, med et særlig fokus på muskel-skjelett- og psykiske lidelser, som er de to største diagnosegruppene ved sykefravær og uførhet. Ved bruk av nylig etablerte jobbeksponeringsmatriser vil vi beregne hvilken effekt intervensjoner mht. fysisk og psykososialt arbeidsmiljø vil kunne ha for helse og arbeidsdeltakelse nasjonalt og i ulike yrkesgrupper og bransjer. Den norske studiepopulasjonen inkluderer i underkant av fire millioner personer bosatt i Norge mellom 2000 og 2010.

Basert på informasjonen som genereres skal prosjektet etablere en nordisk arbeidsuførhetsdatabase på aggregert nivå (Nordic Work Disability Database, NWDD). Databasen vil blant annet inkludere informasjon om fysiske og psykososiale jobbeksponeringer, arbeidsuførhet, sykenærvær og forventet arbeidsdeltakelse, i henhold til yrke og bransje. Databasen vil oppdateres regelmessig og være offentlig tilgjengelig. Målet er at databasen skal fungere som en kunnskapsressurs for myndigheter, bedriftshelsepersonell og andre interessenter.

Kunnskap om sykefravær, arbeidsdeltakelse og forekomst av jobbeksponeringer i ulike yrker er viktig for å kunne vurdere potensialet av tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen og redusere sykefravær. Med kunnskapen som genereres i prosjektet vil man blant annet kunne identifisere grupper med risiko for høyt sykefravær og med stort potensial for effekt av arbeidsplassrettede tiltak. Dette vil kunne bidra til at det settes i verk tiltak, vurderinger og anbefalinger som har effekt, der de har best effekt.

Eksterne samarbeidspartnere

Finnish Institute of Occupational Health

  • Svetlana Solovieva
  • Eira Viikari-Juntura
  • Taina Leinonen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

  • Jacob Pedersen

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting og Enheten för Arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

  • Gun Johansson
  • Tomas Hemmingsson
  • Daniel Falkstedt

Økonomiske bidragsytere

Prosjektet mottar økonomisk forskningsbidrag fra Nordisk ministerråd