Nyheter

Nyhetsarkiv

Filtrer nyheter

 • Det er viktig å kunne finne frem til metoder som på et tidligst mulig stadium kan gi varsel om at kroppen reagerer negativt på en eksponering. Gjerne før en skade har oppstått. Her kan biomarkører være både svært brukbare og effektive.

 • Eksposom og eksposomikk

  For å forstå årsakene til, og forebygge sykdom, er det nødvendig å kartlegge de yrkes- og miljømessige årsakene i vid forstand. Hvorfor utvikler noen mennesker kreft, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer, eller Parkinsons sykdom? Svaret koker ofte ned til samspillet mellom vårt arvestoff DNA, vår livsstil og ulike miljøpåvirkninger vi blir eksponert for.

 • I en ny litteraturgjennomgang fra Nordisk Ministerråd, har forskere sett på flere ulike jobbressurser som er positivt forbundet med ansattes velvære og deres prestasjoner. Organisasjoner blir stadig mer årvåkne på verdien av fornøyde ansatte; En fornøyd arbeidstaker er en produktiv arbeidstaker og vise versa.

 • Ny skulptur ved STAMI

  Kunstner Arne Ingvaldsen har på oppdrag fra KORO etablert/utført kunstverket Stifinner (Pathfinder) for STAMI.

 • Rapport fra faggruppen for IA-avtalen: Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

 • Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledelsesteorier og modeller. Derimot er det kanskje lettere å begrunne hva som fremmer læring av ledelse?

 • Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forskningskonferanse om skiftarbeid og arbeidstid.

 • Denne rapporten, Forekomst av lymfohematologisk kreft hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene, NTNU, omhandler forekomst av lymfohematologisk kreft (LH-kreft) blant studenter og ansatte ved Rosenborglaboratoriene i perioden 1960-2004. Undersøkelsesgruppen omfatter alle ansatte, stipendiater og studenter med tilknytning til Rosenborglaboratoriene ved NTNU i perioden fra 1960 til 2004. Hensikten med denne undersøkelsen er å beskrive forekomsten av LH-kreft i Rosenborgkohorten i lys av individuell tilknytning til laboratorier og kurs der kreftfremkallende agens har vært i bruk, med en lengre observasjonstid enn det man har hatt tidligere.

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utfører mange studier som ser på ulike faktorer som påvirker sykefraværet, og bidrar på en slik måte til å bygge et viktig kunnskapsgrunnlag for å bedre mulighetene til å forebygge.

 • Produksjon av aluminium har lenge vore knytt til uønskt eksponering av arbeidstakar for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Tysdag 9. juni disputerer Nils Petter Skaugset frå STAMI på arbeidet med luftforureiningar i arbeidsatmosfæren ved aluminiumsmelteverk. Han har mellom anna sett på variasjonen i eksponering som funksjon av tid og identifisert arbeidsoppgåver der eksponeringa er høg. Dette for å kunne redusere den totale eksponeringa.

 • Fra 1. juni i år gjelder nye regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres, merkes og emballeres (CLP-regelveket). Blant annet er nye farepiktogrammer nå innført.

 • Norske yrkesaktive trives og er motiverte på jobb, og 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid. Vi har gode arbeidsforhold og god helse, og utviklingen går i en positiv retning. Vi ser samtidig ser en viss opphopning av risikofaktorer og særlige utfordringer i enkelte yrker og næringer. De største helseutfordringene, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet er knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager.

 • Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

 • I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

 • Disputas ved STAMI

  Komlavi Anani Afanou disputerer 22. mai 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Fungal aerosols: characterization and immunodetection of fungal fragments».

 • Hva skal vi tro på? Kunnskaper om årsaksforhold er sentrale for forebygging og behandling. Hvordan skal man skape sikker kunnskap? Hvilke krav skal man stille til forskning for å være sikker på konklusjonene?

 • Årets andre utgave av tidsskriftet omhandler ni vitenskapelige artikler, samt en redaksjonell artikkel om kroniske korsryggsmerter, kronisk nedsatt arbeidsevne - og ledelsesutfordringer i tilknytning til dette.

 • Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å indusere betennelse i forsøksdyr og kan dermed potensielt utgjøre helserisiko etter eksponering gjennom både yrke og via forbruk.

 • Nye forskningsfunn publisert i J Natl Cancer Institute viser at mennesker med en bestemt genetisk variasjon i CHRNA5-genet i gjennomsnitt bruker fire år lenger tid på å slutte og røyke. Studien viser også at de har større risiko for å utvikle lungekreft i yngre alder (fire år tidligere), sammenlignet med røykere uten denne genvarianten.

 • Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge dekker om lag 30.000 virksomheter med til sammen om lag 1,4 millioner arbeidstakere. I BHT arbeider det om lag 3000 som produserer om lag 2500 årsverk, herav om lag 300 legeårsverk.

 • Hvor grønt er grønt?

  I et globalt perspektiv vokser den grønne sektoren med grønne arbeidsplasser knyttet til miljøvennlige løsninger, fornybar energi, gjenvinning og rensing samt jobber med økt energieffektivitet. Jobber som kan bidra til å bevare miljøet og som arbeider for økt bærekraft.

 • Resultatene fra en ny undersøkelse ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det fremdeles er store forskjeller i eksponeringsnivå mellom ulike jobbgrupper i tunnel. Sjaktborere er høyest eksponert for alle målte luftforurensninger sammenliknet med de andre jobbgruppene. Tiltak bør iverksettes for å redusere luftkonsentrasjonene av aerosoler og gasser ved sjaktboring.

 • Engasjement for arbeidet har betydning i tilknytning til arbeidsevne – viser en ny doktorgradsavhandling som presenteres av Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 • Depresjon leder ofte til nedsatt funksjonsevne, og i mange sammenhenger også til sykemelding. En nylig publisert studie fra Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at man gjennom å tilpasse arbeidet, kan redusere antall sykedager sammenlignet med å kun behandle depresjonen.

 • En ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.