Nyhetsarkiv

Nyhet 28. oktober 2015

12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene ha...

Nyhet 21. oktober 2015

Arbeidsrelaterte hudproblemer

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant en at vann, rengjøringsprodukter og tørr inneluft var vikti...

Nyhet 20. oktober 2015

Disputas ved STAMI

Maysaa Nemer disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) med avhandlingen “Chemical Exposure and Respiratory Health among Female...

Nyhet 7. oktober 2015

Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning f...

Nyhet 5. oktober 2015

Mobbing i arbeidslivet er en mulig risikofaktor for utvikling av selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppf...

Nyhet 30. september 2015

Kan reduksjon av sykefraværet ha effekt i neste generasjon?

Forskning viser at sannsynligheten for sykmelding kan påvirkes av sykmeldingsmønsteret i omgivelsene – kolleger, familier, naboer. Me...

Nyhet 10. september 2015

Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og me...

Nyhet 2. september 2015

Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringe...

Nyhet 2. september 2015

Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i...

Nyhet 27. august 2015

Økt forebyggingspotensial ved bruk av biomarkører

Det er viktig å kunne finne frem til metoder som på et tidligst mulig stadium kan gi varsel om at kroppen reagerer negativt på en eksp...

Nyhet 27. august 2015

Eksposom og eksposomikk

For å forstå årsakene til, og forebygge sykdom, er det nødvendig å kartlegge de yrkes- og miljømessige årsakene i vid forstand. Hv...

Nyhet 6. august 2015

Sammenheng mellom ressurser, ansattes velvære og prestasjon i Norden

I en ny litteraturgjennomgang fra Nordisk Ministerråd, har forskere sett på flere ulike jobbressurser som er positivt forbundet med ans...

Nyhet 15. juli 2015

Ny skulptur ved STAMI

Kunstner Arne Ingvaldsen har på oppdrag fra KORO etablert/utført kunstverket Stifinner (Pathfinder) for STAMI.

Nyhet 27. juni 2015

Flere eldre inkluderes – mens flere unge står utenfor arbeidslivet

Rapport fra faggruppen for IA-avtalen: Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgan...

Nyhet 23. juni 2015

Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledel...

Nyhet 18. juni 2015

Kan mangel på søvn gi smerter i muskler og ledd?

Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forsknin...

Nyhet 17. juni 2015

Ny STAMI-rapport om LH-kreft ved Rosenborglaboratoriene, NTNU

Denne rapporten, Forekomst av lymfohematologisk kreft hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene, NTNU, omhandler forekomst av l...

Nyhet 10. juni 2015

Arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefravær

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utfører mange studier som ser på ulike faktorer som påvirker sykefraværet, og bidrar på en sl...

Nyhet 3. juni 2015

Disputas: Prøvetaking, måling og karakterisering av luftforureiningar i arbeidsatmosfæren ved aluminiumsmelteverk

Produksjon av aluminium har lenge vore knytt til uønskt eksponering av arbeidstakar for luftforureiningar frå elektrolyseprosessen. Tys...

Nyhet 3. juni 2015

Nye regler for farlige kjemikalier

Fra 1. juni i år gjelder nye regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres, merkes og emballeres (CLP-regelveket). Blant annet er n...

Nyhet 28. mai 2015

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

Norske yrkesaktive trives og er motiverte på jobb, og 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid. Vi har god...

Nyhet 26. mai 2015

Nye fakta om arbeidsmiljø og -helse i Norge

Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden...

Nyhet 21. mai 2015

Samarbeid og teamroller i BHT

I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Nyhet 15. mai 2015

Disputas ved STAMI

Komlavi Anani Afanou disputerer 22. mai 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Fungal aerosols: characterization and immunodetection of...

Nyhet 7. mai 2015

Arbeid som årsak til helse

Hva skal vi tro på? Kunnskaper om årsaksforhold er sentrale for forebygging og behandling. Hvordan skal man skape sikker kunnskap? Hvil...