Fra 2016 til 2019 var det en liten økning i hvor mange som meldte fra om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, fra 4,1 prosent til 4,5. Det kommer fram i den nye Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2021 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Unge kvinner rammes mest

De nye tallene viser at det har vært en tydelig økning i den yngste aldersgruppa. For arbeidstakere i aldersgruppa 17 til 24 år melder 17 prosent fra om at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i 2019, mot 11 prosent i 2016.

– Det er like stor økning blant menn som kvinner, men nivået er mye høyere blant unge kvinner. Det er en stor kjønnsforskjell, sier Tom Sterud, forsker ved STAMI og en av flere som har jobbet med Faktaboka.

Store forskjeller mellom yrker

Det er også store forskjeller mellom ulike yrker. De fire yrkesgruppene med klart høyest forekomst er servitøryrker, sykepleiere, pleie- og omsorgsansatte og politi/vakter. En fellesnevner for disse yrkene er utbredt kontakt med kunder, klienter eller pasienter.

De neste to yrkene på lista er butikkmedarbeidere og vernepleiere, som også innebærer mye kontakt med andre. Det er ifølge Sterud ikke mulig å bryte tallene ned på alder innenfor de ulike yrkene.

– Samtidig vet vi at unge kvinner er overrepresentert blant både servitører og sykepleiere, kommenterer han.

I begge disse yrkesgruppene ser forskerne en økning fra 2016 til 2019.

– Det som er viktig å huske på i dette bildet, er at i åtte av ti tilfeller er kilden til uønsket seksuell oppmerksomhet personer som ikke er tilknyttet arbeidsplassen, sier Sterud.

Øker risikoen for psykiske plager og sykefravær

Tallene viser også at midlertidig ansatte oftere oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet sammenlignet med fast ansatte. Det mener Sterud må ses i sammenheng med at flere unge og flere kvinner er midlertidig ansatt.

– I sum betyr dette at mange yrkesaktive som er i starten av yrkesløpet, utsettes for en type atferd som man ikke skal se på arbeidsplassen, og som vi ser øker risikoen for både psykiske plager og sykefravær, kommenterer han.

Hvorfor ser vi en økning ?

Med økt bevissthet rundt seksuell trakassering etter #metoo-kampanjen ville nok mange forvente at tallene skulle gå ned.

– Det er rimelig å anta at økt bevissthet kan påvirke atferd og gi færre hendelser. Samtidig vet vi at økt bevissthet kan føre til at folk rapporterer om atferd eller hendelser de tidligere har latt passere og ikke rapportert som trakassering, sier forskeren.

– Vi har mest tro på at tallene kan forklares med økt bevissthet og endrede holdninger til hva som defineres om akseptabel atferd, men kan ikke tallfeste det, legger han til.

STAMI har nylig publisert to vitenskapelige studier som bidrar til å belyse sammenhengen mellom ubehagelige konflikter, trusler/ voldshandlinger, mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet under arbeid og risiko for en økning av psykiske helseplager og legemeldt sykefravær.

Studiene viser en klar sammenheng mellom uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing og ubehagelige konflikter på arbeidsplassen og økt risiko for å utvikle symptomer på psykiske plager over tid. Vi finner også en klar sammenheng mellom det å oppleve trusler/vold, mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet og økt risiko for legemeldt sykefravær. Studien anslår at totalt 5 og 8 prosent av tilfellene med lavt sykefraværnivå (≤ 16 dager i løpet av ett år) og høyt sykefraværnivå (> 16 dager i løpet av ett år) tilskrives negative sosiale handlinger på arbeidsplassen.

– Studiene underbygger at det fortsatt er et betydelig forebyggingspotensial knyttet til å redusere forekomstene av disse arbeidsmiljøproblemene ute på norske arbeidsplasser. Slike studier er viktige fordi de peker på forebyggingspotensialet knyttet til spesifikke arbeidsmiljøfaktorer i norsk arbeidsliv. Dette gir et kunnskapsgrunnlag som myndigheter, parter og virksomheter kan bruke for å gjøre prioriteringer i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, sier Tom Sterud, som er førsteforfatter for de to studiene.

Les artiklene:

Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave: a three-wave prospective study of the general working population in Norway 

Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress: a 3-year prospective study of the general working population in Norway

Se opptak av frokostwebinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen – hva viser de nasjonale tallene?

Tom Sterud, seniorforsker på STAMI, tar utgangspunkt i Faktabok om arbeidsmiljø og helse og retter oppmerksomheten mot utviklingen når det gjelder risikoen for å bli utsatt for trakassering eller vold og trusler på arbeidsplassen. Frokostwebinaret ble avholdt 21. september 2021. Se opptaket her.

Se opptaket her