Tema

Organisatoriske forhold

Beskrivelse

Med organisatoriske forhold sikter vi til de ytre rammebetingelsene for arbeidshverdagen. Slik som arbeidets plassering, arbeidets lengde og grad av tilknytning til arbeidslivet, men også hvor stabilt og forutsigbart arbeidet er og hvorvidt en ofte stilles ovenfor blant annet omorganisering og nedbemanninger.

Organisatorisk arbeidsmiljø berører organiseringen av arbeidet og hvordan dette påvirker den yrkesaktive. Oppdatert kunnskap om hvilke organisatoriske faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nødvendig. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det organisatoriske arbeidsmiljøet og samspillet mellom arbeidsoppgaver og person, eller det vi kan kalle organisering og organisatoriske betingelser.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

 • Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

  En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

 • Førebygging gir gevinstar både for verksemdene og samfunnet

  Dei største helseutfordringane i Noreg både når det gjeld omfang og kostnader i form av redusert helse og produksjonstap er knytt til muskel- og skjelettlidingar og psykiske lidingar. Kostnader til uføretrygd og sjukefråvær relatert til desse diagnosegruppene er estimert til nærare 88,6 mrd. kroner per år, eller oppimot 60 prosent av produksjonstapet.

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  Alle som utfører arbeid påvirkes av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer. Det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge vurderes som positivt i de fleste internasjonale studier og sammenlikninger. Like fullt er det fortsatt utfordringer og forbedringspotensial i norsk arbeidsliv knyttet til forebygging av psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold.

 • Langpendling og helseplager

  Mange yrkesaktive har lang reisevei til jobb, og pendlingen kan være en mental og fysisk belastning. I internasjonale studier har man tidligere sett en sammenheng mellom langpendling og helseplager. En ny studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NSB BHT og STAMI viser at langpendlere i jernbanesektoren rapporterte mer helseplager, som de relaterte til pendling, og generelt noe dårligere helse, enn kortpendlere.

STAMI-TV