Hjemmekontor og kombinasjonen av arbeid hjemme og på arbeidsplassen kommer til å bli vanlig etter Covid-19-pandemien. Siden hjemmekontor var en pålagt unntakstilstand for svært mange under pandemien, undersøkte forskerne derfor forholdene i tidsrommet 2005 til 2019 – før pandemien.

Hva har forskerne studert?

Målet med denne studien var å finne ut hvor vidt å arbeide i hjemmet, og forventninger om å være tilgjengelig for arbeidsgiver på fritiden, påvirker ansattes oppfatning av arbeidsmiljø og trivsel, helse, organisatorisk tilknytning til jobben eller intensjoner om å slutte i jobben.

Arbeid hjemme har både positive og utfordrende følger

De som arbeidet noe hjemme, rapporterte mer kontroll over beslutninger (dvs frihet til å fatte beslutninger selv), mer bemyndigende ledelse (dvs at leder stimulerer til selvstendighet og utvikling), mer opplevd tilknytning til virksomheten, en opplevelse av at virksomheten i større grad prioriterte ansattes ve og vel, og noe mer positivt humør (positiv affekt).

Arbeid hjemme byr også på utfordringer. De som arbeidet noe hjemme, rapporterte at de hadde høyere jobbkrav. Dette kan skyldes at de arbeider hjemme pga høye krav eller at det å arbeide hjemme bidra til at man vurderer arbeidet som mer krevende. De rapporterte også litt mer rollekonflikter og rolleuklarhet. De som arbeidet hjemme, rapporterte at de oftere ikke var ferdige med jobben når de gikk til sengs (men bare noen få rapporterte søvnproblemer) og mer jobb-privatliv konflikt.

Forventninger om å være tilgjengelig for arbeidsgiver på fritiden hadde bare negative følger. De som rapporterte forventninger om å være tilgjengelig, rapporterte høyere nivåer av jobbkrav, rolleuklarhet og rollekonflikter. De rapporterte også mindre sosial støtte fra nærmeste leder og medarbeiderne, og at ledere i mindre grad var rettferdige. Dessuten var forventninger om å være tilgjengelig forbundet med nakkesmerter, psykiske plager (mental distress), søvnproblemer, tanker om at arbeidet ikke var ferdig når man gikk til sengs, konflikt mellom jobb og privatliv, lavere tilknytning til virksomheten og intensjoner om å slutte i jobben.

Konklusjoner

Hjemmearbeid var assosiert med positive faktorer og med utfordringer. Studien påviser spesifikke utfordringer ved jobbkrav, rolleforventninger og støtte fra medarbeidere som man må være oppmerksom på ved hjemmearbeid.

Forventninger om å være tilgjengelig på fritiden assosiert med en rekke potensielt negative arbeidsfaktorer, negative virkninger på helse, lavere opplevd tilknytning til virksomheten og til intensjoner om å slutte i jobben. Det var ingen langtidseffekter.

Om studien

Studien ble basert på svar fra 7861 kontoransatte som rapporterte antall timer de arbeidet hjemme og 3146 som rapporterte hvor ofte de opplevde forventninger om å være tilgjengelig for arbeidsgiver på fritiden. Studien tok hensyn til alder, kjønn, utdanningsnivå og overtidsarbeid i analysene, dvs funnene om arbeid i hjemmet skyldes ikke overtidsarbeid.

Forskerne gjorde også prospektive analyser med to års oppfølging med henholdsvis 5258 som svarte på spørsmål om arbeid i hjemmet og 2082 som svarte på spørsmål om å være tilgjengelig. Det var ingen signifikante langtidsvirkninger.