Søvn

Nyhet 15. mars 2021

Hvorfor trenger vi søvn?

Når man forstår hva søvnen gjør, burde det være åpenbart at tilstrekkelig søvn er nødvendig for funksjonsevne på kort og lang sikt – og f...

Nyhet 1. mars 2021

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, ...

Nyhet 21. januar 2021

Søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom flere år kartlagt sammenhengen mellom arbeidstid, søvn og muskelskjelettplager. Nå vise...

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 1. desember 2020

Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager

Mobbing i arbeidslivet har trolig mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt. Det konkluderer Dhaksshaginy Rajalingam ved State...

Nyhet 13. november 2020

Presentasjon av prosjekt om skiftarbeid og arbeidstid

Få med deg funnene fra det nordiske samarbeidsprosjektet om arbeidstid og skiftarbeid. Forskerne ved STAMIs søsterinstitutt i Finland pre...

Nyhet 22. juli 2020

Fra ferie til jobb - råd om søvn og døgnrytme

– Et godt råd for å få en mykere start på jobb kan være å gradvis snu døgnet de siste dagene av ferien, sier Dagfinn Matre, forsker ved S...

Nyhet 22. juli 2020

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere tungt å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korleis d...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å være ...

Nyhet 2. april 2019

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekan...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep

Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Tarvainen, Mika P.; Järvelin-Pasanen, Susanna; Wagstaff, Anthony; Goffeng, Lars Ole; Bugge, Merete Drevvatne; Skare, Øivind; Lie, Jenny-Anne Sigstad

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The association of sleepiness, insomnia, sleep disturbance and pain: a study amongst shiftworking nurses

Katsifaraki, Maria; Nilsen, Kristian Bernhard; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Bjorvatn, Bjørn; Härmä, Mikko; Matre, Dagfinn

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Sleep quality and methylation status of selected tumor suppressor genes among nurses and midwives

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sleep quality and methylation status of core circadian rhythm genes among nurses and midwives

Bukowska-Damska, Agnieszka; Reszka, Edyta; Kaluzny, Pawel; Wieczorek, Edyta; Przybek, Monika; Zienolddiny, Shanbeh; Peplonska, Beata

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway

Johannessen, Håkon Andre; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie (2014)

STAMI-rapport nr. 1/2014. Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsm...

Lie, Jenny-Anne S.

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Effects of psychological and social work factors on self-reported sleep disturbance and difficulties initiating sleep

Vleeshouwers, Jolien Josepha Helena; Knardahl, Stein; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health

Nielsen, Morten Birkeland; Hystad, Sigurd William; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Experimental sleep restriction facilitates pain and electrically induced cortical responses

Matre, Dagfinn; Hu, Lu; Viken, Leif Andre; Hjelle, Ingri Berild; Wigemyr, Monica; Knardahl, Stein; Sand, Trond; Nilsen, Kristian Bernhard

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Conditioned pain modulation is not decreased after partial sleep restriction

Matre, Dagfinn; Andersen, Maria Raae; Knardahl, Stein; Nilsen, Kristian Bernhard

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The effect of sleep restriction on laser evoked potentials, thermal sensory and pain thresholds and suprathreshold pain in healthy subjects

Ødegård, Siv Steinsmo; Omland, Petter Moe; Nilsen, Kristian Bernhard; Stjern, Marit; Gravdahl, Gøril Bruvik; Sand, Trond

Nyhet 8. mars 2014

Arbeidstid og helse

Kan arbeidstid og arbeidstidsordningar ha innverknad på helsa? Dette spørsmålet har i seinare tid fått mykje merksemd. Statens arbeidsmil...