Hjem Nyheter Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvi[...]

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, viser nye studier fra STAMI. Søvnvansker kan igjen føre til fysiske og psykiske problemer.

I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. Det er mange årsaker til søvnproblemer, men 38 prosent av de som rapporterer å søvnvansker, sier at plagene helt eller delvis skyldes forhold på jobb. Tidligere forskning fra STAMI har vist at det psykososiale arbeidsmiljøet er særlig viktig med hensyn til søvn, men disse studiene har kun inkludert et begrenset antall arbeidsfaktorer og det har hittil vært mindre kjent hvordan mobbing på arbeidsplassen kan påvirke søvn og søvnvansker hos ansatte.

Sammenhengen mellom mobbing og søvn har derfor nylig blitt undersøkt i en serie studier i et samarbeidsprosjekt mellom STAMI og Universitetet i Bergen.

– Oppsummert viser studiene en klar sammenheng mellom å bli utsatt for mobbing og risiko for å få alvorlige søvnproblemer, som insomni, forteller Morten Birkeland Nilsen, forsker ved STAMI og en av forskerne bak de nye studiene.

Hva er mobbing?

Mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en maktubalanse i forhold til mobber, noe som gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene.

Mobbehandlinger kan for eksempel være at man blir utsatt for verbale angrep, å bli baksnakket, eller bli sosialt ekskludert. Det kan også være handlinger rettet mot arbeidet, slik som å bli satt til arbeid under kompetansenivå eller å ikke bli gitt informasjon som er nødvendig for å gjennomføre arbeidsoppgaver.

Disse mobbehandlingene kan også foregå digitalt, ved at man for eksempel blir utelatt fra epostkommunikasjon, ikke blir invitert inn i digitale møtepunkt eller at man blir latterliggjort på sosiale medier.

Sammenheng mellom mobbing og insomni

I den første studien gjennomførte forskerne en systematisk kunnskapsoppsummering for å få en oversikt over eksisterende forskning. Det ble funnet 26 tidligere studier som hadde undersøkt sammenhenger mellom mobbing og søvn.

– Studiene i kunnskapsoppsummeringen viste at ansatte som opplevde seg mobbet hadde hele 131 prosent større sannsynlighet for søvnproblemer, sier forskeren.

Dette er en kunnskapsoppsummering

I en systematisk kunnskapsoppsummering (også kalt litteraturgjennomgang) samler, vurderer og oppsummerer man all tilgjengelig forskning på et gitt tema for å få oversikt over tidligere forskning, kunne se på sammenhenger og finne kunnskapshull. I dette tilfellet på sammenhengen mellom mobbing og søvnproblemer.

Kunnskapsoppsummeringer kan vise sammenhenger som er tydelige, eller ikke tydelige, og forteller oss noe om hva vi med stor grad av sikkerhet kan si at henger sammen med hva, og hva vi med noe mindre grad av sikkerhet kan si noe om.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer representerer et balansert og fullstendig bilde av den samlede kunnskapen, og er derfor ansett som den mest pålitelige formen for vitenskapelig studie.

For å gjennomføre en kunnskappsoppsummering, søker man først etter all eksisterende kunnskap på et tema man ønsker å vite noe om. Deretter velger man ut de studiene som er relevante, og vurderer kvaliteten deres. Kun de studiene som har god nok kvalitet blir tatt med videre. Deretter trekker man ut resultatene fra hver enkeltstudie, og slår de sammen til et nytt resultat som presenteres i en ny artikkel – en systematisk kunnskapsoppsummering.

De fleste studiene i kunnskapsoppsummeringen hadde derimot ikke høy nok kvalitet til å kunne generalisere funnene. Hovedvekten av studiene hadde undersøkt mobbing og søvnproblemer på ett og samme tidspunkt, noe som ikke gjorde det mulig å si noe om årsakssammenhenger. Man kunne for eksempel ikke utelukke at sammenhengen kunne forklares vet at personer som har søvnproblemer har lavere terskel for å oppleve seg mobbet eller faktisk bli mobbet.

For å kunne sikrere si noe om hvorvidt mobbing påvirker søvn, gjennomførte forskerne en prospektiv oppfølgingsstudie, som vil si at man undersøker deltakere i studien over tid. De undersøkte sammenhengen med et seksmåneders tidsintervall i et utvalg som inkluderte over 1100 norske arbeidstakere.

– Oppfølgingsstudien viste at personer som var utsatt for mobbing rapporterte en signifikant økning i søvnproblemer over tid, forteller Birkeland Nilsen.

Studien viste at det ikke var en sammenheng mellom det motsatte – altså at å ha søvnproblemer ikke øker risikoen for å oppleve seg mobbet.

Sammenlagt indikerer resultatene i de nye studiene at mobbing er en viktig jobbrelatert risikofaktor for søvnproblemer.

Ikke overraskende at mobbing påvirker søvn

– Det er ikke overraskende at å bli utsatt for mobbing på jobben har alvorlige og skadelige konsekvenser for søvn, fastslår Birkeland Nilsen.

– Arbeidsplassen er svært viktig med hensyn til ansattes økonomiske situasjonen, deres personlige identitet og helse og velvære. Har man det ikke bra på jobb, kan det føre til ulike plager.

Søvn viktig for god fysisk og psykisk helse

Søvn er essensielt for fysisk og psykisk helse. Søvn påvirker en rekke fysiologiske prosesser slik som regulering av immunrespons, appetitt, hormonutskillelse og funksjonen til hjerte- og karsystemet.

God søvn er derfor nødvendig for restitusjon og funksjonsevne og selv milde søvnvansker er forbundet med svekket livskvalitet og helse.

– Å få ny kunnskap om årsaker til søvnproblemer er derfor viktig for å ivareta fysisk og psykisk helse, understreker Birkeland Nilsen.

Mobbing og andre helseproblemer

Fra før har forskning pekt på at mobbing kan gå hardt utover folks helse. En kunnskapsoppsummering fra 2018 viser at mobbing på jobb gir fysiske og psykiske helseplager, selvmordstanker og økt risiko for både sykefravær og uføretrygd.

Birkeland Nilsen peker på viktigheten av at virksomheter gjør tiltak og har prosedyrer for å forebygge mobbing på jobb, og å håndtere mobbing dersom det skulle oppstå.

Ledelse viktig – men vi må forske mer på tiltak

Når det gjelder forskning på tiltak, er kunnskapen fortsatt nokså begrenset. Til nå vet vi at blant annet støtte fra ledelse spiller en viktig rolle med hensyn til ansattes helsemessige reaksjoner etter mobbing , men vi trenger å vite mer om hvordan organisasjoner i bedre grad kan jobbe for å hindre mobbesaker, samt å redusere konsekvenser av mobbing. I videre forskning vil vi derfor gjennomføre intervensjonsstudier som tester ut ulike tiltak og effektene av disse.

Birkeland Nilsen utdyper at slike tiltak bør finne sted på primærnivå (forebygging), sekundærnivå (håndtering) og sekundærnivå (bearbeiding).

Vitenskapelige artikler

Tidligere publikasjoner på sammenhengen mellom psykososiale forhold på jobben og søvn

Få nyhetsbrev
Lukk