STAMI-rapport nr. 1/2014. Et stadig økende antall arbeidstakere i Norge har en arbeidstid som avviker fra vanlig 08-16 arbeidsdag. Spørsmål om helseskadelige effekter som følge av arbeidstid og arbeidstidsordninger har den senere tid fått økt oppmerksomhet i norsk arbeidsliv. Også internasjonalt har det vært en betydelig forskningsinnsats angående mulige helse- og sikkerhetseffekter av ulike arbeidstidsbelastninger. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har engasjert seg i dette feltet gjennom ulike prosjekter. Rapporten ”Arbeidstid og helse, en systematisk litteraturstudie” (2008), er et resultat av dette arbeidet. Det publiseres stadig nye artikler om emnet, og STAMI har derfor oppdatert kunnskapsstatus ved å søke etter og vurdere relevante artikler publisert i perioden juli 2008 – mars 2012.

Som i 2008-rapporten, evalueres betydningen av eksponeringene skift-/nattarbeid og lange arbeidstider med hensyn på utfall av typen helse, sikkerhet og funksjon. Et systematisk søk i 5 ulike litteraturdatabaser resulterte innledningsvis i ca. 31.500 treff. I alt 452 artikkelsammendrag ble vurdert nærmere med hensyn på inklusjonskriterier og kvalitet, og 99 fulltekstartikler ble vurdert å være av god nok kvalitet til omtale i rapporten. Konklusjonene i hvert kapittel er hovedsakelig basert på studier som følger en gruppe personer over en tid (prospektive eller longitudinelle studier), siden det er fra denne typen studier man kan si noe om sammenhengen mellom årsak og virkning.

Det er ingen store endringer i konklusjonene angående sammenhengen mellom skiftarbeid og helse, sikkerhet eller funksjon, sammenliknet med 2008-rapporten. For noen utfall er nye studier med på å styrke holdepunktene for en sammenheng. For andre utfall er det ikke kommet ny viten som øker vår kunnskap. Hovedkonklusjonen er ikke endret i forhold til i 2008 for noen av utfallene.

Lie, Jenny-Anne S.; Goffeng, Lars Ole; Gravseth, Hans Magne ; Matre, Dagfinn ; Lie, Arve; Arneberg, Line; Ljoså, Cathrine Haugene
2014 nr. 1
Les publikasjon Åpen tilgang