Publikasjoner

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Fakta om arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

STAMI-rapport nr. 5/2023. Denne rapporten presenterer resultater fra tilleggsundersøkelsen til den landsomfattende Arbeidskraftundersøkel...

Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram. Andre rapport

STAMI-rapport nr. 6/2023. Formålet med denne rapporten er å beskrive endringer i arbeidsmiljøet og sykefravær blant virksomheter som tar ...

Degerud, Eirik; Marti, Andrea Rørvik; Moazami, Therese Nitter; Rosenquist, Espen; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen. En kunnskapsoppsummering

Det har blitt gjennomført en kunnskapsinnhenting om eksponering for dieseleksos på arbeidsplasser i norsk petroleumsnæring. Dette på bakg...

Simensen, Vincent; Skaugset, Nils Petter; Nilsen, Hilde; Lunde, Morten; Sveen, Sølvi; Hammer, Stine Eriksen

Publikasjoner Utgivelsesår 2023

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenligning

Denne rapporten omtaler resultatene fra den sjuende EWCS-undersøkelsen (2021), som er en av verdens største undersøkelser om arbeidsforho...

Mjaaland, Beate; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Øygardslia, Helene; Rosenquist, Espen ; Østhus, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Laserskjæring av metallplater. Karakterisering av partikler som dannes ved laserskjæring av metallplater

STAMI-rapport nr. 1/2022. Laserskjæring brukes i metallbearbeiding og benytter en høyenergi laser som skjærer stål og andre metalliske le...

Hammer, Stine Eriksen; Ervik, Torunn Kringlen; Graff, Pål; Dahl, Kari; Hovik, Jon; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Halvorsen, Johanne Østereng

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram

STAMI-rapport nr. 2/2022. Dette er en delrapport i prosjektet «Kartlegging av arbeidsmiljøforhold i IA-bransjeprogram» som forskere ved S...

Hanvold, Therese Nordberg; Degerud, Eirik Magnus Meek; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer– Delrapport 2: Transformasjon og spredning av asbestfibre ved brann

STAMI-rapport nr. 3/2022

Graff, Pål; Ervik, Torunn Kringlen; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Tiltak for primærforebygging i gjenvinningsbransjen. Delrapport II: Effekt av tiltak (survey-feedback metode) på arbeidsmiljø, helseplager og sykefravær

STAMI-rapport nr. 4/2022

Finne, Live Bakke; Knardahl, Stein; Emberland, Jan Shahid; Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Marit; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2022

Prosjektrapport for EXPO- prosjektet. Eksponering for løsemidler ved billakkering og biloppretting

STAMI-rapport nr. 5/2022. Prosjektet «Eksponering for løsemidler ved billakkering og biloppretting» ble igangsatt som en av de bransjeret...

Graff, Pål; Hovik, Jon; Friisk, Grete; Helmersmo, Kristin; Østrem, Ragnhild Beate Strand

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Future of work – Work environment and occupational health. A modified Delphi survey of work environment experts in Norway and Denmark

Christensen, Jan Olav; Vleeshouwes, Jolien; Finne, Live Bakke; Sørensen, Kathrine; Rasmussen, Lene; Kristiansen, Jesper

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer – Delrapport 1: Asbestmålinger ved rivning av asbestholdige byggematerialer

Graff, Pål; Ervik, Torunn Kringlen; Hammer, Stine Eriksen; Hovik, Jon; Synnes, Ole Martin; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk

I rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte...

Bakke, Berit; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Hanvold, Therese Nordberg; Løvseth, Eva Kristin; Mjaaland, Beate; Sterud, Tom; Øygardslia, Helene

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering

Fløvik, Lise; Lunde, Lars-Kristian; Vleeshouwes, Jolien; Johannessen, Håkon Andre; Finne, Live Bakke; Mohr, Benedicte; Jørgensen, Ingrid Løken; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Delrapport I: Sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager, legemeldt sykefravær, jobbutilfredshet og tanker om å slutte i jobben

STAMI-rapport nr. 1/2020. Resultatene i denne første delrapporten fra prosjektet «Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefra...

Finne, Live Bakke; Emberland, Jan Shahid; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Elka, Shahrooz; Skogstad, Marit; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet

STAMI-rapport nr. 4/2020. Åpne kontorkonsepter (“open-plan office”, ABW) innføres i svært mange nybygg og virksomheter. Begrunnelser er a...

Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

En bra dag på jobb. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis. Evaluering av pilotprosjekt

STAMI-rapport nr. 3/2020. Sluttrapport fra pilotprosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis»

Evensen, Mariama Cham; Schøning, Margrethe; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Smith-Isaksen, Marte; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: a literature review

STAMI-rapport nr. 2/2020. Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid må og kan utføres ...

Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke; Garde, Anne Helene; Nielsen, Morten Birkeland; Sørensen, Kathrine; Vleeshouwes, Jolien

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Skulderbelastning hos frisører ved bruk av to typer fønere

STAMI-rapport nr. 4/2018. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om et nytt prinsipp for utforming av en profesjonell hårføner vil ...

Wærsted, Morten; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring

STAMI-rapport nr. 2/2018. Rapporten er todelt, første del gir en beskrivelse av teknologien som bransjen i dag benytter og risikoutsatte ...

Daae, Hanne Line; Heldal, Kari K.

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2018. Faktaboka om arbeidsmiljø og helse kommer ut hvert tredje år og kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert st...

Tynes, Tore; Sterud, Tom; Løvseth, Eva Kristin; Johannessen, Håkon Andre; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkan, Anne Mette; Bakke, Berit; Aagestad, Cecilie

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Utførelse av arbeid – oversikt over arbeidsmiljøforhold. Kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien

STAMI-rapport nr. 1/2018. Dette prosjektet er et bidragsprosjekt der STAMI, med økonomisk støtte fra Norsk Industri og med praktisk tilre...

Nordby, Karl-Christian; Pedersen, Ine; Hovik, Jon; Afanou, Komlavi Anani; Hildre Trulssen, Tonje; Heldal, Kari Emilie

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver. En 15 måneders oppfølgingsundersøkelse

STAMI-rapport nr. 1/2017. Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden ...

Skogstad, Marit; Skare, Øyvind; Lunde, Lars-Kristian; Mamen, Asgeir; Aass, Hans-Christian; Einarsdóttir, Elín; Alfonso, Jose Hernán; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Rengjøringsmidler i sprayform. Frigir de helsefarlige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?

STAMI-rapport nr. 2/2017. Tidligere studier har påvist økt risiko for utvikling av astma både blant profesjonelle renholdere og andre yrk...

Olsen, Raymond; Pedersen, Ine; Berlinger, Balazs; Nordby, Karl-Christian; Daae, Hanne Line; Johansen, Thea Haugsten; Alfonso, Jose Hernan; Løvseth, Eva Kristin; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

STAMI-rapport nr. 3/2017. Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet...

Aagestad, Cecilie; Bjerkan, Anne Mette; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr 4/2017. Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De sis...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian