Partikler og kjemikalier – røyk, gass, støv

 Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte.

I arbeidslivet kan man utsettes for mange ulike typer støv, avhengig av hvilket arbeid man utfører. Ifølge tall fra avdelingen Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse ved STAMI, rapporterer flere ulike yrkesgrupper å være til dels meget utsatt for støveksponering i arbeidet. De som oppgir å være høyest eksponert finner man innenfor sektorene bygg og anlegg, industri og landbruk. Også andre yrkesgrupper rapporterer om støveksponering, for eksempel innen renholdssektoren og helsesektoren.

Når støv skal defineres i forskningssammenheng, benyttes begrepet aerosoler om luftbårne partikler, dråper og spray. Disse deles ofte inn i undergruppene bioaerosoler, samt organisk og uorganisk støv, avhengig av deres sammensetning.

Noen eksempler på bioaerosoler er kornstøv, trestøv, mikroorganismer som bakterier og muggsopp, mykotoksiner og bakterier med endotoksiner. Organisk støv kan være små dråper fra en spraymaling som brukes til billakkering, stekeos, dieseleksos, rengjøringsmidler eller partikler som genereres når du glider skiene dine. Eksempler på uorganisk støv er mineralstøv fra stein, kvarts, sement eller asbest, metallstøv som blant annet finnes i sveiserøyk og kjemikaliestøv som man blant annet finner i kunstgjødsel.

Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte. Hvilke helseeffekter som følger av eksponeringen avhenger av partiklenes størrelse og deres kjemiske sammensetning. I tillegg har individuell følsomhet betydning for hvilken effekt en eksponering kan gi.

STAMI har mange forskningsprosjekt hvor vi ser på ulike former for eksponering for støv og helseeffekter; fra kornstøv i møller, til støv i produksjon av aluminium, fra trestøv, sementstøv og asfalt, til avløp og flere andre typer industrier og yrker hvor en utsettes for eksponeringer for støvtyper som alle kan gi forskjellige helseeffekter.

Prosjekt 26. mai 2023

Dieseleksponering i petroleumsnæringen – Hva vet vi og hva vet vi ikke?

I dette prosjektet skal vi innhente og bearbeide kunnskap knyttet til dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2022
Nyhet 11. mai 2023

Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen

Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for første gang beskrevet hvordan soppsporer og sammensettingen av sopparter påvirker immunf...

Nyhet 2. mai 2023

Lavere eksponering for løsemidler i bilbransjen  

En ny STAMI-rapport viser at det generelt er lave nivåer av løsemidler i forhold til gjeldende grenseverdi ved arbeid med billakkering og...

Nyhet 11. april 2023

Ønsker mer kunnskap om arbeidsmiljøet i veksthus

STAMI samarbeider nå med produsenter i gartneribransjen for å få mer kunnskap om arbeidsmiljøet inne i veksthus. Forskerne ønsker også å ...

Prosjekt 27. mars 2023

Måling av asbest ved brann og ved arbeid på branntomter

Selv om det fra 1985 har vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge finnes det fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igje...

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2029
Nyhet 21. februar 2023

Dieseleksos kan vere ei helseutfordring i petroleumsnæringa

I ei ny kartlegging oppgir ein stor del av verksemder i næringa at eksponering for dieseleksos er ei arbeidsmiljøutfordring.

Nyhet 8. februar 2023

Her utviklar STAMI ny kunnskap om nanopartiklar i lungene

Forskarar ved STAMI og NILU har utvikla og testa ein avansert lungemodell for å få betre kunnskap om korleis nanopartiklar verkar på menn...

Nyhet 11. januar 2023

Lær meir om eksponering for mikroorganismar

Mikroorganismar er overalt – også på mange arbeidsplassar. I mars arrangerer STAMI og NIVA kurs om eksponering og risikovurdering av mikr...

Nyhet 19. desember 2022

Hva inneholder støvet inne på sementfabrikken?

Luften inne i et sementproduksjonsanlegg inneholder store mengder partikler, som de ansatte kan puste inn og få i lungene. Nå har forsker...

Nyhet 12. desember 2022

Follobana gir oss ny kunnskap om moderne tunneldriving

Etter 18 millionar arbeidstimar er den lange togtunnelen ferdig. STAMI har vore med, og samla inn ny kunnskap om arbeidsmiljøet på modern...

Prosjekt 24. november 2022

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Kurs

Basiskurs i prøvetaking

Har du lite erfaring i arbeid med overvaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og ønsker meir kunnskap? Dette kurset gir deg grunnleg...

Nyhet 13. oktober 2022

Kurs om statistikk for undersøkingar av yrkeseksponering og helseutfall

STAMI leiar eit NIVA-kurs som vil gi innsikt i å bruke statistiske metodar for å undersøke yrkeseksponeringar og helserisiko. Kurset er p...

Nyhet 8. september 2022

Risiko for spredning av frie asbestfibre ved brann

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ser på mulig eksponering for asbest hos brannkonstabler ved arbeid under brann og...

Nyhet 7. september 2022

Anbefaler grenseverdikriterier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

Den nordiske ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har nylig gitt ut en oversikt over kunnskap om grenseverdier f...

Nyhet 29. august 2022

Blir nervesystemet påvirket av aluminiumseksponering?

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på om yrkeseksponering for aluminium påvirker nervesystemet. Det er det l...

Nyhet 3. mai 2022

Kor godt vernar branndressen mot røyk og varme?

Kva slags stoff blir huda eksponert for når brannkonstablane sløkker ein brann, og kva slags verneklede vernar best mot desse stoffa? Det...

Nyhet 2. mars 2022

Kva inneheld støvet som svever i lufta på eit bakeri?

Støvet frå mjøl og andre tørre råvarer kan tilsette i næringsmiddelindustrien puste inn i lungene. Derfor studerer STAMI kva som finst i ...

Nyhet 17. februar 2022

Høge nivå av sopp og bakteriar i avfallsanlegg

Dei tilsette på anlegg som sorterer avfallet vi kastar i søpla heime, blir eksponerte for høge nivå av sopp og bakteriar, viser ein ny ST...

Prosjekt 8. februar 2022

Bioaerosoler i sjømatindustrien

Kartlegger sammensetningen av allergi- og inflammasjonsskapende bioaerosoler i sjømatindustrien, og undersøker de underliggende cellulære...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 26. januar 2022

Eksponering for trestøv og andre viktige forbindelser ved trebearbeiding

Prosjektet skal fremskaffe mer detaljert kunnskap om eksponering ved trebearbeiding, blant annet hvilke komponenter som finnes i støvet o...

Pågående Prosjektperiode  – 
Nyhet 21. januar 2022

Kartlegger partikler som dannes under laserskjæring

Forskere fra STAMI har for første gang kartlagt partiklene arbeidstakere i norske laserskjæringsbedrifter utsettes for.

Nyhet 14. januar 2022

Har funnet nye biomarkører hos kornstøvutsatte arbeidere

Ny studie har funnet fem biomarkører som kan ha potensiale som tidlige sykdomsmarkører hos dem som utsettes for kornstøv i arbeidet.

Prosjekt 25. november 2021

Proteiner i luft – Ny markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien?

Formålet med prosjektet er å undersøke om proteiner i luft kan være en god markør for luftbåren eksponering i næringsmiddelindustrien, sa...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2025
Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for plantevernmidler og mikrobiologisk mangfold blant veksthusansatte

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om eksponering for utvalgte plantevernmidler blant veksthusarbeidere i Norge, hvordan denne ...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2024