Partikler og kjemikalier – røyk, gass, støv

 Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte.

I arbeidslivet kan man utsettes for mange ulike typer støv, avhengig av hvilket arbeid man utfører. Ifølge tall fra avdelingen Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse ved STAMI, rapporterer flere ulike yrkesgrupper å være til dels meget utsatt for støveksponering i arbeidet. De som oppgir å være høyest eksponert finner man innenfor sektorene bygg og anlegg, industri og landbruk. Også andre yrkesgrupper rapporterer om støveksponering, for eksempel innen renholdssektoren og helsesektoren.

Når støv skal defineres i forskningssammenheng, benyttes begrepet aerosoler om luftbårne partikler, dråper og spray. Disse deles ofte inn i undergruppene bioaerosoler, samt organisk og uorganisk støv, avhengig av deres sammensetning.

Noen eksempler på bioaerosoler er kornstøv, trestøv, mikroorganismer som bakterier og muggsopp, mykotoksiner og bakterier med endotoksiner. Organisk støv kan være små dråper fra en spraymaling som brukes til billakkering, stekeos, dieseleksos, rengjøringsmidler eller partikler som genereres når du glider skiene dine. Eksempler på uorganisk støv er mineralstøv fra stein, kvarts, sement eller asbest, metallstøv som blant annet finnes i sveiserøyk og kjemikaliestøv som man blant annet finner i kunstgjødsel.

Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte. Hvilke helseeffekter som følger av eksponeringen avhenger av partiklenes størrelse og deres kjemiske sammensetning. I tillegg har individuell følsomhet betydning for hvilken effekt en eksponering kan gi.

STAMI har mange forskningsprosjekt hvor vi ser på ulike former for eksponering for støv og helseeffekter; fra kornstøv i møller, til støv i produksjon av aluminium, fra trestøv, sementstøv og asfalt, til avløp og flere andre typer industrier og yrker hvor en utsettes for eksponeringer for støvtyper som alle kan gi forskjellige helseeffekter.

Nyhet 15. oktober 2020

Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og luf...

Nyhet 22. september 2020

Eksponering for biologiske og kjemiske komponenter i norske sagbruk

I en nylig publisert studie har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøkt hvilke forhold i sagbruk, sorterverk og høvl...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å endre...

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stoff...

Nyhet 31. august 2020

Har sett på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og hjerte- og karsykdom

Den Nordiske Ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har vurdert sammenhengen mellom kjemisk eksponering i arbeidsm...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 2. mars 2020

Helseeffekter av nanocellulose - hvilken rolle spiller immunceller?

Nanocellulose er et nytt og attraktivt biomateriale som benyttes innen mange forskjellige industrier. I en ny prisvinnende studie har STA...

Prosjekt 13. januar 2020

Helseeffekter av biologisk eksponering i avfallsbransjen

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall. Vi vil også studere om helseeffekt...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Kurs 10. oktober 2019

Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbei...

Prosjekt 19. september 2019

Undersøker hvordan man best kan måle eksponering for benzen

Formålet med prosjektet er å undersøke om eksponering for benzen kan kartlegges like godt, eller bedre, med urinprøver som med luftprøver...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 24. mai 2019

Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri

Sammenheng mellom støv i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer blant arbeidere i sementindustrien i Europa er undersøkt. Stu...

Nyhet 20. mai 2019

Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant ann...

Nyhet 10. april 2019

Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrev...

Nyhet 27. februar 2019

Oljebransjen inne i EXPO

STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemd...

Nyhet 5. desember 2018

Nano- og ultrafine partikler i luft

Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- ...

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Nyhet 30. august 2018

EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeidet s...

Kurs 9. juli 2018

Dagsseminar om spirometri 12. september

STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv...

Nyhet 23. mai 2018

Ny doktorgrad ved STAMI - Isocyansyre i arbeidsluft

Isocyanater benyttes industrielt hovedsakelig til produksjon av polyuretaner. Isocyanater kan dannes ved termisk dekomponering av materia...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Criteria for grouping of manufactured nanomaterials to facilitate hazard and risk assessment, a systematic review of expert opinions.

Landvik, Nina Elisabeth; Skaug, Vidar; Mohr, Benedicte; Verbeek, Jos; Zienolddiny, Shanbeh

Nyhet 23. mars 2018

Kvartseksponering øker risiko for slag

Ny forskning viser at personer som er utsatt for kvarts i arbeidsmiljøet har økt risiko for slag i tidligere alder enn befolkningen for ø...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Hydrogen sulphide exposure in waste water treatment

Austigard, Åse Dalseth; Svendsen, Kristin V Hirsch; Heldal, Kari Emilie