Partikler og kjemikalier – røyk, gass, støv

 Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte.

I arbeidslivet kan man utsettes for mange ulike typer støv, avhengig av hvilket arbeid man utfører. Ifølge tall fra avdelingen Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse ved STAMI, rapporterer flere ulike yrkesgrupper å være til dels meget utsatt for støveksponering i arbeidet. De som oppgir å være høyest eksponert finner man innenfor sektorene bygg og anlegg, industri og landbruk. Også andre yrkesgrupper rapporterer om støveksponering, for eksempel innen renholdssektoren og helsesektoren.

Når støv skal defineres i forskningssammenheng, benyttes begrepet aerosoler om luftbårne partikler, dråper og spray. Disse deles ofte inn i undergruppene bioaerosoler, samt organisk og uorganisk støv, avhengig av deres sammensetning.

Noen eksempler på bioaerosoler er kornstøv, trestøv, mikroorganismer som bakterier og muggsopp, mykotoksiner og bakterier med endotoksiner. Organisk støv kan være små dråper fra en spraymaling som brukes til billakkering, stekeos, dieseleksos, rengjøringsmidler eller partikler som genereres når du glider skiene dine. Eksempler på uorganisk støv er mineralstøv fra stein, kvarts, sement eller asbest, metallstøv som blant annet finnes i sveiserøyk og kjemikaliestøv som man blant annet finner i kunstgjødsel.

Eksponering i arbeidet kan bidra til ulike negative helsekonsekvenser for de eksponerte. Hvilke helseeffekter som følger av eksponeringen avhenger av partiklenes størrelse og deres kjemiske sammensetning. I tillegg har individuell følsomhet betydning for hvilken effekt en eksponering kan gi.

STAMI har mange forskningsprosjekt hvor vi ser på ulike former for eksponering for støv og helseeffekter; fra kornstøv i møller, til støv i produksjon av aluminium, fra trestøv, sementstøv og asfalt, til avløp og flere andre typer industrier og yrker hvor en utsettes for eksponeringer for støvtyper som alle kan gi forskjellige helseeffekter.

Film 5. desember 2023

Webinar: Sopp og bakterier i avfallsbransjen

Nyhet 21. november 2023

Blir man mer påvirka av kjemiske eksponeringer under nattevakt?

Forskere ved STAMI har undersøkt hvordan kombinasjonen unormale arbeidstidsordninger og kjemisk eksponering, kan påvirke arbeidstakernes ...

Kurs

Webinar: Sopp og bakterier i avfallsbransjen

Mer avfall skal bli gjenvunnet, og da må avfallsbransjen arbeide på nye måter. Men med nye arbeidsmetoder kommer også nye risikofaktorer ...

Nyhet 30. oktober 2023

Korte inngrep kan frigjere mykje asbest

Sjølv ved kortvarig arbeid med asbesthaldige materiale kjem det mykje asbestfibrar i lufta. Derfor er det viktig å vite kva materiale som...

Prosjekt 30. oktober 2023

Sykefravær og helseplager i trevareindustrien

Prosjektet skal kartlegge utviklingen i sykefravær, sykdommer og frafall fra arbeid i trevareindustrien, og se på sammenhenger med ekspon...

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2024
Nyhet 24. oktober 2023

Kurs om prøvetaking og karakterisering av partiklar i arbeidsmiljøet

STAMI leiar eit digitalt NIVA-kurs for alle som arbeider med kjemisk eksponering i arbeidsmljø.

Nyhet 19. september 2023

Eksponering for dieseleksos på helikopterdekk er under grenseverdien

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt eksponering for dieseleksos ved helikopteroperasjoner om bord på et freg...

Nyhet 14. september 2023

Ny doktorgrad undersøker eksponering for bioaerosoler i avfallsanlegg

Det grønne skiftet har påvirket avfallssektoren og ført til innføring av ny teknologi og en omstrukturering av arbeidsoppgaver. I sin dok...

Nyhet 6. september 2023

Høyere nivåer av soppsporer på automatiserte avfallsanlegg

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har skaffet ny kunnskap om eksponering for mikroorganismer ved ulike typer anlegg ...

Nyhet 21. juni 2023

Arbeid med tunnelboremaskiner gir risiko for kvartseksponering

Under bygginga av Follobana har forskarar på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) studert kva tunneldrivarar blir utsett for under arbei...

Prosjekt 26. mai 2023

Dieseleksponering i petroleumsnæringen – Hva vet vi og hva vet vi ikke?

I dette prosjektet skal vi innhente og bearbeide kunnskap knyttet til dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen.

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2023
Nyhet 11. mai 2023

Sopp-partikler kan påvirke helsa til ansatte i avfallsbransjen

Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for første gang beskrevet hvordan soppsporer og sammensettingen av sopparter påvirker immunf...

Nyhet 2. mai 2023

Lavere eksponering for løsemidler i bilbransjen  

En ny STAMI-rapport viser at det generelt er lave nivåer av løsemidler i forhold til gjeldende grenseverdi ved arbeid med billakkering og...

Nyhet 11. april 2023

Ønsker mer kunnskap om arbeidsmiljøet i veksthus

STAMI samarbeider nå med produsenter i gartneribransjen for å få mer kunnskap om arbeidsmiljøet inne i veksthus. Forskerne ønsker også å ...

Prosjekt 27. mars 2023

Måling av asbest ved brann og ved arbeid på branntomter

Selv om det fra 1985 har vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge finnes det fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igje...

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2029
Nyhet 21. februar 2023

Dieseleksos kan vere ei helseutfordring i petroleumsnæringa

I ei ny kartlegging oppgir ein stor del av verksemder i næringa at eksponering for dieseleksos er ei arbeidsmiljøutfordring.

Nyhet 8. februar 2023

Her utviklar STAMI ny kunnskap om nanopartiklar i lungene

Forskarar ved STAMI og NILU har utvikla og testa ein avansert lungemodell for å få betre kunnskap om korleis nanopartiklar verkar på menn...

Nyhet 11. januar 2023

Lær meir om eksponering for mikroorganismar

Mikroorganismar er overalt – også på mange arbeidsplassar. I mars arrangerer STAMI og NIVA kurs om eksponering og risikovurdering av mikr...

Nyhet 19. desember 2022

Hva inneholder støvet inne på sementfabrikken?

Luften inne i et sementproduksjonsanlegg inneholder store mengder partikler, som de ansatte kan puste inn og få i lungene. Nå har forsker...

Nyhet 12. desember 2022

Follobana gir oss ny kunnskap om moderne tunneldriving

Etter 18 millionar arbeidstimar er den lange togtunnelen ferdig. STAMI har vore med, og samla inn ny kunnskap om arbeidsmiljøet på modern...

Prosjekt 24. november 2022

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Kurs

Basiskurs i prøvetaking

Har du lite erfaring i arbeid med overvaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og ønsker meir kunnskap? Dette kurset gir deg grunnleg...

Nyhet 13. oktober 2022

Kurs om statistikk for undersøkingar av yrkeseksponering og helseutfall

STAMI leiar eit NIVA-kurs som vil gi innsikt i å bruke statistiske metodar for å undersøke yrkeseksponeringar og helserisiko. Kurset er p...

Nyhet 8. september 2022

Risiko for spredning av frie asbestfibre ved brann

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ser på mulig eksponering for asbest hos brannkonstabler ved arbeid under brann og...

Nyhet 7. september 2022

Anbefaler grenseverdikriterier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

Den nordiske ekspertgruppen for kriteriedokumentasjon av kjemikalier (NEG) har nylig gitt ut en oversikt over kunnskap om grenseverdier f...