Hjem Prosjekter Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser utviklet til bruk i virksomheter innenfor det statlige tariffområdet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har opprettet et samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om undersøkelsen og tilbyr verktøyet gratis til statlige virksomheter. STAMI har det faglige ansvaret for innholdet i spørreskjemaet og utvikling av den tekniske løsningen som brukes til gjennomføring av MUST.

Eksempelrapporter

Resultatrapportene dere mottar etter å ha gjennomført MUST er avhengig av størrelsen på enhet (divisjon, avdeling, seksjon e.l) eller virksomhet. Her er eksempler på ulike rapporter.

 

Forskningen i MUST og hvorfor det er viktig å oppbevare den innsamlede informasjonen over lang tid (pdf)

Hva blir kartlagt?

MUST kartlegger medarbeiderne sin oppfatning av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, eller det som ofte med en samlebetegnelse kalles «psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø». Dette omfatter både hvordan arbeidet er organisert og utformet og den sosiale samhandlingen i virksomheten.

Faktorene som kartlegges er blant annet krav og forventninger til hvordan medarbeidere skal utføre jobben sin, opplevelsen av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen, lederskap, selvledelse, sosial støtte fra kollegaer og leder, sosialt klima, konflikter, trakassering, psykologisk trygghet, kompetanseutvikling og kontorløsninger, tilhørighet til organisasjonen, tanker om å slutte i jobben og jobbengasjement.  Undersøkelsen kartlegger dermed et bredt utvalg av viktige faktorer i arbeidssituasjonen.

Hvorfor ta i bruk verktøyet?

Hensikten med å gjennomføre MUST er å gi virksomheten informasjon som kan brukes i forbedrings- og utviklingsarbeid. Undersøkelsen gir grunnlag for diskusjoner i fellesskap om hva som er viktig for å oppnå, vedlikeholde og forbedre en god arbeidssituasjon. Dersom virksomheten deltar i undersøkelsen flere ganger får man informasjon om utviklingstrekk i arbeidsmiljø og arbeidsinnhold.

Arbeidsmiljø og arbeidsinnhold kan ha avgjørende betydning for trivsel og motivasjon, men også  helse, sykefravær og uførhet. De senere årene har det også kommet ny kunnskap og ny bevissthet knyttet til betydningen for virksomheters tjenestekvalitet, resultater og produktivitet.

Vitenskapelig formål med undersøkelsen

MUST har også et vitenskapelig formål, noe som gir undersøkelsen verdi utover nytten for den enkelte statlige virksomhet og den enkelte medarbeider. STAMI vil bruke data fra undersøkelsen for å skape kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som (positivt eller negativt) påvirker helse, fravær og frafall, trivsel, motivasjon og produktivitet. STAMI utfører denne forskningen for å kunne formidle kunnskapsbasert informasjon til norsk arbeidsliv om hvilke arbeidsforhold det er spesielt viktig å fokusere på i virksomheters utviklings- og forbedringsarbeid. STAMI vil også bruke den innsamlede informasjonen til å følge og beskrive endring og utvikling i arbeidsmiljøet til ansatte i statlige virksomheter over tid.

Denne kunnskapen vil gi statlig sektor en unik innsikt i hva som er de viktigste arbeidsmiljøfaktorene å fokusere på i akkurat denne sektoren. Ulike yrker og bransjer har ulike utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og arbeidsinnhold. Grunnlaget for effektiv forebyggende aktivitet er forskningsbasert kunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene man står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer. En slik kunnskapsbasert innretning på forebyggingsarbeidet knyttet til både å avdekke hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse påvirker yrkesaktives helse kan bidra til økt velvære og produktivitet og mindre arbeidsrelaterte plager og lidelser.

 

 

Få nyhetsbrev
Lukk